<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Statsbudsjettet 2019 - hva venter vi på?

TLS gruppebilde ‹ Tilbake til artikler

TLS gruppebilde

Mandag 8. oktober kl 10 legger Regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2019. Da kommer også forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet. For å gjøre ventetiden litt kortere har vi spekulert i hva som kan forventes. Noen tips er sikrere enn andre.

Mandag 8. oktober kl 12.00 kan du følge vår livestream hvor vi gir deg umiddelbare analyser og kommentarer.

Vi tror dette blir de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet i statsbudsjettet for 2019

Lovfestet gjennomskjæring

Det er snart 100 år siden Høyesterett behandlet de første sakene som må anses som den spede begynnelsen på en ulovfestet omgåelsesnorm. Gjennom nesten et århundre har regelen utviklet seg gjennom Høyesterettspraksis og det er bred enighet om hva vilkårene for gjennomskjæring er, selv om skattyterne, rådgiverne og skatteetaten ikke alltid er enige om når disse skal brukes.

Professor Zimmer ble bedt om å utrede et forslag til lovfestet gjennomskjæringsbestemmelse, som ble lagt frem våren 2016. I forslag til statsbudsjett for 2018 ble det varslet at det ville komme et lovforslag i løpet av 2018. Vi omtalte forslaget til lovfestet gjennomskjæringsbestemmelse i vår artikkel her.

En lovfesting av gjennomskjæringsbestemmelsen kan innebære at vi rykker tilbake til start. Det vil ta flere år med nye bindende forhåndsuttalelser før vi ser konturene av en ny administrativ praksis, og trolig ta lang tid før vi får avklaringer om hvor grensen går gjennom Høyesterettspraksis.

Med den nye regelen vil det trolig ikke lenger være mulig å gjennomføre en fisjon av fast eiendom eller virksomhet med etterfølgende aksjesalg for å komme inn under fritaksmetoden, dersom fisjonen skjer rett før eller i forbindelse med salgsprosessen. Dette kan skape uheldige innlåsningseffekter og juridiske strukturer som ikke er hensiktsmessige for næringslivet. Jeg mener lovgiver bør være varsom med å rokke ved skattyters forutberegnelighet på dette området og ikke vedta en lovendring som i realiteten utvider grensene for bruk av gjennomskjæring.

Skattedirektoratet på sin side synes også Zimmer går for langt i sitt forslag, men tilsynelatende med motsatt fortegn. De skriver følgende i høringsmerknadene:

Tilbakemeldingene i skatteetaten har vært entydig om at lovutkastets terskel for anvendelse av normen synes å bli for høy, og at lovteksten er for detaljert og komplisert.”

Forslaget som ble lagt frem i 2016 skaper stort rom for tolkningstvil. Det blir spennende å se om Finansdepartementet kommer med et bedre forslag 8. oktober.

Endringer i de norske rentebegrensningsregelene, til også å omfatte ekstern gjeld

Før sommeren i fjor sendte Finansdepartementet forslag om endringer i de norske rentebegrensningsregelene på høring. Forslaget innebærer at reglene utvides til også å omfatte ekstern gjeld for selskaper som inngår i konsern. Dersom netto rentekostnader overstiger 25% av skattemessig EBITDA, skal både interne og eksterne rentekostnader avskjæres. I utkast til statsbudsjett for 2018 ble virkningstidspunktet for innføringen av de nye reglene utsatt til 1.1.2019.

Det kom omfattende innspill fra mange hold i høringsrunden. Vi har tro på at det kan komme endringer i unntaksreglene, slik at også konsern som avlegger konsernregnskap etter US GAAP kan benytte seg av unntakene. Vi skrev om forslaget her.

Det er særlig norske konsern med virksomhet i utlandet som står i fare for å rammes hardt av endringene. På kort sikt, og inntil andre land har innført tilsvarende regler, kan det medføre at Norge blir et mindre attraktivt land å etablere konsernspissen i.

Reduksjon i MVA-grensen for import, fra 350 kr

En økning i netthandel fra utlandet har ført til at norske bedrifter presser på for å få fjernet grensen for mva fri import. Næringsministeren har nylig varslet at han vil se på 350-kronersgrensen når stortingsmeldingen om handelsnæringen legges frem ved årsskiftet. Det pekes på hva EU-gjør på dette området. Ettersom det er varslet at grensen vil bli omtalt i den nevnte stortingsmeldingen er det lite sannsynlig at det kommer et forslag på mandag.

Det skattefrie beløpet for personalrabatter innføres som en del av de nye reglene fra 1.1.19.

Omfattende endringer i reglene om beskatning av personalrabatter trer i kraft fra nyttår. I budsjettet kommer det skattefrie beløpet knyttet til slike rabatter, noe som vil ha stor betydning for både arbeidsgivere og ansatte. Arbeidsgivere får uansett en omfattende rapporteringsplikt med de nye reglene, og byrden blir desto større jo lavere dette beløpet blir.

Les mer om de nye reglene her

Andre mulige endringer 

Vi dekker forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet når det skjer

Statsbudsjettet legges frem mandag 8. oktober kl 10.00. Du kan holde deg oppdatert ved å

  • følge vår livestream kl 12.00 hvor vi gir deg umiddelbare analyser og kommentarer
  • registrere deg som fast følger av Norges Skatteblogg og få beskjed med en gang når vi legger ut nye artikler
  • delta på vårt frokostseminar fredag 12. oktober kl 08.30. Denne morgenen går vi i dybden på de nye reglene som vil nekte rentefradrag for ekstern gjeld og stramme inn gjennomskjæringsregelen. Vi har utfordret oss selv til å ikke gå i "referatfellen", og vil derfor gi deg analyser basert på konkrete typetilfeller.
Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Mva-registrert utleie av eiendom - seksmånedersfristen forlenges

Ved mva-registrert utleie av eiendom kan utleier oppnå fullt mva-fradrag på byggekostnadene når leiekontrakt er signert med mva-pliktig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Polen avskaffer den tradisjonelle mva-meldingen og har innført andre viktige endringer i den polske mva-loven

Polen er det første landet i Europa som ikke lenger bruker den tradisjonelle mva-meldingen. Fra oktober 2020 skal SAF-T (polsk: JPK_VDEK) ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny EU skattepakke for enkel og rettferdig beskatning - forslag som gjelder mva

EU-kommisjonen vedtok 15. juli 2020 en ny EU skattepakke med formål om å oppnå effektivitet i skatteinnkreving gjennom "rettferdig og ...

Les artikkelen