<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Statsbudsjettet 2016 - Hvor mange momssystemer trenger vi?

‹ Tilbake til artikler

blog-bilde-avlang-marit-1

Rett før sommerferien sendte Finansdepartementet forslag om nøytral merverdiavgift for helseforetakene på høring. Forslaget er også omtalt i budsjettet og skal etter planen innføres fra 1. januar 2017. Dersom forslaget blir vedtatt vil vi ha seks ulike ordninger for merverdiavgift i Norge:

  1. Merverdiavgiftsloven
  2. Kompensasjonsloven for kommuner
  3. Kompensasjon av mva for frivillig sektor
  4. Kompensasjon av mva for oppføring av idrettsanlegg
  5. Nettoføringsordningen i statlig sektor og
  6. Nøytral mva for helseforetakene.

I tillegg til at det er seks ulike ordninger håndheves de av ulike departementer. Finansdepartementet har ansvaret for Merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven for kommuner. Kompensasjonsordningen for frivillig sektor og idrettsanlegg håndheves av Lotteri- og Stiftelsestilsynet (underlagt Kulturdepartementet), mens den nye ordningen med nøytral mva for helseforetakene skal håndheves av Helse- og omsorgsdepartementet. For aktører som kommer inn under flere av ordningene har merverdiavgift blitt unødvendig komplisert.

Formålet med forslaget om en ordning nr. 6: konkurransevridning mot egenproduksjon

Helsetjenester er som utgangspunkt unntatt fra moms. For helseforetakene er moms på kjøp av varer og tjenester fra eksterne aktører en kostnad.

Manglende fradrag for moms på varer og tjenester fra eksterne kan motivere helseforetakene til å produsere mest mulig tjenester selv. Egenproduksjon skjer uten moms og blir normalt billigere enn kjøp fra eksterne.

Dette fører til en konkurransevridning mot egenproduksjon, kontra eksterne innkjøp. En slik konkurransevridning anses som samfunnsøkonomisk ugunstig, idet den kan motvirke effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser.

For å bøte på den nevnte konkurransevridningen, foreslår nå Finansdepartementet en ny kompensasjonsordning for helseforetakene. En del private sykehus med langsiktige driftsavtaler med staten foreslås også inkludert i ordningen.

Kort om forslaget

Ordningen skal som utgangspunkt gi helseforetakene rett til momskompensasjon på de fleste typer innkjøp av varer og tjenester. Enkelte unntak og begrensninger vil gjelde, på samme måte som for ordinære næringsdrivende og kompensasjonsberettigede kommuner mv.

Ordningen foreslås gjort generell, slik at helseforetakene får tilbakebetalt moms på i utgangspunktet alle varer og tjenester til bruk i deres virksomhet. Samtidig skal ordningen være budsjettnøytral slik at det skal beregnes en engangsavkortning i bevillingene som skal tilsvare fradragsført mva.

Når helseforetakene kjøper inn tjenester fra private aktører, så skal de få kompensert en «fiktiv» mva på 6 % og ved leie av lokaler skal de få kompensert en «fiktiv» mva på 18 %.

Trenger vi enda et momssystem?

Da jeg startet å jobbe med mva i 2003 hadde vi kun merverdiavgiftsloven. I løpet av årene har det stadig kommet nye ordninger. Alle disse ordningene fører til at det blir en «avgifts-jungel» for de næringsdrivende å navigere i.

Formålet med det nye forslaget om nøytral mva for helseforetakene synes jeg er god. Jeg er positiv til at momsen ikke skal føre til konkurransevridning. Imidlertid stiller jeg spørsmålstegn ved at vi trenger enda en ny ordning. Det virker også unødvendig komplisert å beregne fradrag med 6 % og 18 % på fakturaer uten mva fra underleverandører. Ville det ikke vært enklere å inkludere helseforetakene i loven om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner? Der har vi et eksisterende lovverk fra 2004 hvor det har vært en rekke avklaringer rundt rettstilstanden.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansskatt og holdingselskap

Da finansskatten ble innført ble det forventet at det snarlig ville komme avklaringer og uttalelser fra myndighetene på hvordan regelverket ...

Les artikkelen