<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Statsbudsjettet 2019 - Næringsbeskatning

Av Mats Hestad , Knut Ekern og Einar Riddervold , 8. oktober 2018

RiddervoldEkernLorentzen

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem kl 10 i dag. Den største nyheten på næringsområdet knytter seg til forslag om reduksjon av skattesatsen på alminnelig inntekt fra 23 % til 22 % for både foretak og personlige skattytere.

Hovedtrekkene i endringsforslagene for næringsbeskatningen

Det klart viktigste forslaget til endringer i næringsbeskatningen er at skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert fra 23 % til 22 %. Dette innebærer en ytterligere reduksjon sammenlignet med Skatteforliket fra 2016. Det er uklart om det vil bli flertall for forslaget.

Av øvrige forslag, vil vi få fremheve følgende:

Nye rentebegrensningsregler

Det kommer nye rentebegrensningsregler fra 2019. De nye reglene utvides til også å omfatte renter på gjeld til eksterne långivere for alle selskaper som inngår i et konsern. Det foreslås et terskelbeløp på MNOK 25 for at reglene skal komme til anvendelse. Overskrides terskelbeløpet, begrenses fradragsretten til 25% av skattemessig EBITDA. Det blir unntak fra begrensning av renter på ekstern gjeld der skattyter kan dokumentere at gjeldsgraden i Norge ikke er høyere enn i konsernet som helhet. Vi viser for øvrig til eget blogginnlegg om de nye rentebegrensningsreglene her.

Vi holder også et kurs om de nye reglene fredag 12. oktober hvor vi vil gå i dybden og gi konkrete analyser basert på typetilfeller. Du kan melde deg på seminaret her.  

Hjemmehørenderegel for selskaper

Reglene for hvilke selskaper som er skattepliktige som hjemmehørende i Norge blir endret fra 2019. Frem til nå har man lagt hovedvekten på hvor ledelsen av selskapet på styrenivå finner sted. Etter de nye reglene vil selskap som er stiftet i henhold til norsk selskapsrett alltid være skattepliktig til Norge, med mindre noe annet følger av skatteavtale med annet land. Utenlandske selskap vil være skattepliktige til Norge dersom selskapet har reell ledelse i Norge. Endringene kan særlig få betydning for norskeide holdingselskaper i utlandet, og for verdipapirfond og skipseiende selskaper som forvaltes fra Norge.

Forslag om regulering av bevissikring - ransaking og beslag

Det foreslås innført hjemmel for skattemyndighetene til å foreta ransaking og beslag (“razzia”) hos skattytere. Terskelen for å gjennomføre en razzia er at det må foreligge rimelig grunn til å anta at skattyter har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til skattemyndighetene. Forslaget kan synes vidtrekkende, men vi ser det som en fordel at dette reguleres og at skattyternes rettssikkerhet styrkes ved at straffeprosessuelle rettsikkerhetsgarantier gjøres tilsvarende gjeldende for skattemyndighetenes inngrepshjemler. En razzia må forhåndsgodkjennes av tingretten. Videre skal politiet bistå skattemyndighetene når det skal gjøres razzia i en bolig.

Enkelte andre endringsforslag og omtalesaker

Grunnrentenæringer

Som tidligere mener regjeringen at provenyet fra grunnrentenæringene ikke skal reduseres når selskapsskatten settes videre ned til 22 %. For vannkraftverk foreslår det å øke grunnrenteskattesatsen med 1,3 prosentpoeng, til 37 prosent.

For petroleumsvirksomheten foreslås det å øke særskattesatsen med ett prosentpoeng til 56 prosent, samtidig som friinntektssatsen reduseres fra 5,3 til 5,2 prosent. Det legges til grunn at samlet marginalskatt og fradragsverdien av friinntekten da holdes uendret.

Bank og forsikring

Motstykket til reduksjon i skattesatsen på alminnelig inntekt til 22 % er forslag om betydelige endringer for forsikrings- og pensjonsforetak. Vi viser til eget blogginnlegg om dette.

Skattefunn

Regjeringen har gjennomført en ekstern evaluering av Skattefunn-ordningen som gir flere forslag til forbedring. Regjeringen vil nå gjennomgå rapporten og anbefalingene og komme tilbake med eventuelle endringsforslag.

Profesjonell boligutleie

Finansdepartementet har i budsjettdokumentene vurdert og forkastet at boligeiendom brukt i «profesjonell boligutleie» skal kunne avskrives skattemessig.

Gikk du glipp av vår livestream, se opptaket her

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Mats Hestad

Mats Hestad

Jeg heter Mats Hestad og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg arbeider i hovedsak med nasjonal og internasjonal selskapsskatt, og bistår i den forbindelse klienter med blant annet løpende skatterådgivning, klagesaker og tvisteløsning.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.


mats.hestad@pwc.com
Du finner meg på:

Knut Ekern

Jeg heter Knut Ekern og er advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg har omfattende erfaring fra nasjonal og internasjonal skatterådgivning samt transaksjonsstøtte overfor større offentlige og private foretak. Jeg er også samtalepartner for større foretak om policy og internkontrollspørsmål på skatteområdet.

Jeg har erfaring fra bistand overfor mange forskjellige bransjer med hovedvekt på energi hvor jeg er tjenesteansvarlig i vårt firma.

My name is Knut Ekern. Jeg har omfattende erfaring fra nasjonal og internasjonal skatterådgivning samt transaksjonsstøtte overfor større offentlige og private foretak. Jeg er også samtalepartner for større foretak om policy og internkontrollspørsmål på skatteområdet.

Jeg har erfaring fra bistand overfor mange forskjellige bransjer med hovedvekt på energi hvor jeg er tjenesteansvarlig i vårt firma.


knut.ekern@pwc.com
Du finner meg på:

Einar Riddervold

Jeg heter Einar Riddervold og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har omfattende erfaring fra nasjonal og internasjonal skatterådgivning, både internt i bedrift og fra advokatfirma. Før jeg begynte i PwC, var jeg leder for skatteavdelingen i Hydro.

Jeg bistår særlig større industri- og energibedrifter med problemstillinger innenfor norsk og internasjonal skatterett, skattetvister og restruktureringer etc.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Einar Riddervold and I work as a lawyer in PwC Tax and Legal Services. I have extensive experience from national and international tax, both in-house and as an external advisor. Prior to joining PwC, I was Head of Tax at Norsk Hydro ASA.

I advise in particular industry and energy corporations on Norwegian and international tax matters, tax disputes, restructurings etc.

Please contact me if you have any questions or comments.


einar.riddervold@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter