<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tollovertredelser for næringsdrivende – fra tilleggsavgift til gebyr

per-kirknes-2.jpg ‹ Tilbake til artikler

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar er det innført overtredelsesgebyr i tolloven. Tilsvarende gebyr er også innført for andre skattetyper i skatteforvaltningsloven. Overtredelsesgebyr vil erstatte tilleggsavgift til import-moms som straffereaksjon i mange saker.

Overtredelser av tollreglene har svært ofte blitt straffet med tilleggsavgift til import-moms, selv om manglende betaling av import-moms i seg selv ikke har medført tap for staten. Dette har i noen saker ført til at relativt bagatellmessige overtredelser har medført svært store tillegg på grunn av import-momsens størrelse. Dette er det nå heldigvis slutt på, siden tollmyndighetene ikke lenger innkrever import-moms. Myndighetene skal i stedet sanksjonere brudd på tollreglene med overtredelsesgebyr.

Forskjeller fra tilleggsavgift

Det er en del forskjeller på overtredelsesgebyret og tilleggsavgiften:

  1. Størrelsen på gebyret skal ta utgangspunkt i overtredelsen, og ikke i størrelsen på avgiften
  2. Gebyret kan ilegges på objektivt grunnlag, dvs. ikke noe krav til at man har opptrådt uaktsomt/forsettlig
  3. Gebyret skal kunne ilegges alle aktører som har en rolle ifm tollbehandling av varer, dvs. ikke bare importøren

Uavklarte spørsmål

Den konkrete størrelsen på gebyret er foreløpig ikke avklart. I regelverket er det gitt rammer for gebyrene med en øvre grense på 150 000 kr. I veilederen for overtredelsesgebyr blir det opplyst at Tolldirektoratet har fastsatt faste satser for ulike lovovertredelser, men selve satsene er ikke gjort til en del av veilederen. Dette gir bedriftene dårlig mulighet til å kontrollere om man har blitt ilagt riktig gebyr, så her må myndighetene rydde opp i informasjonen.

Det er uttalt i veilederen at mindre overtredelser ikke skal straffes «urimelig hardt» og at det legges opp til et system med «nøkterne gebyrer». Dette gir grunn til optimisme for de næringsdrivende, men hva som er rimelig og nøkternt kan jo være litt avhengig av øyet som ser. Dessuten legger myndighetene opp til å doble og firedoble gebyrene ved gjentagelser.

Det vil bli spennende å se hvor myndighetene legger listen for hva som skal gebyrlegges og hvor mye som skal kontrolleres. Det importregelverket vi har i dag er teknisk svært komplisert. Som følge av dette gjøres det hver eneste dag masse feil, uten at dette nødvendigvis har noen økonomisk betydning. Dersom myndighetene ønsker færre feil, tror jeg derfor det ville vært mer virkningsfullt å forenkle regelverket enn å straffe overtredelsene.

For ordens skyld nevner jeg at tilleggsavgift til toll og særavgifter ved import kan ilegges som tidligere. Dette er bare aktuelt innenfor enkelte bransjer. Det vil altså være mulig å få tilleggstoll + overtredelsesgebyr (men ikke tilleggsmoms + gebyr).

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen