<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Statsbudsjettet 2019 - Personbeskatning og lønnsområdet

kristine-braaten ‹ Tilbake til artikler

 

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem kl 10 i dag. Her kommer oppsummeringen av forslagene på personskatt- og lønnsområdet.

Satser, innslagspunkter og fradrag

Det er foreslått mindre justeringer av satser og innslagspunkter:

 • Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 23 % til 22 %.
 • Oppjusteringsfaktoren for utbytte, utdelinger fra deltakerlignede selskaper, gevinster og tap ved realisasjon av aksjer og andeler økes fra 1,33 til 1,44. Dette medfører at den effektive skattesatsen på denne typen inntekter økes fra 30,59 % til 31,68 %.
 • I trinnskatten oppjusteres innslagspunkt og satser:
Innslagspunkt 2019                          Sats 2019
Under 174 500                 (2018: 169 100)                         0
kr 174 500 – 245 650 (2018: 169 000 - 237 900)   1,9  % (2018: 1,4 %)
kr 245 650 – 617 500 (2018: 237 900 - 598 050) 4,2  % (2018: 3,3 %)
kr 617 500 – 993 300 (2018: 598 050 - 962 050) 13,2 % (2018: 12,4 %) *
kr 993 300 - (2018: 962 050 -) 16,2 % (2018: 15,4 %)

*Satsen i Nord-Troms og Finnmark foreslås økt fra 10,4 pst. i 2018 til 11,2 pst. i 2019.

Resultatet blir at marginalskattesatsene reduseres med 0,2 prosentpoeng:

                             2018       2019     
Lønn 46,6 % 46,4 %
Pensjon 43,5 % 43,3 %
Næringsinntekt   49,8 % 49,6 %

Det er også foreslått mindre endringer i fradragene, blant annet:

 • Øvre grense for maksimalt minstefradrag foreslås økt til kr 100 800 (2018: kr 97 610) for lønnsinntekter og kr 85 050 (2018: kr 83 000) for pensjonsinntekter.
 • Personfradraget foreslås lønnsjustert til kr 56 550 (2018: kr 54 750).
 • Satsene i reisefradraget opprettholdes på kr 1,56 per kilometer inntil
  50 000 kilometer og til kr 0,76 per kilometer inntil 75 000 kilometer i reiseavstand, men bunnbeløpet foreslås øket til kr 22 700 fra kr 22 350.
 • For å øke likebehandling og forenkle regelverket foreslås en samlet øvre beløpsgrense i reisefradraget for skattyters utgifter til reiser mellom hjem og arbeidssted og for besøksreiser til hjemmet, både innenfor og utenfor EØS. Beløpsgrensen foreslås til kr 97 000, og inkluderer utgifter ved bompasseringer og til fergebilletter samt utgifter til flybilletter.

Det er foreslått at endringen trer i kraft fra 1. januar 2019.

Formueskatt

Det foreslås ingen endringer i satser for formuesskatten, men innslagspunkter i formuesskatten økes fra kr 1 480 000 ( kr 2 960 000 for ektefeller) til  kr 1 500 000 (kr 3 000 000 for ektefeller).

Regjeringen foreslår også å øke verdsettingsrabatten i formuesskatten for næringsrelatert kapital, samt tilhørende gjeld for 2019 til 25 % (20 % 2018). Rabatten skal omfatte aksjer, egenkapitalbevis, aksjeandelen i andeler i verdipapirfond, andeler i selskap med deltakerfastsettelse samt driftsmidler, herunder næringseiendom. Verdsettelsesrabatten omfatter kun eiendeler som eies direkte av den formuesskattepliktige. Dette innebærer at det ikke er mulig å oppnå kjederabatt, eksempelvis ved å eie næringseiendom gjennom et aksjeselskap.

Verdsettelsen av gjeld tilordnet aksjer og driftsmidler justeres tilsvarende, fra
80 % i 2018 til 75 % i 2019.

Verdsettelsesrabatten for sekundærboliger og næringseiendom direkte eid av formuesskattepliktige opprettholdes på henholdsvis 10 % og 20 %. Prosentandelen er uendret på 25 % for primærbolig.

Endringer trer i kraft fra og med 2019.

Personalrabatter

Fra 1.1.19 kommer det nye regler for skattefrie personalrabatter. Ansatte kan få opp til 50 % rabatt på varer og tjenester som omsettes hos arbeidsgiver eller i konsernet, men oppad begrenset til et årlig beløp. Dette skattefrie beløpet ble kunngjort i dag og vil ha stor betydning for både arbeidsgiver og ansatt. Les mer om dette her.

Pensjonssparing for selvstendige næringsdrivende

Grensen for inntektsfradrag for tilskudd til pensjonsordning for næringsdrivende på maksimalt 6 % av beregnet personinntekt fra næring mellom 1 G og 12 G foreslås øket til 7 %.

Arbeidsgivers plikter når de ansatte mottar tips

Regjeringen foreslår at arbeidsgiver får plikt til å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av lønn i form av tips.

Allerede vedtatte endringer i bokføringsforskriften innebærer at arbeidsgiver fra 1. januar 2019 uansett må holde oversikt over all tips som mottas fra kundene. Endringene som nå foreslås, innebærer at arbeidsgiver i tillegg må sørge for å ha oversikt over hvordan lønn i form av tips fordeles mellom de ansatte, behandle dettes om lønn og rapportere dette til skattemyndighetene samt betale arbeidsgiveravgift.

Endringer trer i kraft fra og med 2019.

Aksjesparekonto-ordningen utvides til å inkludere utbytte

Til nå er gevinster ved realisasjon av aksjer og verdipapirer på en aksjesparekonto unntatt fra beskatning. Beskatning skjer først når midlene tas ut av kontoen. Av hensyn til sammenheng i systemet foreslår Regjeringen at også utbytte fra investeringene omfattes av den utsatte beskatningen.

Det foreslås også å avgrense ordningen slik at det fremgår at aksjesparekonto kan opprettes av personlige aksjonærer bosatt i EØS, og i den sammenheng at gevinster ved realisasjon av verdipapirer på aksjesparekonto eid av utenlandsk kontohaver, anses som innskudd på kontoen.

Skattytere som har flere kontoer skal videre kunne overføre verdipapirer mellom egne kontoer uten beskatning. Også overføring til den annen ektefelles aksjesparekonto ved skilsmisse, og til arvingers aksjesparekonto i forbindelse med dødsboskifte skal kunne skje uten beskatning.

Opplysningsplikt for formidlingsselskaper

På bakgrunn av Delingsøkonomiutvalgets anbefaling i NOU 2017: 4 Delingsøkonomien — muligheter og utfordringer, så foreslår Finansdepartementet en ny opplysningsplikt for tredjeparter etter skatteforvaltningsloven.

Det foreslås i første omgang at opplysningsplikten innføres for digitale formidlere av utleie av fast eiendom. I tillegg foreslås det at formidlere av utleie av fast eiendom som benytter andre formidlingskanaler enn digitale formidlingstjenester, skal ha opplysningsplikt.

Etter forslaget skal den som gjennom en digital formidlingstjeneste har formidlet tjenester eller utleie av kapitalobjekter og tjenester i tilknytning til slik utleie, gi opplysninger til skattemyndighetene om hva formidlingen gjelder og det som er betalt.

Diettreglene - igjen!

Det foreslås at de skattefrie satsene for kostgodtgjørelse på innenlandsreiser uten overnatting reduseres med om lag kr 100 til en sats på kr 200 for reiser mellom 6 – 12 timer, og med om lag kr 150 for reiser over 12 timer uten overnatting til en sats på kr 400 per døgn.

For refusjon av kostutlegg på dagsreiser er det ingen endringer. Dette kan fortsatt gjøres så lenge man faller inn under definisjonene av “yrkesreise” og “merutgifter”. Se tidligere blogginnlegg om nettopp dette her.

Med dette så er også de trekk- og skattefrie satsene for dagdiett løsrevet fra satsene i statens regulativer. Løsrivelsen startet 1. januar 2015 og etter fire år med mange justeringer av regelverket på dette området så er man kanskje i mål med dette fra og med 1. januar 2019? Denne nyheten er vel strengt tatt godt nytt i forhold til at man nå er helt løsrevet, men reduksjon i hva man kan få dekket skattefritt er jo ennå en innstramming på dette feltet.

Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom

Regjeringen foreslår endringer i reglene om eiendomsbeskatning av bolig- og fritidseiendom:

 • Maksimal skattesats for bolig- og fritidsbolig reduseres fra syv til fem promille fra 2020.
 • Det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på minst 30 % for all bolig- og fritidseiendom fra 2020.
 • Den skattemessige formuesverdien skal legges til grunn som eiendomsskattegrunnlag på boligeiendom  fra 2020. Fritidsboliger skal derfor inntil videre takseres som i dag.
 • Det foreslås en overgangsregel der kommuner med lokal takst fra 2013 eller senere kan benytte denne til og med skatteåret 2023. Også disse kommunene skal benytte en reduksjonsfaktor på 30 %.

Gikk du glipp av vår livestream, se opptaket her

                                                                                  ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Therese Karoline Larsen. 

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen