<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Statsbudsjettet 2016 - Toll og særavgifter

‹ Tilbake til artikler

per-kirknes

I årets statsbudsjett foreslås det ingen endringer i tollsatsene. Det er heller ingen store omlegginger når det gjelder særavgifter og gebyrer, og de fleste avgiftene reguleres bare i tråd med konsumprisindeksen. Dette innlegget gir en oversikt over de endringene som foreslås med virkning fra 1. januar 2016.

Bilavgifter

Det blir ikke noen ytterligere lettelser for hybridbiler med lang rekkevidde, noe som vel først og fremst skyldes at man er usikker på hvordan teknologien utvikler seg. Det blir i denne omgang heller ikke noen ytterligere dreining av engangsavgiften for ordinære biler over mot avgift basert på utslipp.

Det innføres imidlertid veibruksavgift også der drivstoffet er naturgass og LPG. Dette antas blant annet å stimulere til økt bruk av biogass. Når det gjelder veibruksavgiften på biodrivstoff er det for øvrig tidligere denne måneden iverksatt enkelte andre endringer.

Avgift på emballasje droppes

Det blir ingen ny avgift på plastemballasje, jf. plastposeavgiften som ble vedtatt ved siste statsbudsjett, men trukket tilbake rett etterpå. Det har vært forskjellige forslag til alternative avgifter, men regjeringen foreslår å ikke gå videre med noen av dem.

Halvering av avgift på saft uten sukker

For å stimulere til sunnere drikkevaner i befolkningen, foreslås det halv drikkevare-avgift for saft og sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker uten tilsatt sukker.

Økning i rettsgebyret

Det blir gjort enkelte endringer i diverse gebyr-regimer, for å sikre at gebyrene er i tråd med de faktiske kostnadene ved tjenester som gebyrlegges. Blant annet økes rettsgebyret (R) fra 860 kr til 1025 kr.

Redusert sats på el-avgiften

Det gis avgiftslettelser i el-avgiften for kraft som leveres til store datasentre og fra land til skip i næringsvirksomhet. Det kan bli interessante grensespørsmål om hva som ligger i begrepet «store datasentre». I dag er det få slike sentere i Norge på grunn av høye kostnader. Kanskje kan militærets gamle fjellanlegg nå tiltrekke seg utenlandske næringsdrivende som driver store datasentere?

Bortfall av omregistreringsavgift og dokumentavgiften ved omorganiseringer

Når det gjelder omregistreringsavgiften og dokumentavgiften, gis det fritak for avgiftene i alle tilfeller der omorganiseringer gjennomføres selskapsrettslig kontinuitet. Dette er en positiv endring. I flere tilfeller har reorganiseringer blitt sanset som følge av at eksempelvis overføring av en leasingbil-portefølje ville medført betydelige kostnader.

Oppjustering av avgifter på grunn av svak kronekurs

Noen avgifter reguleres opp som følge av en svak kronekurs. Dette gjelder bl.a. den reduserte satsen for el-avgift til industri, redusert grunnavgift på mineralolje til treforedlingsindustrien og CO2-avgiften på naturgass.

Utvidet adgang til å få bindende forhåndsavklaringer fra tollmyndighetene

Man setter i kraft en utvidet adgang for tollmyndighetene til å gi bindende forhåndsuttalelser når det gjelder opprinnelse og beregning av toll og avgifter. Frem til nå har man bare kunnet gi slike forhåndsuttalelser i spørsmål om klassifisering.

Overføring av oppgaver fra tollvesenet til skatteetaten

Den store saken på det administrative området er overføringen av myndighet fra tollvesenet til skatteetaten, og overgangen til at kjøper beregner import-moms ved varer i omsetningsoppgaven og ikke får regning fra tollmyndighetene. Noen av endringene vil tre i kraft fra 2016, mens overføringen av importmoms først vil skje i 2017. Dette vil vi kommentere nærmere i et eget blogginnlegg.

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks og ørret

I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 har Regjeringen også kommentert den mye omtalte grunnrenteskatten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

COVID-19 og toll

Mange virksomheter vil i stor grad bli berørt av COVID-19. Dette gjelder også de som driver med internasjonal varehandel. Tollmyndighetene ...

Les artikkelen