<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

VAT Action Plan - Ny merverdiavgiftsreform på gang i EU

‹ Tilbake til artikler

espen-qvist-pwc.jpg

Den 7. april publiserte EU kommisjonen en aksjonsplan for et fremtidsrettet merverdiavgiftssystem i EU. Behovet for å reformere dagens VAT system har vært påtrengende i lang tid. Vi ser konturene av en omfattende reformering av dagens merverdiavgiftssystem i EU, hvorav flere av tiltakene vil ha svært stor betydning for norske virksomheter. Flere av tiltakene er foreslått lansert i perioden 2016 – 2018.

Flere av forslagene til nye regler er for øyeblikket fortsatt på tegnebrettet. Vi ser imidlertid konturene av et nytt system for rapportering av merverdiavgift på grenseoverskridende handel som revolusjonerer prinsippene i dagens system. De nye reglene er mer i tråd med den digitale utvikling og formålet om økt samarbeid mellom skattemyndighetene i de ulike land. Regelendringene vil lede til reduserte kostnader til VAT rapportering for virksomheter som opererer i ulike land. Vi ser likevel at dette vil stille større krav til funksjonalitetene i virksomhetenes rapporteringssystemer, for å holde tilstrekkelig kontroll og automatisering av rapporteringen av merverdiavgift.

Hvorfor?

 • Dagens avgiftssystem leder til avgiftsunndragelser som følge av manglende overholdelse av reglene for merverdiavgift ved grenseoverskridende handel i EU. for mer enn 50 MILLIARDER Euro i året.
 • Dagens avgiftssystem i EU er svært fragmentert og uoversiktlig, med utstrakt bruk av individuelle tilpasninger i regelverket i de enkelte EU-land. Dette gjør det svært vanskelig å sette seg inn i regelverket og overholde regelverket. For de mellomstore og små aktørene som tar i bruk nye digitale markedsløsninger for å selge varer og tjenester, vil dette utgjøre et særlig problem da de har mindre evne til å kunne å investere i bruk av rådgivere for å overholde reglene. Dette er ikke minst noe norske virksomheter lider under ved dagens system.
 • Dagens avgiftssystem i EU trenger modernisering for å ta hensyn til innovasjon og ny teknologi og ikke legge begrensninger for utvikling av internasjonal virksomhet. Dagens system motvirker stadig større krav til fleksibilitet, leveringsdyktighet og mobilitet i leveransene.
 • Dagens avgiftssystem gir for liten fleksibilitet i å benytte ulike merverdiavgiftssatser 

Hvilke overordnede målsetninger har VAT Action plan?

 • Tiltak for å sikre et mer robust og omforent merverdiavgiftssystem for virksomheter med handel i EU.
 • Tiltak for å redusere det store gapet mellom hva som skulle ha vært rapportert og hva som faktisk rapporteres av merverdiavgift ved grenseoverskridende handel i EU.
 • Tiltak for å gjøre adgangen til å benytte ulike merverdiavgiftssatser mer fleksibel
 •  Tiltak for å gjøre terskelen for å kunne håndtere merverdiavgift i EU lavere for små- og mellomstore bedrifter og ved internetthandel.

Hva innebærer VAT Action plan i praksis?

 • Et helt nytt system for å oppkreve merverdiavgift i EU ved grenseoverskridende handel.


Modell_1.png

Ideene bak One Stop Shop* systemet gis nå virkning for grenseoverskridende varehandel innenfor EU. Så hva innebærer dette? La oss ta følgende eksempel:

Modell_2.pngModell_3.pngModell_4.png

 • Rapportering av merverdiavgift vil skje via en online portal i landet hvor virksomheten er etablert eller registrert for merverdiavgift.
 • Oppkrevd og innbetalt merverdiavgift innbetales til skattemyndighetene hvor virksomheten er etablert eller registrert og overføres til skattemyndighetene i det landet hvor varene forbrukes (destinasjonslandet for transporten av varen).
 • Økt automatisering i overføring av rapporterte data mellom EU-land og mellom EU og EU’s nærmeste handelspartnere. Dette er et punkt som norske virksomheter i større grad vil merke i fremtiden som følge av økt kontroll og utveksling av informasjon mellom skattemyndighetene i de ulike landene. Det stilles i realiteten strengere krav til kvaliteten på de tall som rapporteres for avgiftsformål i fremtiden.
 • Tiltak for å bedre samarbeidsklimaet mellom virksomhetene og skattemyndighetene
 • Tiltak for å bedre tilgjengeligheten til gjeldende regler og praktiseringen av disse ved blant annet mer utstrakt bruk av kurs og undervisning.

  De nye reglene vil etter mitt syn med stor sannsynlighet lede til at omfanget av manglende rapportering av merverdiavgift i EU vil bli redusert. Jeg stiller imidlertid spørsmålstegn ved hvorvidt de nye reglene vil bidra til den forenklingen som har vært tilsiktet for små- og mellomstore virksomheter som vil drive internasjonal handel. Jeg er derfor redd for at de gode intensjonene om forenkling nok en gang blir overskygget av større krav til dokumentasjon og rapporteringssystemer som vil være kapitalkrevende for de små- og mellomstore virksomhetene å få på plass.

  * One stop shop: Registrering for merverdiavgift kun i ett land, men hvor innrapportering og oppkreving av pliktig merverdiavgift for andre land også skjer via denne registreringen.
Espen Qvist

Espen Qvist

Jeg heter Espen Qvist og er advokat/partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges satsning innenfor indirekte beskatning ved internasjonal handel. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og utenlandske virksomheter med blant annet rådgivning, strukturering og spørsmål knyttet til rapportering av merverdiavgift og tilsvarende indirekte skatter i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 18 års erfaring med arbeid knyttet til merverdiavgift og har også erfaring fra Skatteetaten.

Å ta steget ut og drive virksomhet også utenfor Norges grenser blir stadig kortere i takt med økt globalisering og den økende takten i den teknologiske utviklingen. Norske virksomheter som er involvert i kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser, vil måtte håndtere regelverk innenfor merverdiavgift og andre indirekte skatter, herunder toll og særavgifter i ulike land. Jeg håper mine refleksjoner og analyser kan gi deg økt kunnskap og en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Denne bloggartikkelen gir en oversikt over Finansdepartementets forslag til endring av dagens regler for tidfesting av merverdiavgift ved ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenklet ordning for betalingsutsettelse

En forenklet søknadsordning om betalingsutsettelser av de fleste skatte- og avgiftskrav er nå vedtatt, slik at næringsdrivende som blant ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen