<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Statsbudsjettet 2018 - avgifter

577A7493_banner.jpg ‹ Tilbake til artikler

577A7493_banner.jpg

I budsjettet er det mest spennende forslaget innenfor merverdiavgiftsområdet at den lave momssatsen økes fra 10% til 12%. Satsendringen er estimert å øke provenyet med 700 mill.

350-kronersgrensen for å importere varer uten merverdiavgift forblir uendret. Vi er litt overrasket over at dette ikke nevnes med et ord i budsjettet.

Øking av den lave momssatsen

Lav momssats er foreslått økt fra 10% til 12%. Økningen har vært ventet som ledd i å dreie beskatningen over mot forbruk, mens selskapsbeskatningen reduseres. Det er forventet et merproveny på om lag 700 mill ved denne økningen.

Den lave momssatsen gjelder tjenester særlig innen reiseliv og kultur. Hotell, persontransport, kino, museer, idrettsarrangement, fornøyelsesparker mv. er omfattet av den lave satsen.

Det vil hovedsakelig være privatpersoner som rammes av endringen, da vi antar de næringsdrivende vil forsøke å øke prisene tilsvarende som satsendringen. Differansen fra lav sats på 12% til middels sats, den såkalte matmomsen på 15%, blir veldig liten. Det er derfor en naturlig antagelse at den lave satsen vil forsvinne i løpet av Stortingsperioden. Dette støttes også av at regjeringen gjentar økningen som de hadde for 2 år siden. I og med at skattesatsen for alminnelig inntekt foreslås redusert, er det en enkel måte å øke provenyet på ved å øke den lave momssatsen.

Vi vil råde bedriftene til å kartlegge behov for å oppdatere i sine ERP-systemer. De fleste gjør fradrag for merverdiavgift på reiser etc. slik at det vil være behov for å oppdatere systemene selv om de ikke selger tjenestene som er omfattet av satsøkningen.

For leverandørene av tjenestene som leveres er det viktig å huske på at det kan bli en kostnad for inntekter som er forskuddsfakturert. Det legges opp til samme type overgangsregler som for forrige satsendring og vi viser til vår tidligere blogg om overgangsreglene.

Finansskatten

Under dagens regelverk vedrørende finansskatt er det mulig å tilpasse seg ved å skille ut en del av virksomheten i et eget selskap for å slippe finansskatt på det utskilte virksomheten. Samtidig kan konsernet fellesregistreres for mva, slik at de også unngår en merverdiavgiftskostnad på tjenester som leveres mellom selskapene.

Dette smutthullet ble også behandlet i revidert budsjett for 2017. Finansdepartementet jobber videre med regelendringer for å motvirke mulighetene for tilpasninger og vil sende et forslag på høring. Vi er noe overrasket over at dette ikke er sendt på høring ennå.

Mva kompensasjon rus- psykiatriboliger

Som vi tidligere har blogget om har praksis fra skatteetaten vært uensartet og i enkelte tilfeller svært streng når det gjelder vilkårene for kompensasjon for tilrettelagte boliger.

Finansdepartementet redegjør i budsjettet for hvordan man forstår praksis skal være, og ber Skattedirektoratet påse at dette følges opp. Etter vår oppfatning er det viktig at skattekontorene tar denne korreksen og aksepterer at boliger for mennesker med rus- og psykiatriske problemer kan være omfattet av kompensasjonsreglene. Finansdepartementet presiserer at det ikke et vilkår at de som tildeles bolig har fysiske funksjonsnedsettelser for at det skal foreligge rett til kompensasjon.

Fritaket for digitale nyheter utvides ikke

Mediemangfoldsutvalget foreslo å utvide dagens fritak for elektroniske nyhetstjenester til også å omfatte alle nyhets-og aktualitetsmedier slik at også medier som dekker få stoffområder i dybden omfattes av fritaket. I tillegg foreslo utvalget at salg av enkeltartikler fra aktører med omsetning som i dag allerede er omfattet av merverdiavgiftsfritaket, skal fritas fra merverdiavgift.

Regjeringen har av provenyhensyn og hensyn til administrasjon i skatteetaten valgt å ikke utvide fritaket ytterligere. Det ble også vist til at en utvidelse måtte godkjennes av ESA for ikke å bli ansett som ulovlig statsstøtte.

350-kroners grensen ved import er ikke nevnt i budsjettet

Import av varer under kr 350 er fritatt for import mva. Det har vært mye debatt om store handelslekkasjer på bakgrunn av dette fritaket. I valgkampen var grensen for import mva diskutert og flere av opposisjonspartiene lovet å senke denne grensen. Det er litt overraskende at budsjettet er kjemisk fritt for kommentarer til denne grensen. Vi regner med at diskusjonen kommer opp igjen og blir en del av revidert budsjett.

"Tesla avgiften" og andre bilavgifter

Det er foreslått flere endringer i avgiftsregimet for el-biler og ladbare hybrider. Det som allerede ble lekket i forkant er en delvis innføring av engangsavgift på el-biler, der det i praksis bare er de tyngste bilene som blir rammet ("Tesla"-avgiften). Det er imidlertid også verdt å merke seg at avgiftene på ladbare hybridbiler endres, slik at biler med kort rekkevidde (under 50 km) får en avgiftsøkning i forhold til i dag. Begge forslagene er i tråd med de generelle anbefalingene fra Grønn skattekommisjon.

Som tidligere varslet, legger man opp til å erstatte dagens årsavgift (til bileierne) med en trafikkforsikrings-avgift (som går via forsikringsselskapene). Det er foreslått at det skal gis fritak for denne avgiften for el-biler. Videre foreslår regjeringen også å gi fritak for omregistreringsavgift for el-biler, men dette er avhengig av notifisering til ESA, slik at det ikke kan iverksettes fra 1. januar.

Avgifter på drivstoff

Det foreslås et økt omsetningskrav for bio-drivstoff, dvs. at det blir plikt til å blande inn mer bio i alt drivstoff som skal omsettes i Norge. Det foreslås også å øke veibruksavgiften på LPG (autogass). Videre vil endringer i beregningen av svovelavgift gi marin gassolje lavere avgift, mens tungoljer vil få en høyere avgift enn i dag. Alle disse endringene er miljømessig begrunnet.

Økt CO2-avgift på mineralolje til visse bransjer

Regjeringen foreslår å fjerne fritak for CO2-avgift på mineralolje til bruk i fiske og fangst i nære farvann, treforedlings-, fiskemel- og sildemelindustrien og ikke-kvotepliktig innenriks luftfart, samt bruk av gass i ikke-kvotepliktig industri og bergverk. Det er imidlertid samtidig sagt at utslipp i landbruket og fiskerinæringen skal holdes utenfor i denne omgang i påvente av vurderingene i egne utvalg som skal se på dette.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon.Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Denne bloggartikkelen gir en oversikt over Finansdepartementets forslag til endring av dagens regler for tidfesting av merverdiavgift ved ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenklet ordning for betalingsutsettelse

En forenklet søknadsordning om betalingsutsettelser av de fleste skatte- og avgiftskrav er nå vedtatt, slik at næringsdrivende som blant ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen