<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Staten frafalt krav om dobbel merverdiavgift

seminar-cropped-2 ‹ Tilbake til artikler

Skatt vest frafalt den 22. juni 2016 sitt krav overfor selskapet Ross Offshore AS etter at skattekontoret i over ett år hadde forsøkt å kreve inn merverdiavgift for det samme forhold to ganger. På vegne av selskapet anførte vi at det ikke forelå rettslig grunnlag for å kreve inn det samme merverdiavgiftsbeløpet to ganger. Til tross for manglende argumenter fra skattekontorets side var det imidlertid medias oppmerksomhet som bidro til at Skatt vest til slutt frafalt sitt krav.

Bakgrunn

For at inngående merverdiavgift skal være fradragsberettiget, må merverdiavgiften dokumenteres med bilag. I tilfeller hvor selger ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret men likevel uriktig oppkrever merverdiavgift, og i tillegg utsteder en faktura som ikke oppfyller bokføringsforskriftens innholdskrav - typisk ved at selger ikke har påført organisasjonsnummer og bokstavene «MVA» på sin faktura - vil ikke inngående merverdiavgift være legitimert med bilag og kjøper har således ikke fradragsrett.

Synspunktet i slike tilfeller er at selgers mangelfulle faktura gir en oppfordring for kjøper til å foreta nærmere undersøkelser om selger faktisk har rett til å kreve merverdiavgift. Foretar ikke kjøper seg noe i slike tilfeller, vil kjøper anses for å handlet uaktsomt, og avgiftsmyndighetene kan da tilbakeføre inngående merverdiavgift som kjøper har fradragsført i sin omsetningsoppgave.

Skattekontorets vedtak ville ført til at staten hadde fått i både «pose og sekk»

En av leverandørene til Ross Offshore AS fakturerte sine tjenester med norsk merverdiavgift uten at han var registrert i Merverdiavgiftsregisteret og uten at bokstavene MVA var påført etter org.nr på fakturaene. Selskapet Ross Offshore AS undersøkte ikke nærmere og tok fortløpende fradrag for inngående avgift. Skatt vest fastsatte etterberegning overfor selskapet med kr 3 290 871, samt at de ila selskapet en tilleggsavgift på 40 %, kr 1 316 348. Totalt utgjorde skattekontorets krav overfor Ross Offshore AS således over 4,6 MNOK.

Undertegnede var i utgangspunktet enig med skattekontoret i at Ross Offshore AS ikke hadde krav på fradrag for inngående merverdiavgift knyttet til fakturaen fra leverandøren. Situasjonen var imidlertid slik at Skatt vest allerede hadde etterberegnet leverandøren (selger) for det samme merverdiavgiftsbeløpet. På denne måten hadde staten således sikret seg beløpet, og det forelå ikke lenger fare for at staten skulle lide tap som følge av at Ross Offshore hadde tatt fradrag for den korresponderende inngående avgiften. Ved å foreta etterberegning hos Ross Offshore AS av det samme merverdiavgiftsbeløpet som allerede var tilbakebetalt av selger, krevde staten inn det samme avgiftsbeløpet to ganger.

Manglende rettslig grunnlag

I etterberegningsvedtaket overfor Ross Offshore AS viste skattekontoret kun til en rettskilde, nemlig skattedirektoratets fellesskriv av 9. desember 2011. Det blir i fellesskrivet riktig nok lagt til grunn at kjøper må innbetale feilaktig fradragsført merverdiavgift selv om selger allerede har innbetalt den merverdiavgift som kjøper uriktig har fradragsført. Etter min vurdering tilsier imidlertid både grunnleggende prinsipper, lov, forarbeider og klagenemndspraksis som har blitt avsagt etter fellesskrivet av 9. desember 2011 at det ikke foreligger hjemmel for å etterberegne kjøper i de tilfeller hvor selger allerede har innbetalt den feilaktige fradragsførte merverdiavgift.

Grunnleggende prinsipper

Det er et grunnleggende utgangspunkt i Norge at merverdiavgift ikke skal være en kostnad for den avgiftspliktige næringsdrivende. Vårt merverdiavgiftssystem kjennetegnes av at merverdiavgiften legges på alle ledd i en omsetningskjede frem til forbruker. Siden avgiftsgrunnlaget kun skal ramme merverdien, gis det samtidig fradrag for merverdiavgiften i hvert ledd. Systemet er ofte benevnt som gjensidighetsprinsippet, og er blant annet slått fast i Invex-dommen. Dersom staten skulle kunne kreve at også kjøper innbetaler merverdiavgiftsbeløpet som selger allerede har innbetalt staten, ville merverdiavgiften utgjøre en ren kostnad for kjøper som næringsdrivende. Forutsetningen om avgiftsmessig nøytralitet ville følgelig ikke vært oppnådd.

Behov for avklaring fra Finansdepartementet

Til tross for at skattekontoret frafalt vedtaket overfor Ross Offshore AS, mener jeg at det fortsatt er behov for en avklaring om norske avgiftsmyndigheter faktisk har rettslig grunnlag for å foreta tilbakeføring av inngående avgift hos kjøper i de tilfeller hvor staten allerede har mottatt det samme beløpet hos selger.

Selv om Skatt vest frafalt sitt krav om etterberegning overfor Ross Offshore AS, hindrer ikke dette at staten i senere tilfeller vil kunne prøve å kreve den samme merverdiavgiften innbetalt to ganger. Dette styrkes særlig av det faktum at vedtaket i saken kun ble trukket, slik at det ikke foreligger noe klagenemndavgjørelse som næringsdrivende i etterkant kan benytte som argument for at staten ikke kan innkreve den samme avgiften to ganger.

Det er også et vesentlig moment at Skatt vest i saken mot Ross Offshore AS frafalt sitt vedtak etter at Dagens Næringsliv hadde tatt kontakt og stilt spørsmålstegn til statens rettslige grunnlag for å ilegge den samme merverdiavgift to ganger. Til tross for at både jeg og min klient er svært fornøyde med resultatet i denne aktuelle saken, er det bekymringsverdig dersom det var medias oppmerksomhet som i stor grad bidro til at staten valgte å frafalle et urettmessig krav. Det kan derfor stilles spørsmålstegn om avgiftsmyndighetene i fremtiden vil forsøke å kreve inn den samme avgift to ganger i tilfeller hvor media ikke blir gjort oppmerksomme på saken.

Jeg mener at det på ovennevnte bakgrunn er viktig at Finansdepartementet gir en klar uttalelse på dette området, slik at avgiftspliktige næringsdrivende for fremtiden kan unngå at staten urettmessig krever inn den samme merverdiavgiften to ganger og på den måten tjener på at avgiftspliktige næringsdrivende er uoppmerksomme ved betaling av fakturaer i en hektisk arbeidshverdag.

 

Problemstillingen er nærmere belyst i min artikkel i Revisjon og Regnskap nr.5 2016.

                                                                    ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Nina Thommesen.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansskatt og holdingselskap

Da finansskatten ble innført ble det forventet at det snarlig ville komme avklaringer og uttalelser fra myndighetene på hvordan regelverket ...

Les artikkelen