<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatteetaten foreslår ny salgs- og kjøpsmelding fra 2024

‹ Tilbake til artikler

Skatteetaten har sendt forslag om at alle bokførte salg og kjøp skal rapporteres på transaksjonsnivå fra og med 2024 på høring. Plikten til å levere salgs- og kjøpsmelding foreslås å gjelde alle bokføringspliktige over visse terskelverdier og vil derfor omfatte de aller fleste virksomheter. Høringsfristen er 26. november 2021. I denne bloggen gir vi deg en oppdatering på det viktigste i høringsforslaget.

Hvorfor innføre ny salgs- og kjøpsmelding? 

Gjennom dagens rapportering i mva-meldingen og skattemeldingen, får Skatteetaten kun opplysninger på et overordnet nivå. Dette er lite effektivt og målrettet i tilfeller der det er størst risiko for feil og unndragelser, samt svært ressurskrevende å kontrollere i detalj.

Ny salgs- og kjøpsmelding er siste del av Skatteetatens satsing på modernisering av merverdiavgiftsområdet (MEMO). Som del av moderniseringsprogrammet har det allerede blitt innført en ny registreringsløsning for å bli mva-registrert og en ny mva-melding fra 2022. Vi har tidligere skrevet om den nye mva-meldingen her.  

Den nye salgs- og kjøpsmeldingen har som formål å fange opp skatte- og avgiftsunndragelser, gjøre det enklere for de skattepliktige å etterleve regelverket, samt å ha en preventiv effekt. Basert på erfaringer i andre land, antas det at rapportering på transaksjonsnivå vil øke statens proveny betraktelig. Erfaringene viser også økt aktsomhet og korrekt rapportering når virksomheter vet at det rapporteres kontrollopplysninger fra transaksjonsmotparten. Forslaget er samtidig forventet å bidra til større likebehandling av de skattepliktige og sikre likere konkurransevilkår i næringslivet. 

Moderniseringssatsingen må og sees i sammenheng med SAF-T, som ble innført fra 2020. Du kan lese mer om SAF-T kravene i våre tidligere blogger. SAF-T og MEMO-prosjektet har satt i gang en digital transformasjon av regnskap, mva og skatt i Norge, der det blir stadig mindre rom for manuelle korrigeringer og konsolideringer før innsending. I takt med den økende mengde detaljerte opplysninger som deles med Skatteetaten, blir det viktigere og viktigere for virksomheter å ha god kontroll over dataene som registreres i regnskapssystemet. 

Hvem får rapporteringsplikt og når skal det rapporteres?

Rapporteringsplikten foreslås å omfatte bokføringspliktige virksomheter, samt offentlige virksomheter. Dette innebærer at alle virksomheter av en viss størrelse vil omfattes av rapporteringsplikten. Det er ikke et krav at virksomheten er mva-registrert eller skattepliktig. Eksempelvis kan enkelte foretak ha regnskapsplikt uten å være skatte- eller merverdiavgiftspliktige, slik som borettslag, boligsameier og stiftelser. 

Høringsnotatet inneholder to alternative forslag til beløpsgrense for når rapporteringsgrense skal inntre. Tersklene for rapporteringsplikt er foreslått avgrenset mot driftsinntekter under kr 200 000/kr 500 000. Forslaget til nedre terskel for rapporteringsplikt er satt relativt lav. Etter vårt syn, vil det være arbeidskrevende og kostbart for mindre virksomheter å foreta slik rapportering. Vi anbefaler at mindre virksomheter benytter seg av adgangen til å gi høringsinnspill for å synliggjøre de praktiske utfordringene forslaget kan innebære.

For mva-pliktige og offentlige virksomheter foreslås det å levere salgs- og kjøpsmeldingen samtidig som mva-meldingen (som hovedregel hver annen måned). Den samme fristen vil gjelde for mva-pliktige med kortere terminer, men de vil kunne velge den kortere perioden som utgangspunkt for fristberegningen. 

For bokføringspliktige som ikke er merverdiavgiftspliktige legges det opp til at skal rapportere transaksjonene årlig. 

Hva skal rapporteres? 

Alle bokførte salg og kjøp på transaksjonsnivå skal rapporteres, herunder:

  • Opplysninger om partene, inkl. organisasjonsnummer.
  • Opplysninger som følger av bokføringsforskriften (fakturanummer, dokumentasjonsdato, vederlag, merverdiavgift, mv), samt mulig noen foreslåtte tillegg til bokføringsforskriften. 

Det skal imidlertid ikke fremgå hva transaksjonene gjelder, og eventuelle rabatter o.l. skal heller ikke spesifiseres. 

Med unntak av fakturanummer og kundens organisasjonsnummer, fremgår alle opplysningene som det er behov for å få rapportert allerede av de pliktige regnskapsspesifikasjonene etter Bokføringsloven. En angivelse av partene ut fra organisasjonsnummer vil gi en entydig og sikker identifikasjon. Det er foreslått endringer i Bokføringsforskriften slik at kundens organisasjonsnummer også må spesifiseres. 

Opplysningsplikten innebærer at salg til og kjøp fra privatpersoner skal rapporteres. Det samme gjelder import og eksport. For transaksjoner med privatpersoner, foreslås det at personene ikke skal identifiseres av hensyn til personvern, samt av praktiske hensyn.

Transaksjoner med privatpersoner og kunder/leverandører i utlandet vil ikke kunne verifiseres av informasjon fra denne som tredjepart, men det er trukket frem i høringsnotatet at rapporteringen likevel vil bidra til å underbygge den informasjonen som gis i skattemeldingen for merverdiavgift. 

Serviceløsning

Det er i høringsnotatet lagt opp til at det skal etableres en serviceløsning ved å gi den enkelte bokføringspliktige en oversikt over egne data, både for den enkelte termin, men også historiske data og sammenstilte data for flere terminer. Formålet er at den bokføringspliktige selv skal kunne identifisere feil og således settes bedre i stand til å handle korrekt. 

Hva må den enkelte virksomhet foreta seg?

Siden forslaget til salgs- og kjøpsmelding vil omfatte nesten alle virksomheter, anbefaler vi å sette seg inn i høringsnotatet og vurdere om det er behov for å inngi høringsinnspill. Vi bistår gjerne både i diskusjoner rundt dette, samt med å utarbeide høringsinnspill. Fristen for å inngi høringsinnspill er 26. november 2021.

Når høringsfristen er utløpt og endelig regelverk kommet på plass, anbefaler vi at man er tidlig ute med å forberede seg til denne rapporteringen. Det er foreslått å gjenbruke relevante deler av SAF-T-strukturen, slik at det kan være hensiktsmessig å ha salgs- og kjøpsmeldingen i bakhodet når virksomheten nå skal forberede rapportering i ny mva-melding som blir innført 1. januar 2022.

Silje Guttormsen

Silje Guttormsen

Mitt navn er Silje Guttormsen og siden 2016 har jeg jobbet med merverdiavgift i Advokatfirmaet PwC. Til daglig arbeider jeg med merverdiavgiftsrettslige forhold generelt, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper med salg av varer og tjenester i Norge og utlandet. Gjennom bloggen håper jeg å kunne bidra med gode og nyttige tips og råd, og å spre kunnskap om merverdiavgift. Ta gjerne kontakt om det er temaer du ønsker vi skal blogge om eller om du har spørsmål eller ønsker å slå av en prat.

My name is Silje Guttormsen and I work as an associate lawyer at PwC Tax and Legal Services. Through my work at PwC, I assist both Norwegian and international companies with VAT advice on Norwegian and international queries, supply of goods and services in Norway and abroad, merger and acquisition and efficiency improvement from a VAT compliance perspective. I hope to contribute with helpful tips and advice concerning VAT. Reach out if there are any topics you would like us to write about, or if you have any questions or just want to have a chat.

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen