<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Varslede endringer i rederiskatteordningen: Signaler fra ESA om overgangsordning for å justere virksomheten til nye krav til utleie på bareboat vilkår mv.

Innlegg Julie_ESG.jpg ‹ Tilbake til artikler

Innlegg Julie_ESG.jpg

Rederiskattereglene innebærer lovlig støtte i samsvar med ESAs retningslinjer for støtte til sjøfart og er godkjent av ESA frem til 31. desember 2017. I forbindelse med re-notifiseringen av den norske ordningen til EFTAs overvåkingsorgan ESA den 24. mai i år foreslo Finansdepartementet endringer i den norske ordningen. For å redusere usikkerhet og gi rederiene mulighet til å tilpasse seg de nye kravene til bareboat utleie, har Regjeringen nå forelagt for ESA overgangsregler som innebærer at de må tilpasse seg innen 31. oktober 2018.

Tidligere varslede endringer for bareboat utleie

Av spesiell stor interesse ved re-notifiseringen av den norske rederiskatteordningen var departementets varslede endringer til utleie på bareboat vilkår:

  • Utleie på bareboat vilkår må ikke overstige 50 % av flåten per år
  • Bareboat kontrakter må ha en maksimal varighet på 5 år, med mulighet til 3 års forlengelse
  • Den strategiske ledelsen av skip som er leid ut på bareboat vilkår må skje innenfor EØS
  • De varslede begrensningene vil ikke gjelde for utleie på bareboat innenfor et konsern

Endringene er forventet å tre i kraft 1. januar 2018.

For selskaper som allerede beskattes innenfor rederiskatteordningen, foreslår departementet en overgangsordning som innebærer at de må oppfylle de nye kravene innen 31. oktober 2018. Selskapene har krav på å bli beskattet i henhold til rederiskatteordningen til og med 31. oktober 2018, men blir underlagt ordinær selskapsbeskatning for november og desember 2018 om de ikke har tilpasset seg de nye reglene.

Departementet understreker at det ikke foreligger noen endelig godkjenning fra ESA av de varslede endringene i rederiskatteordningen eller overgangsreglene. Basert på erfaringer fra andre EU land antar vi at sentrale diskusjonstemaer er hvilke bareboat avtaler som kan aksepteres, og hvilken varighet disse kan ha.

Oppdateringer knyttet til innleie på TC, flaggkrav og fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri

Innleie av skip på time charter

Departementet varslet også i mai endringer i ordningen knyttet til innleie på time charter (TC), der innleie på TC av skip med annet enn EØS flagg ikke kan overstige 90 % av total tonnasje i konsernet. Departementet uttaler at ESA ikke tidligere har hatt innvendinger til disse endringene, og at det derfor ikke er grunn til å tro at ESA vil endre oppfatning på dette punktet.

Flaggkrav

For norske myndigheter er det viktig at eventuelle nye krav til andel EØS-registrert tonnasje for selskaper i rederiskatteordningen ikke svekker norske rederiers konkurransekraft i utlandet. Departementet uttaler at det har kommet signaler fra ESA om at eventuelle nye flaggkrav kan begrenses til kun å gjelde for nye selskapsgrupper som trer inn i ordningen  fra og med 1. januar 2018.

Fartøy uten fremdriftsmaskineri (lektere)

Departementet opplyser at norske myndigheter har foreslått for ESA at det kan gjøres presiseringer for fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri med hensyn til fartsområde, registrering og størrelse. Mer presist kan det stilles følgende krav til fortsatt rederibeskatning:

  • Fartøyet må være “skip i fart”, jf. skatteloven § 8-11
  • Fartøyet må være sjøgående og ikke vesentlig gå i fart på innsjøer og elver
  • Fartøyet må drives i tilknytning til skip i fart med eget fremdriftsmaskineri
  • Fartøyet må ikke være under 1000 brutto registertonn
  • Fartøyet må være registrert i et EØS- register

Når det gjelder de nye kravene om minst 1000 brutto registertonn og EØS- registrering, er det sannsynlig at det vil etableres en overgangsordning der rederiene gis en frist til og med 31. oktober 2018 med å tilpasse seg disse kravene.

Som nevnt foreligger ingen endelig godkjenning fra ESA verken når det gjelder innholdet i de varslede endringene til rederiskatteordningen eller overgangsreglene. Departementet signaliserer imidlertid at de er i en konstruktiv dialog med ESA, og at de vil fortsette arbeidet med å få på plass et vedtak om ny ordning innen kort tid.

Vi vil komme med oppdateringer så snart vi mottar ny informasjon knyttet til de nye reglene.

                                                             ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Anne Kristine H Haslestad og Hilde Thorstad. 

Hilde Thorstad

Hilde Thorstad

Jeg heter Hilde Thorstad, er partner i Advokatfirmaet PwC, og leder firmaets avdeling for shipping, offshore og oljeservice. Jeg har mer enn 18 års erfaring med skatterådgivning overfor norske og multinasjonale konsern. Mine spesialområder er norsk og internasjonal bedriftsbeskatning, herunder restrukturering over landegrensene, transfer pricing og EU/EØS-skatterett, samt rådgivning til aktører innenfor shipping, offshore og oljeservice.

My name is Hilde Thorstad and I am a partner in PwC Tax & Legal Services. I have more than 18 years of experience with advising Norwegian and multinational groups. I assist clients with general tax advice on Norwegian and international corporate tax law, including cross border restructurings, transfer pricing and EU/EEA tax law, and have a special focus on shipping, offshore and oil service industries.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny skattemelding for selskap fra inntektsåret 2023: Dette MÅ du vite!

De siste årene har det vært endringer i vår personlige skattemelding. Vi får i større grad veiledning underveis, og flere opplysninger er ...

Les artikkelen