<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Søknadsportalen for kompensasjonsordning for næringslivet åpner 18. januar 2021

‹ Tilbake til artikler

Stortinget vedtok før jul en ny lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 20201 samt en forskrift (vedtatt 21. desember 20202).

Hovedtrekkene i det tidligere regelverket er videreført i denne ordningen, men med noen viktige endringer. Den nye kompensasjonsordningen gjelder samme målgruppe som den tidligere kompensasjonsordning, og er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien fra 1. september 2020. Svært mange selskap har ventet på at søknadsportalen skulle åpne i påvente av kjærkommen likviditet. I denne bloggen gir vi en oppdatering om når, hvor og hvordan man søker. I tillegg har vi tatt for oss vilkårene for å søke.

Søknadsportalen åpner 18. januar 2021

Ved denne ordningen må man søke for to måneder om gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember kan sendes samlet i fra 18. januar 2021. Søknad for januar og februar åpnes for innsendelse 15. mars 2021.

Søknaden må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før søknaden sendes inn. Dette er nytt sammenlignet med den tidligere ordningen hvor det var en etterfølgende søknadsprosess. Vi anbefaler derfor alle å etablere kontakt med sin revisor, slik at kontrollhandlinger kan gjennomføres før søknaden sendes inn.

Brønnøysundregistrene skal administrere ordningen. Søknad sendes inn via  www.kompensasjonsordning.no.

Fristen for å søke er 14. mars 2021 for søknadsperioden september - desember 2020. For søknadsperioden januar/februar 2021 er fristen 15. mai 2021. Regjeringen har også signalisert at ordningen vil utvides til å omfatte mars/april, men det er ikke vedtatt ennå.

Beregning av tilskudd

Tilskuddet beregnes slik:
foretakets faste, uunngåelige kostnader * omsetningsfall i prosent * justeringsfaktor. 

 • Faste uunngåelige kostnader er kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivå. Dette er uendret fra forrige ordning. Kostnader som kan henføres under følgende poster i næringsoppgaven omfattes:
  • post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler, post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil,
   post 6340 Lys og varme,
   post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold (men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer),
   post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.,
   post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l., men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap),
   post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.,
   post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler,
   post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget 
   post 7500 Forsikringspremie
  • Som uunngåelige kostnader regnes ikke
 • Omsetningsfallet må være på minst 30 % og i hovesak skyldes koronaepedemien.
 • Justeringsfaktoren er:
  - 0,7 for september og oktober,
  - 0,85 for november og desember og
  - 0,8 for januar, februar

Til forskjell fra den tidligere kompensasjonsordningen som gjaldt fra mars og ut august 2020, blir det ikke noen sesong- eller vekstfaktor som skal inngå i beregning av tilskudd. Egenavdelen er også fjernet.

Erstatning som tilskuddsmottaker får utbetalt under forsikringsordning skal komme til fratrekk ved utbetaling av tilskudd. Offentlig tilskudd eller inntektssikring mottatt etter tildelt støtte skal også medregnes, uavhengig utbetalingstidspunkt.

For foretak som har fusjonert i løpet av 2020 er det foretakets status som juridisk enhet på søknadstidspunktet som legges til grunn. Foretak som har fusjonert kan medregne omsetning fra både overtakende og overdragende inntekt. 

Vilkår:

 • Foretak må være skattepliktige til Norge for å få tilskudd.
 • Foretak og enkeltpersonforetak må være registrert før 1. mars 2020 i Foretaksregisteret. 
  Det er bare foretak som på tildelingstidspunktet har ansatte som er registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) og minst én ansatt har fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til september 2020 som kan få tilskudd. 
  Unntak for enkeltpersonforetak (ENK) og ansvarlige selskap (ANS/DA) der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltakerne har inntekt fra foretaket som sin hovedinntektskilde.
 • Det er tre krav som må være oppfylt for å sikre at støtte kun gis til selskaper som hadde en sunn økonomi før koronautbruddet.
  • Foretaket må ikke være registrert i Foretaksregisteret under avvikling, enten frivillig eller ved tvang. 
  • Person med ledende roller knyttet til foretaket ikke er ilagt konkurskarantene. 
  • Ordningen omfatter heller ikke foretak som er under konkursbehandling.
 • Kravet om at det ikke kan eksistere tvangsgrunnlag eller avtale som gir særskilt dekningsrett i utbetalt tilskudd til foretaket er fjernet.

Begrensninger:

 • Foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret 1. januar 2020 eller senere, er ikke omfattet av tilskuddsordningen for noen av tilskuddsperiodene.
 • Ordningen gjelder ikke følgende foretak:
  • Finansskattepliktige foretak
  • Foretak som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven
  • Foretak som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet
  • Flyselskap med norsk driftstillatelse
  • Foretak som drifter barnehager 

I media har vi sett at flere politikere har tatt til orde for at ordningen også bør omfatte flyselskap og det blir spennende å se om det blir endringer i subjektkretsen.

Øvre grense for tilskudd

Beregnet tilskuddsbeløp opp til 60 millioner kroner per tilskuddsperiode (to måneder) utbetales i sin helhet. For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger 60 millioner kroner per tilskuddsperiode, vil beløpet over 60 millioner kroner avkortes med en faktor på 0,5. Maksimalt tilskudd per tilskuddsperiode til et foretak eller konsern er 160 mill. Kroner.

Eksempelvis innebærer det at et selskap som søker om 60 millioner vil kunne få det utbetalt, mens et annet som søker om 80 millioner, vil få utbetalt 70 millioner.

Konsern

Selskaper som er del av konsern skal søke hver for seg.

 • Et konsern må utpeke et foretak som er ansvarlig for å opplyse om konsernets eierstruktur og konsernets øvrige innsendte opplysninger.
 • Det må utpekes en kontaktperson i dette foretaket.
 • Alle foretak i konsernet som vil søke om tilskudd må i søknaden opplyse om de inngår i et konsern, og om ansvarlig foretak i konsernet.
 • Gjeldende beløpsgrenser og avkortninger anvendes på summen av beregnede tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet som søker om tilskudd.
 • Konsolidert konsernsøknad:
  • Et konsern som av organisatoriske grunner ikke er berettiget til støtte på foretaksnivå, eller av andre årsaker ønsker å søke som en enhet, kan søke samlet for konsernet som om konsernet var et foretak.
  • Søknaden må da være basert på konsolidert regnskap samlet for den norske delen av konsernet (alle enheter i konsernet som er skattepliktig til Norge med unntak for enheter driver aktivitet i næringer som er unntatt fra tilskuddsordningen)
  • Foretaket som søker på vegne av konsernet må innhente samtykke fra alle foretakene som inngår i konsernet.

Lykke til!

Vi ønsker alle lykke til med søknadsprosessen og håper at dere snarlig får utbetalt kjærkommen likviditet. Dersom dere står fast i prosessen eller har spørsmål har Brønnøysundsregistrene åpnet en telefonvakt som er mulig å kontakte. Vi i PwC har en rekke dyktige medarbeidere som har jobbet mye med den forrige ordningen og den nye ordningen som er klare til å bistå dersom det er behov for bistand.

1 Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 20
2 Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen