<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattemessig klassifisering av utenlandsregistrert verdipapirfond

seminar-cropped-2 ‹ Tilbake til artikler

Gjennom Høyesteretts dom av 11. September 2019, HR-2019-1726-A, har vi endelig fått avklart hvilke kriterier som er relevante for den skattemessige klassifisering av utenlandskregistrerte verdipapirfond etter norsk rett.

Spørsmålet i saken var hvorvidt Storebrand International Private Equity V Limited (“SIPE”), et Cayman-registrert fond skattemessig hjemmehørende i Norge, skulle anses som et “verdipapirfond” eller som en annen type investeringsenhet etter norsk rett, og hvilke kriterier som er relevante for den skattemessige klassifiseringen etter norsk rett. Dersom SIPE ble ansett som et “verdipapirfond” ville SIPE være omfattet av spesialregelen for verdpapirfond (tidligere skatteloven § 10-31 (3), nå § 10-20 (2)) som fritar fondet fra skatteplikt på gevinster ved realisasjon av aksjer i selskaper hjemmehørende utenfor EØS. Tilsvarende er fradrag for tap avskåret. 

SIPE anførte i korte trekk at uttrykket “verdipapirfond” i spesialregelen betyr fond som oppfyller legaldefinisjonen i verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 1. Statens syn var at det i tillegg kreves at fondet er gitt tillatelse etter verdipapirfondloven og omfattes av lovens materielle regler.

Høyesteretts flertall (tre dommere) la vekt på at det var gitt en definisjon av verdipapirfond i verdipapirfondloven, og at denne måtte være avgjørende også for tolkningen av skattelovens regler om beskatning av verdipapirfond. SIPE måtte anses omfattet av verdipapirfondlovens legaldefinisjon slik at skattelovens spesialregel om gevinstfritak på aksjer var oppfylt. Høyesteretts mindretall mente at skatteloven bare gjaldt fond som var gitt tillatelse av Finanstilsynet og som var regulert av verdipapirfondlovens regler. 

Dommen representerer også en mulighet for andre tilsvarende enheter til å påberope seg spesialregelen. Det bør derfor vurderes om det foreligger anledning til å ta opp ligningen for tidligere år og å påberope seg fritak for gevinst på salg av aksjer utenfor EØS. Advokatfirmaet PwC kan bistå i dette arbeidet.  

Les dommen i sin helhet her

Kim Fosshaug

Kim Fosshaug

Kim har arbeidet i Advokatfirmaet PwC siden han ble ferdig utdannet som jurist i 2008, og er nå fast advokat/direktør tilknyttet bedriftsskattegruppen. Kims kjernekompetanse er finansiell sektor, hvor han særlig bistår nasjonale og internasjonale investeringsselskap, finansforetak og andre FS-aktører i spørsmål knyttet til nasjonal og internasjonal beskatning og regulatoriske forhold. Kim er co-ansvarlig for FS Tax-gruppen i Oslo. 

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattebloggen flytter

PwCs Skatteblogg har flyttet over til Skattenytt på pwc.no. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta nyheter om skatt og avgifter fra våre ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til ...

Les artikkelen