<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Transfer pricing-justeringer og tolldeklarering - Det skal (ikke) være lett å gjøre rett

‹ Tilbake til artikler

Tollmyndighetene profilerer seg med at det skal være lett å gjøre rett. Tolldirektøren understreket på Tolldagen i fjor høst at tollmyndighetene ønsker å legge til rette for de som ønsker å gjøre ting riktig, slik at myndighetene kan konsentrere virksomheten sin om de som ikke har like gode hensikter. De som ønsker å gjøre rett ved å tolldeklarere transfer pricing-justeringer erfarer nå at virkeligheten ikke er helt slik som tollmyndighetene gir uttrykk for.

Transaksjonsverdien er grunnlaget for beregning

Norske importører som kjøper varer fra konsernselskap i utlandet, vil i en del tilfeller ha transfer pricing-justeringer vis a vis de samme konsernselskapene for å oppfylle sine skattemessige forpliktelser. Tollmyndighetene er som et utgangspunkt av den oppfatning at slike TP-justeringer er en del av prisen for varene og derfor skal tolldeklareres.

Hovedregelen for fastsettelse av tollverdi er at verdien skal ta utgangspunkt i transaksjonsverdien. Transaksjonsverdien vil si den pris som faktisk er betalt eller skal betales ved salg for eksport til Norge, justert for nærmere bestemte tillegg, dersom disse ikke allerede inngår i prisen. Det skal også gjøres fradrag for nærmere spesifiserte kostnader, dersom de inngår i prisen for varen og de kan skilles fra prisen på varen. Prisen for varene omfatter alle betalinger som er en betingelse for salget av varen. 

TP justeringer må som hovedregel tolldeklareres

Vår erfaring er at tollmyndighetene mener at dersom TP-justeringer er nødvendig, så indikerer det at den fortløpende verdifastsettelsen av varene ikke er armlengdes. Dette tilsier at prisen som faktureres for varene på importtidspunktet er påvirket av avhengighetsforholdet. Formålet med TP-justeringer er å bringe prisen for varene i samsvar med prinsippet om armlengdes avstand og i tråd med konsernets TP-policy. Tollmyndighetene er altså av den oppfatning at dersom de tar hensyn til TP-justeringene, så vil ikke prisen på varene lenger være påvirket av avhengighetsforholdet mellom kjøper og selger. Dette innebærer at hovedregelen skal benyttes for fastsettelse av tollverdien i slike tilfeller. Tollverdien skal som nevnt omfatte alle betalinger som er en betingelse for salget av varen, og forvaltningspraksis er følgelig slik at TP-justeringer normalt sett må tolldeklareres. 

I tilfeller der konsernets TP-dokumentasjon åpner for en etterfølgende justering av prisene til varer som tidligere er importert, så mener tollmyndighetene at prisen på varene som fortløpende importeres må ansees å være foreløpige og at den endelige prisen fastsettes gjennom TP-justeringen. I følge tollmyndighetenes forståelse av reglene må derfor importøren i slike tilfeller:

  1. Inngå avtale med tollmyndighetene om utsatt endelig fastsettelse av tollverdien
  2. Tolldeklarere TP-justeringene i slutten av hver transfer pricing-periode (ofte i forbindelse med avslutning av regnskapsåret) 

Tidligere var en melding om TP justering tilstrekkelig

Det var tidligere smidige og effektive rutiner for tolldeklarering av TP-justeringer. Tidligere kunne importører tolldeklarere TP-justeringer ved å skrive et kort brev til tollmyndighetene og informere om TP-justeringen (deklarere), samt vedlegge TP-fakturaen. Dette var en forholdsvis enkel rutine, der tollmyndighetene laget en tolldeklarasjon på grunnlag av informasjonen om TP-justeringen. Denne tolldeklarasjonen ble også grunnlag for rapportering av import-mva i mva-meldingen.  

Nye og strenge krav til rapportering av TP justeringer - elektronisk omberegning

Nå er situasjonen snudd opp ned for importører som har etterfølgende TP-justeringer. Uten at de formelle reglene er endret, har tollmyndighetene laget rutiner som det for enkelte importører nærmest er umulig å etterleve, i hvert fall med ressursbruk innen rimelighetens grenser. 

Informasjonen fra tollmyndighetene om de nye rutinene ble gitt medio 2021. Importørene som berøres fikk ikke anledning til å endre sine metoder for fastsettelse av internpriser før de nye rutinene ble innført. Det ble informert om at ved fremtidige prisjusteringer så må samtlige tolldeklarasjoner i perioden korrigeres, både dersom de fortløpende tolldeklarerte verdiene har vært for høye eller for lave foregående år. Det ble presisert at fra og med regnskapsåret 2021 må det foretas elektronisk omberegning av alle tidligere tolldeklarasjoner i det aktuelle året. 

Elektronisk omberegning innebærer at det lages en ny tolldeklarasjon, som erstatning for en tidligere tolldeklarasjon. For å gjøre dette må en ha tilgang til fortollingssystemet Tvinn, og de fleste importører må derfor benytte speditør som har slik tilgang. Videre informerte tollmyndighetene om at TP-justeringen skal fordeles forholdsmessig på hver enkelt varepost i hver enkelt tolldeklarasjon.  

Tollmyndighetene begrunner endringen i rutinene med at all fortolling skal skje etter det såkalte selvdeklareringsprinsippet. Videre påpeker tollmyndighetene at omberegningene skal gjøres elektronisk i Tvinn, slik at det er registrert korrekte opplysninger i fortollingssystemet for å sikre riktig handelsstatistikk. 

Selvdeklareringsprinsippet har vi hatt i Norge siden 1970-tallet, og prinsippet innebærer at den som deklarerer varene selv skal samle inn nødvendige opplysninger og uoppfordret gi disse til tollmyndighetene. Når det gjelder i hvilken form opplysninger skal gis til tollmyndighetene, er heller ikke reglene med hensyn til dette endret. Siden reglene ikke er endret, burde tollmyndighetene etter vår vurdering varslet om nye rutiner i god tid slik at de som blir truffet av de nye rutinene får mulighet til å tilpasse seg situasjonen på best mulig måte.       

Balanse mellom myndighetenes informasjonsbehov og ressursbruk hos importører

De nye rutinene innebærer at importører fremover må benytte betydelige ressurser for å oppfylle tolllmyndighetenes krav knyttet til tolldeklarering av TP-justeringer (fordeles på den enkelte varepost i alle import-deklarasjoner i perioden). 

Flere av våre klienter har fortalt at speditøren de benytter til tolldeklarering har informert om at elektroniske omberegninger er en manuelle prosess der én og én tolldeklarasjon må korrigeres. Dette må selvfølgelig speditøren ha betalt for. Vår erfaring er  at speditører fakturerer mellom ca kr 500 og kr 950 per elektroniske omberegning. Prisen avhenger blant annet av antall vareposter (ulike tolltariffnummer) den aktuelle tolldeklarasjonen har. Flere av våre klienter er også varslet om at speditører vil ha kapasitetsmessige utfordringer med å utføre oppgaven innen de tidsfristene tollmyndighetene har satt, da elektroniske omberegninger må gjøres i tillegg til fortløpende ordinær tolldeklarering. 

Det er naturligvis store variasjoner hvor mange importdeklarasjoner de ulike importører har i løpet av et år. Våre kunder kan ha alt fra 150 til 20 000 importdeklarasjoner per år. Det er også store variasjoner hvor mange vareposter den enkelte importdeklarasjon inneholder. En av våre klienter informerer om at de tolldeklarerer ca 2,4 millioner vareposter for import i løpet av et år. Med de nye rutinene der TP-justeringen skal fordeles forholdsmessig per tolldeklarasjon og per varepost, vil det i enkelte tilfeller være umulig å gjennomføre korreksjonene. De importørene som tolldeklarerer selv, må muligens ansette egne ansatte for å ivareta deklarering av TP-justeringer. Selskap som benytter speditører kan få en ekstra kostnad på flere hundre tusen kroner.       

Eksempler på hva omregning koster i praksis

For å belyse det overnevnte med et par eksempler; En importør som kun har 150 importdeklarasjoner i løpet av et år og som må betale kr 650 per elektroniske omberegning, får en ekstra kostnad på nesten kr 100 000. Importøren som har ca 2,4 millioner vareposter per år, må korrigere nesten 6 600 vareposter hver dag for å rekke dette i løpet av et år. 

Endringer i verdien som følge TP justeringer har liten praktisk betydning for stor del av varer som importeres

Ved import av varer til Norge er det kun toll på mat/næringsmidler og klær/tekstiler. Dette betyr at de aller fleste importører kun rapporterer import-moms. Import-momsen rapporteres i mva-meldingen til skattemyndighetene, med like store beløp både til pluss og minus. Grunnlaget for denne rapporteringen er tolldeklarerte opplysninger. 

Tollmyndighetene har uttalt at de ikke har noen formening om kostnader som importører pålegges, eller den tiden som importører som ønsker å gjøre rett må bruke for å etterleve tollmyndighetenes krav. Tidligere rutiner opplevdes som smidige, samtidig som de balanserte tollmyndighetenes behov mot belastningen for importørene på en god måte. 

Det er forskjell på feil og TP justeringer

Vi kan forstå at tollmyndighetene krever at tolldeklarasjoner skal rettes opp med ny korrigert tolldeklarasjon der det er tolldeklarert feil. Ved etterdeklarering av TP-justeringer, er det imidlertid ikke tolldeklarert feil på importtidspunktet. Det er etterfølgende forhold, og tollmyndighetenes fortolkning av tollverdiregelverket, som gjør korreksjonen nødvendig. Og til forskjell fra oppretting av tidligere feil, vil TP-justeringene omfatte alle tolldeklarasjonene i løpet av et helt år. Etter vårt syn bør tollklarering av TP-justeringer derfor gjøres på en smidigere måte enn der korrigering av tolldeklarering skyldes enkeltstående feildeklareringer. 

Det oppleves uforholdsmessig for importører å måtte bruke meget betydelige beløp samt veldig mye tid, når varene tidligere er tolldeklarert og korrigeringen utelukkende er av statistiske hensyn. Vi oppfordrer derfor tollmyndighetene å gjøre en ny vurdering av disse rutinene. Dersom rutinene oppleves som for ressurskrevende å etterleve, vil det trolig være enkelte importører som rett og slett lar være. Dette kan neppe være i tollmyndighetenes interesse. 

Avslutningsvis anbefaler vi konsern også å ta hensyn til tolldeklarering når metode for verdifastsettelse av konserninterne transaksjoner vurderes. Der det er mulig bør det brukes en metode som ikke innebærer en etterfølgende prisjustering av varekjøp. 

Hva er risikoen?

I en eventuell kontroll vil tollmyndighetene kunne kreve at importører som ikke har tolldeklarert TP-justeringer tolldeklarerer disse samt at det kan ilegges et overtredelsesgebyr for uriktig tolldeklarering. For selskap som importerer varer belagt med toll, vil det også være risiko for tilleggstoll dersom TP-justeringer ikke tolldeklareres. Kostnadene som importører får ved å tolldeklarere TP-justeringer etter myndighetenes nye rutiner, kan imidlertid i mange tilfeller være betydelig større enn straffen de risikerer. Dersom det over flere år ikke er tolldeklarert TP-justeringer og dette avdekkes av tollmyndighetene i en kontroll som gjelder 4 år eller mer tilbake i tid, vil det også kunne være risiko for fradragsretten knyttet til import-mva. 

Vi anbefaler derfor at det skal bli lettere å gjøre det rett igjen. 

Kjetil Øpstad

Kjetil Øpstad

Jeg heter Kjetil Øpstad og jeg jobber som tollrådgiver i Advokatfirmaet PwC. Jeg har arbeidet i PwC siden 2014, og til daglig jobber jeg med rådgivning om særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift.

Med 18 års erfaring fra Tollvesenet, hvor jeg har jobbet som spesialrevisor både i lokalforvaltningen og i Toll- og avgiftsdirektoratet, har jeg bred og variert erfaring med særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift. Dette kan være et komplekst område, men med min bakgrunn fra både den praktiske siden i en tollregion og på et mer strategisk nivå i direktoratet har jeg god erfaring å spille på. Jeg bistår derfor gjerne med generell rådgivning, utforming av søknader eller klager på vedtak, i forbindelse med bokettersyn med videre.

My name is Kjetil Øpstad and I work as a Customs advisor at PwC Tax and Legal Services. I have worked for the Customs authorities for 18 years, and as an educated Customs officer and Customs auditor, I work mainly with issues related to import/export of goods, customs/excise duties and import-VAT. I have been associated with the VAT, Customs and World Trade department of the Law firm since 2014, and assist clients with advice and compliance with obligations and regulations related to import/export of goods and excise duties. If any questions or comments, feel free to contact me.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Import av bearbeidede landbruksvarer - Utnytter du mulighetene i RÅK-ordningen?

Råvarepriskompensasjon eller RÅK som det forkortes, har til formål å utjevne konkurransevilkårene for produsenter av bearbeidede ...

Les artikkelen
Les artikkelen

CBAM - en oppdatering om karbontoll på import til EU

Som tidligere skrevet om i denne bloggen innfører EU en karbontoll på import av stål, jern, kunstgjødsel, aluminium, hydrogen og strøm ...

Les artikkelen