<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatteetaten utvikler ikke ny salgs- og kjøpsmelding

‹ Tilbake til artikler

Høsten 2021 sendte Skatteetaten på høring et forslag om at alle bokførte salg og kjøp skal rapporteres på transaksjonsnivå fra og med 2024. Forslaget innebar at de aller fleste virksomheter i Norge ville få en plikt til å levere salgs- og kjøpsmelding. Forslaget er nå lagt på is og løsningen vil ikke bli utviklet med det første. 

Skatteetaten utvikler ikke ny salgs- og kjøpsmelding    

Skatteetaten har gjennom prosjektet for modernisering av merverdiavgiftsområdet (MEMO-prosjektet) hatt som mål at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger. Arbeidet med moderniseringen startet i 2019 og er planlagt ferdigstilt til sommeren 2023.

Salgs- og kjøpsmeldingen var siste foreslåtte del av Skatteetatens satsing, og var på høring høsten 2021. Etter behandling i Finansdepartementet er det nå klart at løsningen ikke vil bli videreutviklet. Godt gjemt i Statsbudsjettet for 2023 fremgår det: 

“I Prop. 1 S (2018–2019) går det fram at det parallelt med systemutviklinga i Memo vert vurdert moglege regelendringar som kunne effektivisere forvaltninga av meirverdiavgifta og auke etterlevinga ytterlegare. Slike reglar vil eventuelt fyrst vere aktuelle på noko lengre sikt, og det er ikkje aktuelt å gjere systemtilpassingar for slike reglar i Memo-prosjektet. Kostnadsramma til prosjektet er redusert med 85 mill. kroner som følgje av at det no er valt å ikkje utvikle ei løysing for rapportering av sals- og kjøpsmeldingar

I forlengelsen av dette har Skatteetaten indikert at løsningen enn så lenge ligger på is og ikke vil bli videreutviklet med det første. 

Etter vår mening hadde den nye salgs- og kjøpsmeldingen potensiale til å både gjøre det enklere for de skattepliktige å etterleve mva-regelverket, øke internkontroller og redusere risiko for feil og unndragelser. For næringsdrivende i Norge var det forventet at meldingen ville bidra til større likebehandling av de skattepliktige og sikre likere konkurransevilkår i næringslivet. 

Sett hen til erfaringene med implementering av SAF-T ser vi likevel at rapportering av informasjon på et så detaljert nivå ofte er svært tids- og ressurskrevende å implementere. Vi forventer derfor at nyheten om at meldingen ikke videreutvikles anses som gode nyheter for mange og som puster lettet ut over nyheten. 

Silje Guttormsen

Silje Guttormsen

Mitt navn er Silje Guttormsen og siden 2016 har jeg jobbet med merverdiavgift i Advokatfirmaet PwC. Til daglig arbeider jeg med merverdiavgiftsrettslige forhold generelt, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper med salg av varer og tjenester i Norge og utlandet. Gjennom bloggen håper jeg å kunne bidra med gode og nyttige tips og råd, og å spre kunnskap om merverdiavgift. Ta gjerne kontakt om det er temaer du ønsker vi skal blogge om eller om du har spørsmål eller ønsker å slå av en prat.

My name is Silje Guttormsen and I work as an associate lawyer at PwC Tax and Legal Services. Through my work at PwC, I assist both Norwegian and international companies with VAT advice on Norwegian and international queries, supply of goods and services in Norway and abroad, merger and acquisition and efficiency improvement from a VAT compliance perspective. I hope to contribute with helpful tips and advice concerning VAT. Reach out if there are any topics you would like us to write about, or if you have any questions or just want to have a chat.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Ny praksis - Skatteetaten godtar likevel MVA-fradrag i tilfeller der et selskap med et pågående byggeprosjekt tas ut av fellesregistrering

Vi har tidligere skrevet om at utmelding av fellesregistrering kan gi betydelige MVA-tap i utbyggingsprosjekter. Nå har Skatteetaten kommet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjettet for 2023

Det er ingen store overraskelser på skatte- og avgiftsområdet i revidert Nasjonalbudsjett for 2023. Dette er i tråd med praksis de siste ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kompensasjonsretten for rus- og psykiatriboliger - viktige avklaringer i ny dom fra Gulating lagmannsrett

Skattedirektoratet har gjennom flere år hevdet at kommuner ikke har rett til momskompensasjon for såkalte rus- og psykiatriboliger. En ...

Les artikkelen