<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SkatteFUNN-ordningen

‹ Tilbake til artikler

 

Alle SkatteFunn-søknader som blir sendt inn før 1. september, vil bli behandlet av Forskningsrådet før årsskiftet. SkatteFunn-ordningen er en lavterskel støtteordning rettet mot alle typer foretak.

Skattefradrag for FoU-kostnader

Relativt enkle regler

Staten har gode støtteordninger til forskning- og utviklingsaktiviteter («FoU»), blant annet skattefradrag for andel av forsknings- og utviklingskostnader, også kjent som SkatteFUNN.

Norges Forskningsråd («Forskningsrådet») mottar et økt antall SkatteFUNN-søknader. I 2016 godkjente Forskningsrådet i alt 3 630 av totalt 4 570 søknader. I 2015 mottok Forskningsrådet totalt 3 656 søknader, hvor 3 032 ble godkjent.

SkatteFUNN-reglene er relativt enkle å forstå, og oppleves i utgangspunktet som en lavterskel støtteordning rettet mot alle typer foretak. Søknadsprosessen og den løpende rapporteringen til Forskningsrådet og skattemyndighetene kan i mange tilfeller håndteres av interne ressurser i det enkelte foretak.

Søknaden om godkjennelse av SkatteFUNN-prosjekt og løpende rapportering til Forskningsrådet gjøres nokså enkelt via Forskningsrådets hjemmesider.

Se opp for snubletråder

Selv om SkatteFUNN-reglene er relativt enkle å forstår er det viktig å se opp for snubletråder. Det kan være utfordringer knyttet til skatterapporteringen, f.eks;

  • spørsmål knyttet til om selskapet er omfattet av SMB-definisjonen
  • begrensning i skattefradrag i forhold til annen offentlig støtte
  • Spørsmål om aktivering eller direkte kostnadsføring av eiendeler mv. som utvikles i SkatteFUNN-prosjektet

Her anbefaler jeg å gjøre grundige vurderinger for å sikre riktig rapportering og unngå uventede og uønskede konsekvenser.

Regulering i skatteloven

FOU-prosjektet må være godkjent av Forskningsrådet

Alle foretak som driver skattepliktig virksomhet i Norge, kan søke om godkjennelse av FoU-prosjekter. Skattefradrag etter skatteloven § 16-40 forutsetter at FoU-prosjektet er godkjent av Forskningsrådet.

Forskningsrådet godkjenner FoU-prosjektet så fremt det er et avgrenset og målrettet prosjekt med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter som antas å være til nytte for foretaket i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. Dette omfatter tilegnelse, kombinasjon og bruk av eksisterende kunnskap og ferdigheter for å utarbeide planer, prosjekter eller utkast til nye, endrede eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

Foretak som ikke innfrir målsetningene i søknaden, har også krav på skattefradrag.

Foretaket gis fradrag i skatt for 18 % av kostnadene i SkatteFUNN-prosjektet.

“SMB-foretak” har krav på høyere fradrag

Det gis fradrag i skatt med 20 % dersom virksomheten anses som et lite eller mellomstort foretak («SMB-foretak»). Et SMB-foretak har færre enn 250 ansatte og enten omsetning mindre enn Euro 50 millioner eller balansesum mindre enn Euro 43 millioner.

Som tidligere nevnt er SkatteFUNN-reglene i utgangspunktet enkle å forholde seg til, men definisjonen av SMB-foretak er et unntak. Utfordringen gjør seg først og fremst gjeldende ved beregningen av terskelbeløpene for selskaper som er i konsern eller i konsernlignende strukturer.  

Fradrag i skatt eller utbetaling

Et mellomstort foretak med kr 1 million i årlig FoU-kostnader får tilbakeført kr 200 000 i form av skattefradrag. Det er ikke noe krav om at foretaket har skattepliktig overskudd for å kunne kreve skattefradrag. Dersom foretaket ikke går med overskudd, vil skattefradraget bli utbetalt som et kontantvederlaget ved skatteoppgjøret.

I tillegg til skattefradrag vil kostnadene være fradragsberettiget på vanlig måte. Et foretak som har kr 1 million i overskudd fra ordinær virksomhet, og et tilsvarende beløp i SkatteFUNN-kostnader, vil altså i utgangspunktet ikke ha skattepliktig overskudd. Foretaket vil i tillegg motta kr 200 000 i kontantvederlag fra staten i SkatteFUNN-midler.

Beløpsgrenser

Følgende beløpsgrenser gjelder for fradragsgrunnlaget (inntektsåret 2017):

  • Kostnader til egenutført FoU: kr 25 millioner per år
  • Kostnader til innkjøpt FoU: kr 50 millioner per år
  • Summen av egenutført og innkjøpt FoU: kr 50 millioner per år
  • Skattefradrag for SMB-foretak: egenutført FoU kr 5 millioner -  innkjøpt FoU kr 10 millioner
  • Skattefradrag for store foretak: egenutført FoU kr 4,5 millioner -  innkjøpt FoU kr 9 millioner

Det gis skattefradrag for egenutført forskning og kostnader utført av forskningsinstitusjoner godkjent av Norges forskningsråd. Summen av egenutført og innkjøpt forskning begrenses hver for seg og samlet. Maksimalt kostnadsfradrag utgjør kr 50 millioner.

I hovedregelen er det faktiske kostnader som inngår i SkatteFUNN-grunnlaget. Imidlertid gjelder det unntak for kostnader for egne ansatte. Timesatsen for egne ansatte beregnes til 1,2 promille av avtalt og reell årslønn. Maksimal timesats for egne ansatte kan ikke overstige kr 600 pr. time. Videre er det ikke anledning å føre mer enn 1850 timer pr. ansatt pr. inntektsår. Kostnader til personell utenfor foretaket inngår i sin helhet i SkatteFUNN-grunnlaget. Dette gjelder også personer ansatt i konsernforbundet selskap.

Saksbehandlingen

Forskningsrådet følger opp FoU-delen av prosjektet gjennom krav om årlig rapportering. Rapportene skal blant annet vise faglig og økonomisk status i prosjektet, men det aksepteres at ureviderte prosjektregnskaper benyttes som grunnlag. Rapporteringen er enkel og gjøres elektronisk på hjemmesiden til Forskningsrådet.

Foretaket krever skattefradrag i skjema RF-1053 som legges ved selvangivelsen. Foretaket er pålagt å ha revisorattestasjon av kostnadene som legges inn i skjemaet. Vi anbefaler at revisor blir kontaktet på et tidspunkt i SkatteFUNN-prosjektet, slik at kontrollen av prosjektregnskapet og skatterapporteringen kan gjennomføres forsvarlig og effektivt. Særlig gjelder dette for revisorer som har liten kjennskap til SkatteFUNN-selskapets virksomhet.

Søknadsfrist 1. september

Vi minner om fristen 1. september. Forskningsrådet garanterer at alle SkatteFUNN-søknader som blir sendt før 1. september, vil bli behandlet før årsskiftet. Alle FoU-kostnader pådratt i 2017 vil da omfattes av grunnlaget for SkatteFUNN.

Stian Brumoen

Stian Brumoen

Jeg heter Stian Brumoen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med skatt siden 2004. Før jeg startet i privat advokatpraksis i 2009, jobbet jeg i skatteetaten. I hovedsak bistår jeg norske og internasjonale bedrifter med ulike skatte- og selskapsrettslige problemstillinger.

Næringslivets rammebetingelser på skatteområdet er i kontinuerlig endring. Jeg håper Norges Skatteblogg kan være en nyttig kilde til faglig oppdatering på skatteområdet.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller kommentarer til innleggene.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regulering av prisråd for havbruk er sendt på høring - store konsekvenser for oppdrettsselskapene

Da forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble plukket opp av skuffen igjen i september 2022, var Regjeringens opprinnelige forslag at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig innbetalt kapital - Hva er det og hvorfor er det viktig?

Skattemessig innbetalt kapital er midler som aksjonærer har tilført selskapet. Disse midlene er det anledning for personlige aksjonærer til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fast driftssted, et overblikk

Når grenseoverskridende handel øker, blir fast driftssted et nøkkelbegrep i internasjonal skatterett. I denne artikkelen tar vi en titt på ...

Les artikkelen