<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sterk kost fra Regjeringen

‹ Tilbake til artikler

pwc-blogg

- foreslår å oppheve samordningsadgangen for kommandittister og stille deltakere

 

For å forenkle releverket foreslår regjeringen i sitt skatte- og avgiftsopplegg for 2015 at kommandittister og stille deltakere ikke lenger skal kunne føre underskudd fra selskapsdeltagelsen til fradrag i alminnelig inntekt fra andre kilder. Forenklingen ligger i at de kompliserte reglene om fradragsbegrensning da kan oppheves.

For enkelte deltakere vil en slik regelendring medføre en betydelig skatteskjerpelse.

- Misvisende

Det er misvisende når en slik betydelig begrensning og omlegging av prinsippene for skattemessig behandling av kommandittister og stille deltakere presenteres som en forenkling for næringslivet. Forslaget fremsettes uten at det foretas noen nærmere vurdering av ligningsmåten for deltakere i slike selskaper.

Det er i praksis ikke vanskelig å beregne fradragsrammen. Dette kan ikke begrunne den skatteskjerpelsen som regjeringen nå legger opp til.  Forveksler regjeringen beregningen av størrelse på fradragsrammen med utfordringen det kan være å dokumentere størrelsen på fradragsrammen? Det siste kan løses ved å stille strengere krav til dokumentasjon.

Da Finansdepartementet evaluerte skattereformen i 2011 ble det konkludert med at "det ser heller ikke ut til at skattereformen har påvirket motivene til å organisere virksomhet som deltakerlignet selskap".  Kan vi ikke forvente at regjeringen legger frem en ny oppdatert helhetsvurdering som gir grunnlag for en annen konklusjon, når den nå ønsker å oppheve et så grunnleggende prinsipp som inntektssamordning?

Tradisjonelt har det vært et sentralt hensyn at det skal være en selskapsform tilgjengelig som gir umiddelbar skattemessig samordning av selskapsinntekt og deltakerens inntekt fra andre kilder.  Regjeringen mener at skattleggingen av kommandittister og stille deltakere vil bli mer lik skattleggingen av aksjonærer dersom samordningsadgangen begrenses for deltakere med begrenset ansvar. Mellom aksjeselskaper kan det oppnås inntektsutjevning ved å avgi og motta konsernbidrag. Jeg forstår ikke regjeringens påstand om at reglene vil gi bedre nøytralitet ettersom kommandittister og stille deltakere ikke vil kunne oppnå tilsvarende inntektsutjevning. Mulighetene for inntektsutjevning i deltakerlignede selskaper ligger i samordningsadgangen. Verken kommandittselskap eller indre selskaper kan avgi eller motta konsernbidrag.

- Forslaget begrunnes med behovet for å "motvirke skatteplanlegging"

Det fremstår som et lite dokumentert når regjerningen mener endringen er nødvendig for å motvirke skatteplanlegging kun med referanse til to eksempler.

Det faktum at et skipseiende kommandittselskap får fradrag for skattemessige avskrivninger selv om fradraget de første årene overstiger verdifallet, og hvor en gevinst ved et senere salg av selskapsandelen er skattefri som følge av fritaksmetoden, er mer et spørsmål om hva satsen for avskrivninger av skip skal være i Norge, og ikke et forhold ved deltakerligningen.

Regjeringens oppfatning av investeringer i såkalte Buy-Out fond må bero på misforståelser, og det er svært uheldig at investeringene omtales som "skattepakker". Kostnader til å utvikle porteføljeselskaper er ordinære fradragsberettigede driftskostnader for et investeringsselskap. For slike kostnader som ikke tilfredsstiller de ordinære vilkårene for fradragsrett, er det til og med innført en særskilt hjemmel for fradragsrett i skatteloven § 6-24. Når inntektene er unntatt skatteplikt som følge av fritaksmetoden, vil typisk fradragsberettigede kostnader overstige skattepliktige inntekter. Denne effekten er nøye vurdert ved innføring av og senere vurdering av fritaksmetoden, og kan ikke innebære en omgåelse av skattereglene.

What's the rush?

Mitt hovedinntrykk er at uheldige bransjespesifikke utslag av de materielle skatteregler begrunner en grunnleggende endring i reglene om ligning av alle kommandittister og stille deltakere uavhengig av bransje.

Det bør foretas en bred vurdering av deltakerligningen før eventuelle nye regler vedtas.

Scheel-utvalget har i utgangspunktet mandat til å foreslå en inngripende omleggelse av alle hovedprinsippene i det norske skattesystemet. Mandatet ble dessuten presisert i november 2013, hvor utvalget ble bedt om å vurdere avskrivningsreglene spesielt.

Regjeringen avventer øvrige endringer i selskapsbeskatningen til Scheel-utvalget har avgitt sin innstilling om knappe 2 måneder. Hvorfor avventer ikke Regjeringen Scheel-utvalgets innstilling også på dette området?

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar