<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vanskeligheter med ny mva-melding

per-kirknes-2.jpg ‹ Tilbake til artikler

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar 2017 har vi fått ny mva-melding. For bedrifter som importerer varer er det store endringer. Det har også vist seg at poster i meldingen som ikke gjelder import kan misforstås.

Import-mva

Vi har tidligere skrevet om den nye rapporterings-ordningen for import-mva . Når man ser denne i praktisk bruk, er det tydelig at myndighetene selv ikke har hatt full oversikt over konsekvensene av de nye reglene.

Erfaringen så langt er at det er en god del import-bedrifter som sliter med å finne riktig grunnlag for å rapportere import-mva i Altinn-rapporten, som blir utarbeidet av tollmyndighetene. En av utfordringene er at rapporten inneholder alle tolldeklarasjoner som bedriften står som ansvarlig for, og dette kan gjelde både import og eksport, korreksjoner, midlertidige deklarasjoner og gjeninnførsler. Det er ikke alt av dette som er relevant for import-mva, men begrepsbruken i rapporten gir ingen hjelp til å identifisere hvilke deler som skal over i mva-meldingen. Rapporten har f.eks. en egen kolonne for “avgift”, men denne kolonnen skal ikke inneholde merverdiavgift. For å gjøre forvirringen komplett har det vist seg at kolonnen i en del tilfeller likevel har inneholdt import-mva der dette har blitt betalt direkte av speditørene. Mange trenger derfor hjelp med å dechiffrere rapporten for å fastslå hva som skal rapporteres i mva-meldingen.

Det er også mange som sliter med bokføring av import-mva. Beregningsreglene gjør at bedriftene i realiteten må bokføre de samme transaksjonene to ganger, og så gjøre en rimelighetsvurdering mellom de to størrelsene. Her må også bedriftens regnskapssystem tilpasses, slik at man oppfyller de nye kravene.

Erfaringene så langt har også vist at bedriftene oppdager flere feil som blir gjort i forbindelse med tolldeklareringen enn tidligere. Myndighetene har uttalt at alle feil skal rettes, men jeg tror ikke de er klar over omfanget av dette i en travel hverdag med mange feilkilder både hos utenlandsk eksportør, speditør og norsk importør. Periodiseringen av korreksjoner er også omdiskutert, og myndighetenes syn er at importørene når man oppdager feil må gå tilbake og rette innrapportert import-mva i den perioden importen fant sted. Vi mener dette ikke kan være riktig, da dokumentasjonen for fradragsføring (ny tolldeklarasjon med korrigeringen) er datert inneværende måned. For bedriftene vil det ofte være praktisk vanskelig å gjøre korreksjoner som skal bokføres i regnskapssystemet tilbake i tid.

Avslutningsvis kan det nevnes at importører som både har import av næringsmidler og andre varer ikke har noen hjelp i Altinn-rapporten for å skille mellom høy og lav mva-sats. En relativt enkel måte å avhjelpe dette på fra myndighetenes side ville vært å inkludere tolltariff-numrene i Altinn oversikten, som også kunne vært praktisk av andre grunner.

Andre endringer i mva-meldingen

Det er også andre endringer i meldingen som øker faren for feilrapportering, i hvert fall i en overgangsfase.

For det første skal ikke post 1 inneholde den “vanlige” omsetningen lenger, slik den gjorde før. Med mindre bedriften er fellesregistrert eller driver med unntatt virksomhet, slik som f.eks. undervisningstjenester eller finansielle tjenester, skal det rapporteres 0 i denne posten.

For det andre er det opprettet egne poster for salg og kjøp av gull og klimakvoter, uten at dette fremkommer særlig godt av meldingen. Dersom bedriften ikke er involvert i slik handel, skal det rapporteres 0 i post 7 og 13.

Fritatt omsetning er blitt delt i to poster. Eksport av varer og tjenester skal rapporteres i post 8, mens fritatte leveranser til skip, fly, offshore-virksomhet, internasjonal transport, bøker, aviser, tidsskrifter mv. skal rapportes i post 6.

Anbefaling

Feilrapportering i postene som er nevnt over vil ofte ikke ha noen direkte avgiftsmessig betydning. Med den mer automatiske kontrollen som kan forventes etter innføringen av SAF-T rapporteringen, vil imidlertid alle slike feil måtte forklares, dokumenteres og rettes opp ved en senere kontroll, noe som selvsagt blir verre jo eldre forholdet er. Når det gjelder import-mva, er det også en reell avgiftsmessig risiko ved feilrapportering, særlig knyttet til manglende fradragsrett der man har rapportert for høyt beløp.

Vi anbefaler derfor alle avgiftspliktige å dobbeltsjekke at man har forstått det nye rapporteringsformatet, særlig med tanke på import-mva.

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA: Lengre tidsfrist for justeringsavtaler?

I en ny dom har lagmannsretten godtatt en justeringsavtale som ble inngått 18 måneder etter overdragelse av et byggetiltak. Dette er mye ...

Les artikkelen