<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Statsbudsjettet 2017: Vannkraftbeskatning

knut-ekern.jpg ‹ Tilbake til artikler

Marginal skattesats opprettholdes og høyesterettsdom om eiendomskatt på kraftanlegg og produksjonslinjer varsles reversert.

Skattesatser

Selskapsskattesatsen er foreslått redusert fra 25 % til 24 % fra og med 2017. For å opprettholde en provenynøytral grunnrentebeskatning foreslås grunnrenteskatten øket med 1,3 prosentpoeng til 34,3 %.

Det varsles høringsforslag om reversering av høyesterettsdom om eiendomsbeskatning av produksjonslinjer

I september 2015 slo Høyesterett fast at produksjonslinjer kan eiendomsbeskattes separat fra vannkraftanlegget de betjener. Dommen medfører videre at det ikke lenger gis fradrag for kostnader knyttet til produksjonslinjene i fastsettelsen av eiendomsskattegrunnlaget for kraftverket. Skattemyndigheten har for øvrig forstått dommen slik at også enkelte andre produksjonsrelevante aktiva ikke skal fradragsføres som følge av dommen.

Finansdepartementet gir i forslaget til statsbudsjett 2017 uttrykk for at produksjonslinjer skattemessig bør anses som som en del av kraftanlegget de betjener og at resultatet av Høyesterettsdommen fra 2015 derfor er uheldig. Departementet vil sende på høring et forslag om å endre gjeldende rett slik at produksjonslinjer anses som en del av kraftanlegget de betjener. Et slikt forslag vil dermed innebære at linjene ikke kan eiendomsbeskattes separat, og at kraftverkene igjen kan trekke fra kostnader til drift og vedlikehold av produksjonslinjene ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget på kraftanlegget.

Innsyns- og klagerett for kommunene i saker som gjelder eiendomsbeskatning av vannkraftanlegg

I tråd med Stortingets forutsetning i forbindelse med vedtakelse av ny skatteforvaltningslov legger Finansdepartementet til grunn at kommunene skal få innsyns- og klagerett i saker som gjelder verdsetting av kraftanlegg etter skatteloven. I forslaget til statsbudsjett for 2017 opplyses at Finansdepartementet tar sikte på å sende på høring forslag om å lovfeste innsyns- og klagerett for kommunene i løpet av høsten 2016.

                                                                        ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Knut Ekern.

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Lettelser i petroleumsbeskatningen gir forbedret likviditet

Regjeringens kontroversielle forslag om midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen utløste en lang og intens debatt i Stortinget og i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvem bør lede familiebedriften på andre siden av koronaen?

Et spørsmål som mange eiere og bedriftsledere stiller seg nå er hvordan virksomheten kan bli best mulig rustet for den nye normalen - etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen