<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utdeling fra aksjeselskap

Ståle Wangen og kollegaer i PwC ‹ Tilbake til artikler

Aksjebeskatningen er skjerpet. Dette gir økt fokus på utdelinger fra selskaper og skattemessige effekter. Hva er nytt i 2022 og er det smart å tilbakebetale innbetalt kapital i år?

Hva er nytt i 2022 for aksjer?                                      

Inntektsskatten for aksjeselskaper er fortsatt 22 prosent og videreføres uendret. Derimot er skattesatsen for aksjeutbytte og aksjegevinster økt fra 31,68 prosent til 35,2 prosent for individer. Et utbytte på 1 million kroner gir dermed 35.200 kroner mer i skatt i 2022 sammenlignet med 2021.

Når det gjelder formuesskatt er satsen økt fra 0,85 prosent i 2021 til 0,95 prosent i 2022. Samtidig er bunnfradraget økt fra 1,5 til 1,7 millioner. I tillegg skattlegges formuer over 20 millioner med 1,1  prosent. Ektefeller får 3,4 millioner i bunnfradrag og den ekstra formuesskatten for verdier over 40 millioner. Verdsettelsesrabatten for aksjer er redusert med 20 prosent og aksjer skal nå verdsettes til 75 prosent av verdien.

Ellers er ordningen med (begrenset) skattefrihet for ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet opphevet.

Skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital                       

Økt utbyttebeskatning gir økt fokus på skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital. Reglene er slik at man kan få utbetalt de pengene som tidligere er skutt inn som aksjekapital og overkurs i selskapet uten skatt. Som aksjonær kan man selv velge hvordan utdelingen skal behandles i sin personlige skattemelding og det er ingen rekkefølgebestemmelse, noe som betyr at man kan selv velge å behandle utdelingen som skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital selv om det eksisterer opptjent kapital (overskudd) i selskapet.

For de fleste er dette en opplagt regel og kan sammenlignes med et bankinnskudd. Pengene som er skutt inn er tidligere beskattet og dersom man velger å ta dem ut igjen blir det ulogisk å beskatte dem på nytt. Midlene representerer ikke inntekt. Noe annet gjelder avkastningen på den innskutte kapitalen. Denne delen blir skattlagt som utbytte når midlene deles ut.

Ellers skal det ikke trekkes kildeskatt av tilbakebetaling av innbetalt kapital til utenlandske aksjonærer, og det er heller ikke skatteplikt for norske selskaper (selskapsaksjonærer) som mottar slik tilbakebetaling.

Innbetalt kapital er en skatteposisjon som følger aksjene og er uavhengig av eierskifter. Det betyr at dersom du har kjøpt aksjer så får du med deg tidligere eieres innbetalte kapital såfremt denne ikke har vært delt ut før du overtok aksjene.

Ofte kan det være vanskelig å få oversikt over hvor mye innbetalt kapital som dine aksjer representerer. Som hovedregel er det de pengene som har vært skutt inn ved stiftelsen av selskapet og ved senere kapitalforhøyelser knyttet til dine aksjer, med fradrag for etterfølgende tilbakebetalinger, som utgjør grunnlaget. Fusjoner, fisjoner, fondsemisjoner, splitt og spleis av aksjer kan vanskeliggjøre bildet. Noen ganger kan også aksjene du eier i selskapet ha forskjellig innbetalt kapital, men det er unntaket. Aksjonærregisteroppgaven kan gi nyttig informasjon om innbetalt kapital bak aksjene, men den er ikke alltid til å stole på, så noen ganger må man gjennomgå hele historikken og det kan være utfordrende.

Mulige endringer?                                                     

Den 8. desember i fjor ga den nye Regjeringen skatteutvalget et tilleggsmandat om å se nærmere på aksjonærmodellen og fritaksmetoden og foreslå tiltak. De er bedt om å avgi sin innstilling 1. november i år.

Det er ikke utenkelig at det kan komme endringer i reglene om skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital. For eksempel kan det bli innført en rekkefølgebestemmelse, som man har i enkelte land, der opptjent kapital (overskudd) i selskapet må deles ut som skattepliktig utbytte først, før man kan tilbakebetale innbetalt kapital skattefritt. Det kan derfor være fornuftig å vurdere skattefri tilbakebetaling av innskutt kapital neste gang man gjør en utdeling fra selskapet.

Om man derimot skal tilføre selskapet penger og det ikke er behov for egenkapital, kan et alternativ være å gi et lån til selskapet. Et lån må renteberegnes og rente over skjermingsrenten (i dag 0,4%) gir ekstra skatt, men en senere tilbakebetaling av lånet er skattefri og sikrer fleksibilitet. Formuesrabatten som gis for aksjer vil man imidlertid ikke oppnå på lånet.

Denne artikkelen har vært publisert i Finansavisen i 2022.

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Installasjonsleveranser i utlandet - suksesskriterier ved skatte- og avgiftsbehandlingen (del 3)

Hvis ansatte skal utføre installasjonsarbeid i et annet land, må man være oppmerksom på de skatte- og trygdemessige konsekvensene av dette. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Installasjonsleveranser i utlandet - suksesskriterier ved skatte- og avgiftsbehandlingen (del 2)

Globalisering og handelsvekst har økt behov for tilgang til nye markedet for norske leverandører. Norske leverandører som utøver virksomhet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen