<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Statsbudsjettet 2017: Merverdiavgift, toll og særavgifter

per-kirknes-2.jpg ‹ Tilbake til artikler

per-kirknes-2.jpg

Nedenfor følger en oversikt over de viktigste nyhetene innen merverdiavgift, toll og særavgifter som ble lagt frem i budsjettet for 2017 i dag (6. oktober). Vi har også skrevet et eget innlegg om finansskatten som vil tre i kraft fra 1. januar 2017.

Generelt om særavgiften

De fleste avgiftssatsene endres bare i tråd med prisstigningen. Det er ingen forslag om nye særavgifter.

Avgifter på kjøretøy og drivstoff

Forslaget til statsbudsjett inneholder en rekke mindre endringer når det gjelder avgifter på bruk av kjøretøy:

  • Økning av veibruksavgift på bensin, autodiesel og LPG
  • Økning av CO2-avgift på mineralolje (gjelder blant annet merket diesel)
  • Redusert årsavgift
  • Tilskudd til bompenger utenfor storbyene
  • Økt pendlerfradrag
  • Omlegging av engangsavgiften, med større fokus på utslipp og mindre fokus på vekt og motoreffekt

Netto-effekten for bilistene er antatt å være en avgiftslettelse. Det er en rekke henvisninger til rapporten fra Grønn Skattekommisjon i budsjettforslaget, men sporene fra denne rapporten er betydelig mindre synlige når vi kommer til de konkrete forslagene til avgiftsendringer .

Regjeringen opplyser at årsavgiften fra 2018 vil bli erstattet av en avgift som skal pålegges bilenes forsikringsselskap, noe som vil ha betydning for forsikringsselskapene allerede i 2017, i og med at man vil inngå forsikringsavtaler som får virkning for 2018.

Det foreslås videre at kravet til innblanding av bio-drivstoff i vanlig drivstoff økes fra 5,5% til 7 %. I tillegg blir det et krav om at minst 1,5% av biodrivstoffet må være såkalt “dobbelttellende”, og at biodrivstoff til veigående bensinkjøretøy skal utgjøre minst 4% (før dobbelttelling).

El-avgift og HFK/PFK-avgift

Det foreslås noen mindre justeringer i el-avgiften som gjelder fritak for avgift for leveranser til skip og datasentre. Det foreslås også en mindre endring i avgiftssatsen for HFK/PFK, som er en klimagass.

Kontroll og sanksjoner fra tollmyndighetene

Årets statsbudsjett inneholder en del endringer som angår kontroll, sanksjonering og andre administrative forhold mellom næringslivet og tollmyndighetene. Det vil generelt bli utvidede fullmakter til å drive kontroll, men den viktigste endringen er nok forslaget om et overtredelsesgebyr på inntil 50.000, som skal kunne gis for alle brudd på tollovgivningen, og uavhengig av om overtredelsen er uaktsom eller ikke. Dette er en helt ny reaksjonsform, og med det antall småfeil som erfaringsvis gjøres på dette feltet, skal det bli spennende å se hvordan myndighetene vil bruke de nye reglene.

Utvidelse av kompensasjonsordningen for merverdiavgift fra 1. januar 2017

Departementet foreslår at anskaffelser knyttet til drift og oppføring av internatdelen ved skoler godkjent etter friskolelova, som er en del av skolens tilbud til egne elever, blir kompensasjonsberettiget. Forslaget innebærer at det skal gis kompensasjon også for friskolers internat for voksne elever uten rett til videregående opplæring. Bakgrunnen for forslaget er å likestille friskoler og kommunale internatskoler.

Borettslag og eierseksjonssameier foreslås omfattet av merverdiavgiftskompensasjonsordningen når det gjelder oppføring og drift av boliger som har et botilbud som framstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunens lovpålagte tjenesteproduksjon.

Vedlikeholdsprogram for F-35 kampfly

For å unngå avgiftskumulasjon knyttet til vedlikeholdsprogrammet for F-35 kampfly foreslås avgiftslempning.

Egenrapportering av mva ved import av varer fra 1. januar 2017

Fra nyttår blir det som vi tidligere har blogget om, en selvdeklarering av importmomsen for næringsdrivende.

Anmodningsvedtak om merverdiavgift og transportvirksomhet

Stortinget ba regjeringen om å legge til rette for at alle selskaper som driver transportvirksomhet i Norge, svarer merverdiavgift til den norske staten etter norske regler. Departementet opplyser at de arbeider videre med dette.

Nøytral mva for helseforetakene

For å unngå konkurransevridning forslås en budsjettnøytral ordning hvor helseforetakene får rett til refusjon av mva ved kjøp av tjenester fra 1. Januar 2017.

                                                      ***

Dette innlegget er skrevet av Marit Barth og Per Kirknes.

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2021

Revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Her er de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.  ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars 2021

Regjeringen har tidligere i år besluttet at kompensasjonsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall skal videreføres for perioden ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Økt mva-fradrag ved kjøp av utstyr til hjemmekontoret grunnet covid-19

I vårt blogginnlegg av 31. august 2020 oppfordret vi Skatteetaten til å innføre et midlertidig unntak fra den ordinære forholdsmessige ...

Les artikkelen