<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattemessig klassifisering av utenlandsregistrert verdipapirfond

seminar-cropped-2 ‹ Tilbake til artikler

Gjennom Høyesteretts dom av 11. September 2019, HR-2019-1726-A, har vi endelig fått avklart hvilke kriterier som er relevante for den skattemessige klassifisering av utenlandskregistrerte verdipapirfond etter norsk rett.

Spørsmålet i saken var hvorvidt Storebrand International Private Equity V Limited (“SIPE”), et Cayman-registrert fond skattemessig hjemmehørende i Norge, skulle anses som et “verdipapirfond” eller som en annen type investeringsenhet etter norsk rett, og hvilke kriterier som er relevante for den skattemessige klassifiseringen etter norsk rett. Dersom SIPE ble ansett som et “verdipapirfond” ville SIPE være omfattet av spesialregelen for verdpapirfond (tidligere skatteloven § 10-31 (3), nå § 10-20 (2)) som fritar fondet fra skatteplikt på gevinster ved realisasjon av aksjer i selskaper hjemmehørende utenfor EØS. Tilsvarende er fradrag for tap avskåret. 

SIPE anførte i korte trekk at uttrykket “verdipapirfond” i spesialregelen betyr fond som oppfyller legaldefinisjonen i verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 1. Statens syn var at det i tillegg kreves at fondet er gitt tillatelse etter verdipapirfondloven og omfattes av lovens materielle regler.

Høyesteretts flertall (tre dommere) la vekt på at det var gitt en definisjon av verdipapirfond i verdipapirfondloven, og at denne måtte være avgjørende også for tolkningen av skattelovens regler om beskatning av verdipapirfond. SIPE måtte anses omfattet av verdipapirfondlovens legaldefinisjon slik at skattelovens spesialregel om gevinstfritak på aksjer var oppfylt. Høyesteretts mindretall mente at skatteloven bare gjaldt fond som var gitt tillatelse av Finanstilsynet og som var regulert av verdipapirfondlovens regler. 

Dommen representerer også en mulighet for andre tilsvarende enheter til å påberope seg spesialregelen. Det bør derfor vurderes om det foreligger anledning til å ta opp ligningen for tidligere år og å påberope seg fritak for gevinst på salg av aksjer utenfor EØS. Advokatfirmaet PwC kan bistå i dette arbeidet.  

Les dommen i sin helhet her

Kim Fosshaug

Kim Fosshaug

Jeg heter Kim Fosshaug og har vært ansatt i Advokatfirmaet PwC siden 2008. Jeg arbeider som fast advokat tilknyttet bedriftsskattegruppen, og kjernekompetansen min består blant annet av internasjonal beskatning og beskatning av finansielle instrumenter. Jeg bistår særlig nasjonale og internasjonale investeringsselskaper, finansieringsforetak og andre FS-relaterte enheter i spørsmål knyttet til internasjonal beskatning, regulatorisk jus knyttet til FS-sektoren, samt EU/ EØS-rettslige spørsmål.

Jeg bistår også generelt i saker som vedrører både nasjonal og internasjonal beskatning og selskapsrett, herunder restruktureringer, korrespondanse med ligningsmyndigheter og andre myndigheter, og ligningstekniske spørsmål .

My name is Kim Fosshaug and I have been working at PwC Tax & Legal Services since 2008.

I work as a lawyer in the Corporate tax group, and my core competence includes international taxation and taxation of financial instruments.

In particular, I assist domestic and international investment companies and other FS-related entities in issues related to international taxation, regulatory law related to the FS sector, as well as tax treaty and EU/ EEA legal issues.

I also assist on general tax issues that relate to both national and international taxation and corporate law, including but not limited to cross border and domestic restructurings, correspondence with the tax authorities and other authorities, and other technical questions.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen