<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utenlandske selskaper med ansatte i Norge fritas delvis fra rapporteringsplikten

‹ Tilbake til artikler

Mange utenlandske selskaper har hatt ansatte som under Covid-19 har blitt nødt til å jobbe fra hjemmekontor i Norge. Finansdepartementet fritar nå disse selskapene fra rapporteringsplikt og trekkplikt ut 2020.

Bedrifter har et ansvar for å rapportere lønn og å trekke skatt når de har ansatte som arbeider i Norge. Dette gjelder også for utenlandske selskaper og det er rent formelt ikke noen nedre grense for arbeid i Norge, før plikten til å rapportere inntekt og trekke skatt inntrer.

I den praktiske hverdagen vil det være tusenvis av arbeidstakere som utfører arbeid i Norge uten at dette rapporteres. Dette kan være korte forretningsreiser, korte oppdrag og ansatte som er utstasjonerte ut fra Norge/lokalansatte utenfor Norge, men som jobber en og annen dag her fordi det passer med private/jobbmessige forhold. Skattemyndighetene har ikke gitt noe fritak fra rapporterings- og trekkforpliktelsene, men etterlevelsen er nok i mange tilfeller så som så.

På grunn av Covid-19 vil det bli en betydelig større gruppe av utestasjonerte utenfor Norge/lokalansatte utenfor Norge som likevel jobber i Norge. De som jobber i Norge vil også få lengre opphold her.

Det har vært et stort behov for å få avklart rapporterings- og trekkforpliktelser for det utenlandske selskapet når den ansatte jobber i Norge. Finansdepartementet har nylig gitt et etterlengtet fritak for enkelte forpliktelser i forskrift.

Forskriften gir midlertidig fritak for rapporterings- og trekkforpliktelser ved arbeid i Norge som skyldes Covid-19. Fritaket er gitt virkning fra 13. mars og ut 2020.

Det er imidlertid visse begrensninger:

  • Fritaket gjelder ikke i den utstrekning vedkommende normalt arbeider fra hjemmekontor i Norge
  • Fritaket gjelder kun dersom arbeidet skjer fra hjemmekontor, dvs at det ikke gjelder noe fritak dersom den ansatte jobber fra kontorene til et annet konsernselskap

Vi antar at begrensningen til arbeid ved hjemmekontor skyldes at dette i liten grad vil medføre at selskapet anses å ha et fast sted i Norge hvor en evt virksomhet kan lede til etableringen av et fast driftssted. 

Arbeidsgiveravgiften er tett koblet opp mot lønnsrapportering. Det skal svares arbeidsgiveravgift av den lønnen bedriften plikter å rapportere. Manglende rapporteringsplikt vil også i utgangspunktet medføre en bortfall av plikten til å betale arbeidsgiveravgift. Forskriften viser imidlertid til at man ikke fritar for de forpliktelser som følger av Folketrygdloven § 23-4a. Henvisningen gir imidlertid ikke et krystallklart rettsbilde. Slik vi forstår det, er det regulert at det ikke gis fritak fra plikten til å svare arbeidsgiveravgift når den ansatte i medhold av trygdeavtale eller EØS forordningen beholder medlemskapet. 

Forskriften regulerer ikke mer enn rapporterings- og trekkforpliktelser. Det betyr at dersom det finnes andre forpliktelser så må disse overholdes. Aktiviteten vil i seg selv ikke medføre en plikt til registrering i Enhetsregisteret. En registreringsplikt vil derfor bare være aktuelt om selskapet driver næringsvirksomhet eller har merverdiavgiftspliktig omsetning. Dette kan selvfølgelig være aktuelt i enkelte spesielle tilfeller. Etter vår oppfatning vil arbeid fra hjemmekontor normalt ikke anses som registreringspliktig næringsvirksomhet. Selskaper som har tilsvarende aktivitet, i Norge men med rapporteringsplikter, registrerer seg normalt kun i Enhetsregisteret for å kunne ivareta rapporteringen. Spørsmålet er imidlertid ikke fullt utredet og vi holder døren åpen for at det kan bli stilt krav til registrering i Enhetsregister/Foretaksregister. En registrering vil også normalt føre til en plikt til å levere en selskapsskattemelding. 

En forpliktelse som uansett vil opprettholdes er den ansattes plikt til å opplyse om inntekten i sin skattemelding. Slik vi tidligere har beskrevet i blogg så vil inntekt opptjent i Norge beskattes her og denne inntekten skal ikke tas med i grunnlaget for nedsettelse etter ettårsregelen. Dette kan potensielt gi en økt beskatning sammenlignet med det som selskapet og den ansatte har forutsatt / planlagt for.

Det midlertidige fritaket for rapportering og trekk sier heller ikke noe om hvilken lønn som skal oppgis i en nettolønnssituasjon. Ved arbeid i Norge så skal også den skattefordelen den ansatte får oppgis som en inntekt. Dette kalles oppgrossing. Oppgrossingen skjer med norske skattesatser. Ettersom det ikke skal skje noen lønnsrapportering så vil dette neppe kunne ivaretas på en normal måte. Det vil derfor bli behov for ryddig kommunikasjon med den ansatte slik at vedkommende vet hvilket beløp som skal føres i skattemeldingen og så må bedriften i ettertid dekke skatten som påløper.

Det beste rådet vi kan gi akkurat nå er at man sikrer at ansatte som er i Norge pga Covid-19 begrenser opphold ved selskapets kontorsteder i Norge til et absolutt minimum og at arbeidet skjer fra hjemmekontor. Dette vil redusere forpliktelser i størst mulig grad. Dette er forøvrig også fra et smittevernperspektiv den tryggeste løsningen.

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar