<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

‹ Tilbake til artikler

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer nøytrale ved leasing av personkjøretøy”. Forslaget går overordnet ut på å forlenge et utleiekjøretøys bindingstid på fradragsført mva fra 4 til 8 år og å endre dagens sjablong for tilbakeføring av fradragsført mva til at tilbakeføringsbeløpet skal baseres på den antatte restverdien på tilbakeføringstidspunktet. Ettersom det neppe er aktuelt å holde kjøretøy i leasing/utleie i 8 år vil forslaget forutsetningsvis føre til tilbakeføring av avgift for så godt som alle utleiekjøretøy. Den nye måten å beregne tilbakeføringsbeløpet på vil føre til betydelig høyere avgiftskostnad for leiekundene og en vesentlig mer tungrodd prosess for å omdisponere utleiekjøretøy. 

Økt administrasjon og økt mva kostnad for leasing og utleiebransjen dersom forslaget blir stående

Økt administrasjon og økt mva kostnad for leasing og utleiebransjen dersom forslaget blir stående
Det nye lovforslaget vil påvirke leasing- og utleiebransjen negativt, både økonomisk og administrativt.  I henhold til de foreslåtte nye reglene vil tilbakeføringsbeløpet bli fastsatt basert på verdifallet til kjøretøyet, noe som vil resultere i at tilbakeføringsbeløpet blir omtrent 67 prosent av den fradragsførte merverdiavgiften ved omdisponering etter 36 måneder, mens tilbakeføringen vil bli bare 20 prosent av den fradragsførte merverdiavgiften under de gjeldende reglene. Dette representerer en mer enn tredobling av tilbakeføringsplikten i forhold til dagens regler. Denne betydelige økningen i økonomisk byrde for leasingsselskaper, og dermed de som vurderer å leie bil, vil ha en merkbar innvirkning på bilmarkedet og leasingindustrien som helhet. I tillegg blir det altså nødvendig å fastsette en restverdi i hvert enkelt tilfelle, hvilket blir svært administrativt tungt og har et betydelig potensial for å skape konflikt i forbindelse med avvikling av et leasingforhold.

Bakgrunnen for forslaget

Bakgrunnen for forslaget er at det stipuleres at dagens regler i mange tilfeller favoriserer leasing fremfor kjøp av merverdiavgiftsbelagte personkjøretøy, spesielt for biler med lav engangsavgift og høy restverdi. Dette skaper, ifølge departementet, et skjevt konkurranseforhold mellom ulike typer biler og virksomheter, og svekker insentivene til å velge miljøvennlige biler. Ved innføringen av merverdiavgift for elbiler for den delen av kjøpsbeløpet som overstiger 500 000 kroner, aktualiseres denne problemstillingen også for elektriske personkjøretøy.

Hvem vil forslaget gjelde for?

Forslaget vil gjelde for virksomheter som driver med persontransport og yrkesmessig utleie av personkjøretøy (herunder leasing), som har fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelse av personkjøretøy.

Ikrafttredelse fra 1. juli 2024

Departementet foreslår at endringene trer i kraft fra 1. juli 2024, med mulighet for at kjøretøy som er anskaffet før ikrafttredelse kan følge gjeldende regler. Kjøretøy anskaffet etter dette tidspunktet vil følge de nye reglene. Forslaget forventes å øke statens inntekter med omtrent 125 millioner kroner påløpt og 100 millioner kroner bokført i 2024.

Høringsfristen er satt til 1. februar 2024. Det er bare å ta kontakt med oss hvis det skulle være ønske om å diskutere innholdet i lovforslaget nærmere.

 


Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Lars Flatåker

Lars Flatåker

Jeg heter Lars Flatåker og er direktør/advokat i Advokatfirmaet PwC.

Jeg har jobbet med import/eksport, toll, særavgifter og mva siden 2003. Siden 2007 har jeg bistått store og små, norske så vel som utenlandske, klienter med å navigere veg gjennom jungelen av norske avgiftsregler og administrative forpliktelser. Jeg prøver selvsagt også å hjelpe mine klienter med å betale riktig mengde indirekte skatt. Denne jobben er både morsom og utfordrende.

I denne bloggen vil jeg dele mine erfaringer på disse områdene med deg og ta opp problemstillinger som jeg ser skaper utfordringer for klientene mine i praksis. Kanskje klarer jeg å gi litt faglig påfyll, eller til og med å peke deg i retning av løsningen på en konkret utfordring du har. Hvis du finner noe av det jeg skriver interessant eller tankevekkende er det hyggelig om du tar kontakt.

My name is Lars Flatåker, and I work as a Director/Lawyer in the International Trade/Indirect Tax Team of PwC Oslo.

I have been specialising in import/export issues, customs and excise, as well as VAT, since 2003. I assist clients with navigating through the complexities of customs and VAT rules, as well as bookkeeping- and other compliance obligations, often in connection with cross border activities. I also provide advice on supply chain structuring, customs valuation and other specific customs issues. I have been with PwC since 2007. Before that, I worked as a legal advisor in the Norwegian Customs & Excise Administration.

Sebastian Sandaker

Sebastian Sandaker

Jeg heter Sebastian Sandaker og jobber med merverdiavgift i Advokatfirmaet PwC. Jeg har en bachelor og master i forretningsjus og økonomi fra Handelshøyskolen BI i Oslo. I masteroppgaven min skrev jeg om kravet til aksjekapital for aksjeselskaper. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og utenlandske selskaper med rådgivning knyttet til håndtering av merverdiavgift blant annet innen finansiell sektor, offentlig sektor, fast eiendom og M&A. Gjennom bloggen håper jeg å kunne gi gode og nyttige tips og råd, og dele erfaringer knyttet til merverdiavgift.

My name is Sebastian Sandaker and I work with VAT in Advokatfirmaet PwC. I have a bachelor's and master's degree in business law and economics from BI Norwegian Business School in Oslo. In my master's thesis, I wrote about the requirement for share capital for limited liability companies. On a daily basis, I work with assisting Norwegian and foreign companies with advice related to handling VAT, among other things within the financial sector, public sector, real estate and M&A. Through the blog, I hope to be able to give good and useful tips and advice, and share experiences related to VAT.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen