<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattefradrag for investeringer i gründerselskaper – dette må du vite!

Vi skal gjenoppfinne revisjon ‹ Tilbake til artikler

 

Fra 1. juli i år har det vært mulig å få skattefradrag for investeringer i gründerselskaper. Er ordningen så god som den ser ut? Eller er det noen snubletråder du bør passe på? Det er i hvert fall veldig mange vilkår som må være oppfylt før du kan glede deg over skattefradraget. Nedenfor vil jeg forsøke å gi deg en oversikt over ordningen og hva du eller gründerselskapet ditt må passe på.

Ordningen i et nøtteskall

Personlige skattytere som investerer i aksjeselskaper kan få et fradrag i alminnelig inntekt på inntil 500 000 kroner pr år. Ordningen skal øke investeringsviljen i relativt nye selskaper og gründervirksomheter. For å få skattefradrag må en del vilkår være oppfylt. Reglene stiller krav til selskapet, investor og måten investeringen foretas på.

Krav til selskapet – kort oppsummert

 • Selskapet må være et aksjeselskap (andre selskapsformer ikke omfattet)
 • Selskapet må være 6 år eller yngre
 • Selskapet må ha færre enn 25 ansatte (årsverk)
 • Årlig lønnsgrunnlag må være på minst 400.000 kroner
 • Verken driftsinntekter eller balansesum kan overstige 40 millioner kroner (måles ved utgangen av stiftelsesåret/det året kapitalforhøyelsen ble registrert, eller året etter)
 • Selskapet må hovedsakelig drive aktivitet som ikke er passiv kapitalforvaltning (skjønnsmessig vurdering)
 • Selskapet kan ikke være kontrollert med mer enn 24 % av ett eller flere offentlige organer
 • Selskapet kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på investeringstidspunktet
 • Selskapet må være hjemmehørende i Norge eller være et selskap hjemmehørende i et annet EØS-land som tilsvarer et norsk aksjeselskap og har fast driftssted i Norge (begrenset skatteplikt)

Krav til selskapets alder

 • Hvis selskapet er stiftet ved skattefri omdanning regnes selskapets alder i forhold til det opprinnelige selskapet
 • Hvis selskapet er stiftet ved fisjon regnes 6-årsfristen i forhold til stiftelsestidspunktet for det selskapet som det fisjonerte selskapet er utfisjonert fra
 • Ved fusjon regnes fristen i forhold til det eldste selskapet i fusjonen

Gründerselskaper i konsern – grenseverdiene vurderes på konsernnivå

 • Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet må være under 25
 • Konsernets samlede driftsinntekter eller balansesum kan ikke overstige 40 millioner kroner
 • Ingen selskaper i konsernet kan være kontrollert med mer enn 24 % av ett eller flere offentlige organer

Passiv kapitalforvaltning kan ikke utgjøre mer enn 10 % av selskapets aktiviteter

Passiv kapitalforvaltning vil f.eks. være avkastning av bankinnskudd, verdipapirer, utlån av verdipapirer eller statiske funksjoner som f.eks. lisensinntekter fra immaterielle eiendeler. Kjøp og salg av verdipapirer med direkte tilknytning til aktiviteten i oppstartsselskapet anses normalt ikke som passiv kapitalforvaltning. Som utgangspunkt må den aktivitet som knytter seg til passiv kapitalforvaltning ikke overstige 10 % av den samlede aktiviteten i selskapet.

Gründerselskapets soliditet

Selskapet må ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for kapitalforhøyelsen. Dette innebærer at selskapet ikke kan ha bedt om gjeldsforhandling og at selskapets økonomiske situasjon ikke må være slik at vilkårene for konkursåpning er oppfylt på investeringstidspunktet.

Krav til aksjeinnskuddet – kort oppsummert

 • Innskuddet må skje som en kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer, eller må være ytet som et aksjeinnskudd i forbindelse med stiftelse
 • Tingsinnskudd omfattes av ordningen
 • Økning av pålydende på eksisterende aksjer kvalifiserer ikke til skattefradrag
 • Aksjekapitalforhøyelsen må skje i forbindelse med at selskapet har tatt sikte på å innhente kapital gjennom insentivordningen
 • Den enkeltes aksjonærs innskudd må utgjøre minst kr 30 000
 • Aksjeinnskuddet skal anses som innbetalt kapital og øke inngangsverdiene på aksjene, selv om skattyter får fradrag for investeringen

Hvordan dokumentere formålet med kapitalforhøyelsen?

I Skatte-ABC for 2017 presiseres det at kapitalforhøyelsen må skje i forbindelse med at selskapet “har tatt sikte på å innhente kapital gjennom skatteinsentivordningen. En skattyter kan ikke ensidig gjøre aksjeinnskudd i ett eller flere selskaper og ensidig kreve fradrag.” Her bør det være tilstrekkelig å dokumentere formålet med kapitalforhøyelsen i styre- og generalforsamlingsprotokollen som behandler saken.

Krav til investor – kort oppsummert

 • Investor må være en privatperson som enten investerer direkte eller gjennom et holdingselskap i ett ledd
 • Hvis holdingselskapet eies av flere skal fradraget fordeles proporsjonalt ut fra eierandel i holdingselskapet
 • Hvis noen av aksjonærene etter en proporsjonal fordeling av aksjeinnskuddet ikke oppfyller 30 000-kroners kravet, vil disse aksjonærene ikke være omfattet av ordningen
 • Aksjene som erverves må eies i minst tre år
 • Hvis investeringen er gjort av et holdingselskap, gjelder kravet til eiertid også for aksjene i holdingselskapet
 • Hvis du overdrar aksjer i løpet av treårsperioden og både har aksjer innenfor og utenfor ordningen, så anses de aksjene som gir rett til fradrag å være realisert sist
 • Investor, eller nærstående, kan ikke være ansatt eller tidligere ansatt i selskapet, eller bli ansatt i løpet av treårsperioden
 • Investor, eller nærstående, kan ikke være aksjonær eller ansatt i annet selskap i samme konsern
 • Investor kan ikke være aksjonær, ansatt eller tidligere eier i tidligere selskap, eller selskap i samme konsern, dersom selskapet er stiftet ved fisjon, fusjon eller skattefri omdanning
 • Hvis det er et aksjeselskap som foretar investeringen, så kan ikke aksjeselskapet være eller ha vært aksjonær i oppstartselskapet eller annet selskap i samme konsern
 • Investoren, eller nærstående, kan ikke motta utdelinger i form av utbytte eller kapitalnedsettelser i bindingstiden
 • Som utbytte regnes også lån til aksjonær som skattlegges som utbytte

Beløpsgrenser

Fradrag kan gis for inntil 500.000 kroner årlig per investor. Med en skattesats på 24 % betyr det at du ved maks investering får 120.000 kroner i skatteeffekt per person i investeringsåret. I tillegg vil investeringen fortsatt regnes som innbetalt kapital som kan tilbakebetales skattefritt etter bindingstiden. Selskapet kan motta inntil 1,5 millioner kroner i årlig aksjeinnskudd som gir rett til fradrag etter ordningen.

Rapportering

Det blir gründerselskapets oppgave å sørge for rapportering til skattemyndighetene og vurdere om vilkårene er oppfylt. Rapporteringsmetode, og hva som faktisk skal rapporteres, er fortsatt noe uavklart. Etter det vi har fått opplyst skal rapportering skje gjennom aksjonærregisteroppgaven (kommer nye felter i skjemaet). Hvis investeringen gjøres gjennom et holdingselskap vil den rapporteres to ganger, både hos gründerselskapet og holdingselskapet. Normalt ferdigstilles nye rapporteringsskjemaer rundt årsskiftet.

Snubletråder?

Ordningen med skattefradrag for investeringer i gründerselskaper fremstår som en gavepakke for investorer som i realiteten får Staten med på laget som en stille interessent som tar  en større andel av  nedsiderisikoen enn av oppsidemuligheten. I praksis risikerer du bare halvparten av beløpet du skyter inn, fordi du får fradrag både for investeringen og ved eventuelt tap etter treårsperioden har gått ut.

For eksisterende investorer i selskapet, gründeren selv, samboer og svigermor kan ordningen kanskje virke litt urettferdig fordi enhver tidligere befatning med selskapet diskvalifiserer for ordningen.

Ettersom det er gründerselskapet som har fått ansvaret for rapporteringen ser jeg også for meg at investorene vil kreve en form for sikkerhet for å unngå å bli overrasket hvis selskapet rapporterer feil eller ikke rapporterer i det hele tatt.

                                                      ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Trine Agathe Lorentzen. 

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Webcast - How will the G7 commitment to Pillars 1 and 2 impact your business?

We are pleased to invite you to our next webcast focusing on the G7 Tax Policy agreement. Wednesday, 23 June 2021, 2:00 pm CET The G7 ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PwC webinarer om internasjonal skatt og avgift

I juni 2021 vil vi avholde to webinarer om skatte- og avgiftsplikt ved grensekryssende virksomhet. I det første webinaret, den 7. juni, vil ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2021

Revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Her er de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.  ...

Les artikkelen