<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tid for generasjonsskifte?

pwc.jpg ‹ Tilbake til artikler

pwc.jpg

Arveavgiften blir neppe gjeninnført med det første, men det er likevel vanskelig å tenke seg at det innen overskuelig fremtid skal bli gunstigere og mer fleksibelt å overføre verdier til neste generasjon enn det er nå.

Basert på de siste signalene fra partiene på Stortinget er det lite sannsynlig at arveavgiften blir gjeninnført selv om det skulle bli et regjeringsskifte til høsten. Det er snart bare SV som ønsker skatt på arv etter at Arbeiderpartiet i fjor høst ga uttrykk for at de ønsket å styrke formuesskatten, fremfor å gjeninnføre arveavgiften. På den annen side kan oppfatningene av hva som er hensiktsmessige skattegrunnlag skifte ganske raskt, mens overføring av virksomhet og eiendom til neste generasjon er et langsiktig prosjekt for mange.

Det finnes også mange skattarter og beskatningsprinsipper som kan ha lignende effekter som arveavgift, selv om de ikke nødvendigvis kan kalles avgift, eller utløses i direkte forbindelse med arv- eller gaveoverføring. Basert på historikk og eksempler fra andre land er det ikke utenkelig med innstramminger. Det er generelt vanskelig å tenke seg at det innen overskuelig fremtid skal bli gunstigere og mer fleksibelt å overføre verdier til neste generasjon enn det er nå.

Ikke minst eldrebølgen, hvor de store etterkrigskullene nå går over i pensjonistenes rekker, medfører at det er forventet mange generasjonsskifter fremover. For mange kan det også være lettere å ta en beslutning om overføring til neste generasjon når man i hovedsak kan konsentrere seg om familiære og forretningsmessige hensyn, og slipper å tenke på arveavgift og finansieringsutfordringer. Det teknologiske skiftet og behovet for å få inn nye krefter for å håndtere digitaliseringen kan også spille inn.

I virksomhetsforhold er et generasjonsskifte en ypperlig anledning til å se på selskaps- og finansieringsstrukturen og for eksempel vurdere om man er tjent med å ha «alle eggene» i samme kurv, eller om det er fornuftig å skille for eksempel operasjonell virksomhet, eiendom og investeringsaktiviteter i egne selskaper.

Det er mange hensyn å ta enten det gjelder overføring av eiendom eller virksomhet. Skal man selge, eller dele, beholde virksomheten samlet eller splitte opp?

Skatte- og forvaltningsmessige forhold spiller også ofte inn, særlig ved overføring av virksomhet. I mange tilfeller er det ønskelig å beholde kontrollen over en virksomhet i en overgangsfase og gjennomføre generasjonsskifte gradvis. Da får senior tid til å venne seg til endringene samtidig som junior får mulighet til å prøve seg og komme i gang.

Tilsvarende gjelder også for eiendom, uten at det nødvendigvis i samme grad er behov for formaliserte trinn for overføring av råderett. Beholder foreldrene eksempelvis bruksrett til hytta og man får på plass et rammeverk for bruk, vedlikehold og utgiftsfordeling, er man kommet et godt stykke på vei. Skattemessig er krav om videreføring av (lave) inngangsverdier sentralt, selv om man kan overta opparbeidede skattefritak knyttet til salg av egen bolig eller fritidseiendom.

Til tross for at arveavgiften er opphevet ser vi ofte at generasjonsskifter i virksomhetsforhold krever omtrent de samme prosesser og vurderinger som før. Kontroll på og videreføring av skatteposisjoner er sentralt. Muligheten til å gjennomføre skattefrie reorganiseringer er like viktig som før. Den største forskjellen er at man står noe friere i valgene uten at det får ugunstige avgiftsmessige virkninger.

Mange familieeide selskaper mangler imidlertid en gjennomarbeidet plan for hvordan generasjonsskifter skal gjennomføres. PwC’s 2016 Family Business undersøkelse fra 50 land viser at kun 15% av bedriftene har en fullverdig plan, og at over 40% av bedriftene svarer at de ikke har en plan på plass. Et særskilt tema i undersøkelsen var manglende overbygning mellom den daglig drift og langsiktige mål. Mange familiebedrifter oppleves som fleksible og gode på håndtering av endringer, samtidig som langsiktigheten ofte er en styrke i forhold til investeringsvilje, forskning og utvikling. Utfordringen som fremheves i undersøkelsen er strategiplanleggingen som tar selskapet til neste nivå og som bidrar til å sikre at de langsiktige målene nås.

Undersøkelser viser at kun 12 % av bedriftene videreføres av tredje generasjon. Og kun 3% overlever fjerde generasjon. Selv om dette er lengre enn mange selskaper med diversifisert eierskap, kan manglende strategisk planlegging være en av årsakene til at virksomhetene ikke varer ennå lenger.

Selv om det ofte er vanskelig å spå om den skattepolitiske fremtiden er det lite som tyder på at arveavgiften blir gjeninnført med det første. Det er uansett ingen grunn til å utsette planleggingen. Dagens regler gjør det også enklere å gjennomføre de mange generasjonsskiftene som ventes med eldrebølgen og det teknologiske skiftet.

                                                         ***

Artikkelen er skrevet av Ståle Wangen og Lars Walby og ble publisert i Finansavisen 7. januar 2017.

Lars Hallvard Walby

Lars Hallvard Walby

Jeg heter Lars Walby og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC.

Jeg jobber med bedriftsbeskatning nasjonalt og internasjonalt, og har jobbet med skatt siden 1999.

I hovedsak bistår jeg norske og internasjonale industrielle aktører med løpende skatterådgivning, i forbindelse med reorganiseringer, grenseoverskridende transaksjoner og etableringer, samt oppkjøps- og salgsstrukturering, herunder tax due diligence. Jeg har spesialkompetanse på særskatteregimet for vannkraftprodusenter og generasjonsskifter i aksjeselskaper.

Det er mye som skjer på skatteområdet for tiden, ikke minst internasjonalt. Vi jobber hardt for å holde oss oppdatert og deler gjerne erfaringene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

My name is Lars Walby and I work as a lawyer in PwC law firm.

My main areas of expertise is national and international corporate taxation and reorganisations. I also have special expertise in the tax regime for hydropower production.

There is a lot going on at the tax area especially within the field of international taxation. We work hard to keep updated and we would like to share some of our experiences with you. Please feel free to contact me if you have any questions,comments or input to some of the articles.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny skattemelding for selskap fra inntektsåret 2023: Dette MÅ du vite!

De siste årene har det vært endringer i vår personlige skattemelding. Vi får i større grad veiledning underveis, og flere opplysninger er ...

Les artikkelen