<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tiltak mot «svarte kasser»

‹ Tilbake til artikler

pwc-portugal

Det er i revidert budsjett fremlagt forslag til nytt regelverk for kassasystemer. Forslaget får betydning for alle bokføringspliktige som har kontantomsetning, samt leverandørene av kassasystemene. Formålet med det nye regelverket er å bekjempe svart økonomi. Jeg mener dette er et positivt virkemiddel i denne kampen, og håper de positive virkningene vil veie opp for byrdene man pålegger de lovlydige næringsdrivende ved nye krav til kassasystem.

Dagens kassasystemer er vanskelige å kontrollere og derfor har det over lengre tid pågått et arbeid med lovregulering. Formålet er å vanskeliggjøre manipulasjon av kassasystemer. Regelverket vil gi betydelig redusert risiko for unndragelser av skatter og avgifter i kontantbransjene, og dermed sikre likere konkurransevilkår innen disse bransjene.

Hva innebærer det nye regelverket?

Gjennom det foreslåtte regelverket skal leverandørene pålegges at visse funksjonskrav er oppfylt ved utformingen av kassasystemer. Leverandørene vil stå fritt i valg av teknisk løsning så lenge funksjonskravene er overholdt. Leverandørene må imidlertid sende en produkterklæring til skattekontoret før kassasystemet blir tilbudt for salg, utleie eller utlån. Produkterklæringen må også oppdateres ved nye versjoner av kassasystemet.

En leverandør av kassasystem som oppdager at kassasystemet ikke tilfredsstiller kravene som er stilt i regelverket, vil ha en plikt til å melde fra om dette til skattekontoret uten ugrunnet opphold, samt utbedre mangelen eller trekke systemet fra markedet.

I tillegg til å pålegge leverandørene en plikt til utforming av kassasystemer og rapportering til skattekontoret, er det foreslått tilhørende endringer i bokføringsloven, som pålegger de bokføringspliktige en plikt til å registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av kassasystem som tilfredsstiller kravene i det nye regelverket. Også de bokføringspliktige må gi melding til skattekontoret om sine kassasystemer.

Hvilke bokføringspliktige bedrifter omfattes av de nye reglene?

Det er foreslått at reglene skal gjelde for alle bokføringspliktige kontantbransjer, kun med unntak av taxibransjen. Dette fordi det allerede foreligger en plikt for taxinæringen til å registrere kontantsalget ved bruk av taksameter. Fordi man anser unndragning av skatt og avgift som et problem i alle bransjer med mye kontantsalg, har det ikke vært ønskelig å avgrense regelverket til å kun gjelde enkelte bransjer.

Regjeringen har foreslått å gjøre enkelte unntak fra de nye kravene til kassasystem, for å unngå at de minste næringsdrivende skal få kostander knyttet til utskifting eller oppgradering av kassasystemene. Det er foreslått å gjøre unntak for næringsdrivende med særskilt lav kontantomsetning, nærmere bestemt at kontantsalg i løpet av et regnskapsår ikke overstiger kr 50 000 eks. mva. Videre er det foreslått unntak for ambulerende og sporadisk kontantsalg.

Virkemidler for håndheving av reglene

For å sikre håndheving av reglene er det foreslått at skattekontorene får hjemmel til å pålegge leverandørene tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, mens de bokføringspliktige også skal kunne ilegges overtredelsesgebyr ved manglende overholdelse av reglene. Videre blir leverandørene pålagt å gi skattekontoret nødvendig bistand til innsyn i kassasystemet, herunder skal skattekontoret kunne kreve programvare, servicenøkler, servicemanual, programmeringsverktøy og programmeringsmanual for kassasystemet utlevert. Det er videre uttalt at dette skal kunne kreves vederlagsfritt.

Når vil reglene tre i kraft?

De nye reglene er forslått å tre i kraft fra 1. januar 2017. Det legges likevel opp til at aktørene i størst mulig grad skal kunne oppgradere eller anskaffe nytt kassasystem som ledd i ordinær utskifting eller oppgradering, slik at fristen for å fase ut kassasystemer som ikke tilfredsstiller de nye kravene settes til 1. januar 2019.

Utfyllende regler vil gis i forskrift til den foreslåtte kassasystemlova.

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Denne bloggartikkelen gir en oversikt over Finansdepartementets forslag til endring av dagens regler for tidfesting av merverdiavgift ved ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenklet ordning for betalingsutsettelse

En forenklet søknadsordning om betalingsutsettelser av de fleste skatte- og avgiftskrav er nå vedtatt, slik at næringsdrivende som blant ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen