<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Unødig mva-kostnad ved hjemmekontor?

‹ Tilbake til artikler

Som følge av koronaviruset har bruk av hjemmekontor blitt et viktig tiltak for å redusere kontakt mellom personer både på arbeidsplassen og på reisen til og fra ved bruk av offentlig transport. Bruk av hjemmekontor i perioder med høy smitte er derfor anbefalt av helsemyndighetene som et smitteforebyggende tiltak og har på kort tid blitt mye mer aktuelt enn tidligere. Skattemessig er dette tatt hensyn til ved innføring av midlertidige skattefritak. Nå spør vi om det også bør innføres avgiftsmessige lettelser. 

Mva-fradrag for anskaffelser til hjemmekontor 

Dersom en arbeidsgiver kjøper inn utstyr eller leier inn ekstra utstyr til de ansattes hjemmekontor, vil fradragsretten for den inngående avgiften på anskaffelsene avhenge av om og i hvilken grad utstyret kan sies å benyttes i den avgiftspliktige virksomheten. 

Eventuell privat bruk vil ikke gi fradragsrett, og dersom utstyret benyttes både i jobbsammenheng og privat vil arbeidsgiver etter de ordinære fradragsreglene måtte fordele den inngående avgiften forholdsmessig etter hvor mye av bruken som kan sies å være relatert til den avgiftspliktige virksomheten. 

Avgiften som ikke er fradragdragsberettiget vil bli en endelig kostnad for arbeidsgiver. 

Skattemessig behandling av utstyr til hjemmekontor

I forbindelse med koronasituasjonen ga Skattedirektoratet i prinsipputtalelse av 31. mars 2020 skattefritak for enkelte nødvendige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen, som hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp finansiert av arbeidsgiver. 

Vanligvis vil slike fordeler medføre skatteplikt, men på grunn av koronasituasjonen anser skattemyndighetene at slike naturalytelser ikke bør utløse skatteplikt dersom de er begrunnet i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte. Det understrekes at skattefritaket er midlertidig og forutsetter at ytelsene gis på grunn av koronasituasjonen. 

Skattemyndighetene har på merverdiavgiftsområdet ikke kommet med tilsvarende endringer for å tilpasse regelverket opp mot den ekstraordinære situasjonen vi er inne i.  

Vår oppfordring til skattemyndighetene 

For flere virksomheter vil det ikke være mulig å imøtegå andre anbefalinger fra helsemyndighetene uten å ta i bruk hjemmekontor for noen av sine ansatte. Dette f. eks fordi arbeidslokalene ikke gjør det mulig å opprettholde den anbefalte avstanden mellom de ansatte eller bruk av kollektive transportmidler. Videre kan hjemmekontor være nødvendig for å sikre kontinuitet for virksomheten i en situasjon med risiko for høyt fravær eller enkelte ansatte sin helsetilstand tilsier at det er mest forsvarlig med bruk av hjemmekontor. 

I anbefalingene gitt av helsemyndighetene er det også presisert at hjemmekontor bare bør benyttes der virksomheten kan opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger. 

Vi erfarer at mange arbeidsgivere derfor opplever økte kostnader knyttet til innkjøp/leie av utstyr beregnet for bruk på hjemmekontor. Utover dekning av telefon- og mobilabonnement har koronasituasjonen medført at ansatte i større grad enn tidligere har fått behov for installasjoner og utstyr hjemme som forenkler og muliggjør arbeidsoppgavene også utenfor arbeidsplassen. Som eksempel nevnes egnet arbeidspult, stol, pc-skjermer, dockingstasjoner, printere etc. Selv om vi generelt mener at det er lettere å få gjennomslag for at typisk “hjemme-kontor utstyret” ikke benyttes privat enn f. eks mobiltelefoner, vil en uttalelse fra skatteetaten om fullt fradrag sikre forutberegnelighet for virksomheten. Når dette utstyret står hjemme hos den ansatte, kan det ikke utelukkes at det også brukes privat. Dersom skattemyndighetene følger dagens praksis med å nekte fradrag for en privat andel, kan utstyr til hjemmekontor bli enda dyrere for arbeidsgiver.

Når arbeidsgivere opplever økte kostnader ved å følge anbefalingene fra helsemyndighetene bør etter vår oppfatning også skattemyndighetene på avgiftsområdet innføre tiltak som hjelper virksomheten slik at ikke merverdiavgiften også skal bli en ekstra kostnad. 

Vi oppfordrer derfor skattemyndighetene i denne perioden til å innføre et midlertidig unntak fra den ordinære forholdsmessige fordelingen av inngående avgift på varer og tjenester til bruk på hjemmekontor. Ved å innrømme fullt fradrag på slike anskaffelser vil skattemyndighetene bidra til å redusere kostnadene for virksomheten. En kostnad som for mange virksomheter er en direkte konsekvens av koronasituasjonen. Et fullt fradrag vil også redusere vanskelige vurderinger for virksomheten ved beregning av fordelingsnøkkelen mellom privat- og avgiftspliktig bruk i en allerede uforutsigbar tid. En slik endring vil være med å bygge opp under helsemyndighetenes anbefaling om økt bruk av et kvalitetsmessig godt nok hjemmekontor i de periodene det er nødvendig - uten at virksomheten må ta stilling til om kontorstolen tidvis også benyttes til private gjøremål eller om printeren benyttes til barnas lekseplan.  

Martine Karlsen Brustad

Martine Karlsen Brustad

Jeg heter Martine Karlsen Brustad, og jobber som advokat/ senior manager i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med avgiftsmessige problemstillinger for nasjonal og internasjonal selskaper i over 10 år, både i offentlig forvaltning og i privat sektor. Jeg har særlig fokus på klienter innen offentlig sektor, samt fagområdene mva kompensasjon og M&A. Jeg ønsker igjennom mine blogginnlegg å bidra med gode og nyttige tips knyttet til avgiftsrettslige problemstillinger.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen