<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

‹ Tilbake til artikler

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og private barnehager innebærer ulovlig statsstøtte, samt diskriminering som fører til restriksjoner på etableringsfriheten under EØS-avtalen.

Muligheten til frivillig registrering for utleie av fast eiendom er forskjellig ved utleie til en privat barnehage og en kommunal barnehage

Utleie av fast eiendom faller normalt utenfor merverdiavgiftslovens regler om avgiftsplikt. Konsekvensen av dette er at leien skal faktureres uten mva, samtidig som utleier ikke har rett til å fradragsføre inngående mva.

På nærmere vilkår kan utleiere av fast eiendom likevel frivillig registreres i Merverdiavgiftsregisteret, og dermed også oppnå rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser til påkostning og drift av den utleide eiendommen.

Utleie av barnehagebygg til private barnehager kvalifiserer ikke til frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for utleier. Det gjør imidlertid utleie til kommunale barnehager, da utleie til offentlig virksomhet der øverste myndighet er kommunestyret gir rett til frivillig registrering. Muligheten til frivillig registrering for utleie til kommunal barnehage gjelder både for private og offentlige utleiere.

Muligheten til frivillig registrering innebærer at utleier kan oppnå fradragsrett for inngående mva på kostnader knyttet til utleie til kommunal barnehage, mens utleier vil være avskåret fra fradragsrett dersom utleien skjer til en privat barnehage.

Forskjellsbehandlingen er klaget til ESA

Denne forskjellsbehandlingen har blitt klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, og norske myndigheters svar på klagen ble nylig publisert. Klager mener at det gis ulovlig statsstøtte gjennom fradragsrett for utleiere som leier ut til kommunale barnehager.

Kommunene får såkalt mva-kompensasjon for inngående mva på kostnader. Ordningen ble etablert for å unngå favorisering av egenproduksjon, slik at inngående mva som hovedregel verken blir en kostnad for private virksomheter eller for kommunene. Private virksomheter kan også være omfattet av retten til mva-kompensasjon dersom de utfører lovpålagte offentlige oppgaver for kommunen. Dette gjelder blant annet private barnehager.

Inngående mva på kostnader som faktureres direkte til en privat barnehage blir derfor ikke en endelig kostnad. Motsatt, dersom fakturaen stiles til utleier, blir inngående mva en kostnad for utleier, som så må bakes inn i husleien til den private barnehagen dersom det markedsmessig er mulighet til dette.

Klagen til ESA går også ut på at Klager mener at kommunale barnehager hovedsakelig leier lokaler fra kommunale utleiere på grunn av manglende konkurranse i dette markedet. Ifølge en analyse Klager har innhentet, leier ca. 22% av de kommunale barnehagene lokalene de bruker. Av disse leier ca. 15% fra private utleiere. Klager sitt hovedargument er at leie av fast eiendom for offentlige virksomheter er unntatt fra anskaffelsesregelverket.

Norske myndigheter mener at det ikke foreligger ulovlig statsstøtte eller forskjellsbehandling

Norske myndigheter er av den oppfatning at det ikke foreligger ulovlig statsstøtte eller forskjellsbehandling, bl.a. basert på at private og statlige utleiere har den samme muligheten til å frivillig registreres for utleie til de kommunale barnehagene.

Videre viser de til en beslutning fra ESA hvor det ble tatt stilling til en tilsvarende problemstilling, men hvor det var snakk om utleie av fast eiendom til private kontra offentlige skoler.

Klager har pekt på  enkelte avgjørende faktorer som skiller disse sakene fra hverandre:

  • Klager mener det ikke er markedsmessig mulig å “velte” inngående mva som blir en kostnad for utleier over på de private barnehagene gjennom økt husleie
  • Klager mener at graden av konkurranse er ulik for utleie til private skoler og til private barnehager

Norske myndigheter er ikke enig i dette og argumenterer derfor for at det ikke foreligger statsstøtte. Videre mener de at det ikke foreligger ulik behandling av kommunale og private utleiere som fører til diskriminering eller restriksjoner på etableringsfriheten under EØS-avtalen.

Hva skjer videre?

Vi skal være forsiktige med å komme med spådommer om hva som vil være ESAs syn på denne saken, men det blir en interessant og viktig avklaring for utleiere av fast eiendom. Vi følger med på fortsettelsen og kommer tilbake så snart det foreligger noe nytt i saken. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, må du gjerne ta kontakt for en prat.

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen