<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Verdipapirfond - nye skatteregler for investorer og fond fra nyttår

‹ Tilbake til artikler

Fra nyttår ble skattereglene for beskatning av norske verdipapirfond samt norske investorer i norske og utenlandske verdipapirfond betydelig endret. Nedenfor får du en oversikt over de viktigste endringene.

De nye reglene

  • endrer beskatningen av norske verdipapirfond,
  • endrer beskatningen av norske investorer i verdipapirfond - både personlige investorer og selskapsinvestorer, og 
  • medfører endring i skatterapporteringen til norske skattemyndigheter.

Tidligere regler

Frem til endringen 1. januar i år ble det ved beskatning av fond og investorer i disse skilt mellom aksjefond og obligasjonsfond. Et fond ble klassifisert som aksjefond dersom det hadde investert i minst én aksje. Aksjefond var omfattet av fritaksmetoden og beskatningen av aksjefond og investeringer i slike fond fulgte reglene for aksjer. Obligasjonsfond fallt derimot utenfor fritaksmetoden og beskatningen fulgte reglene for beskatning av rentepapirer, men der obligasjonsfondet hadde fradrag for utdelinger til investorene.

Fra 1. januar 2016

Etter reglene som trådte i kraft fra nyttår, er skillet mellom aksjefond og obligasjonsfond tatt bort og alle typer norske verdipapirfond beskattes likt. Verdipapirfondene skal fortsatt være egne skattesubjekter, de skal beskattes etter reglene for beskatning av selskaper og de vil være omfattet av fritaksmetoden. Når det gjelder utdelinger som er beskattet som renteinntekter hos investorene, skal verdipapirfondene fortsatt ha fradrag for slike utdelinger.

For norske investorer i norske og utenlandske verdiapapirfond, vil beskatningen av utdelinger og gevinster/tap nå bero på en klassifisering av inntektene i fondet:

  • Utdeling fra verdipapirfond der de underliggende investeringene (unntatt kontanter) har en aksjeandel på mer enn 80 prosent skattlegges som aksjeutbytte og aksjegevinst/tap ved realisasjon.
  • Utdeling fra verdipapirfond der de underliggende investeringene (unntatt kontanter) har en aksjeandel på mindre enn 20 prosent skal skattlegges som renteinntekt.
  • Utdeling fra verdipapirfond der de underliggende investeringene (unntatt kontanter) har en aksjeandel mellom 20 og 80 prosent splittes i en del som skattlegges som aksjeutbytte og aksjegevinst/tap ved realisasjon og en del som skattlegges som rente, beregnet forholdsmessig ut i fra aksjeandelen.

Ved realisasjon av fondsandeler, vil beskatning av gevinsten basere seg på gjennomsnittet av aksjendelen i kjøps- og salgsåret.

Dette innebærer at andelseierne i stor utstrekning vil bli skattlagt som om de hadde foretatt direkteinvesteringer i samme objekter.

Selskapsinvestorer

For selskapsinvestorer omfattet av fritaksmetoden, vil dermed den delen som anses som aksjeutbytte og aksjegevinst være unntatt fra beskatning (ikke fradragsrett for tap). Andelen som anses som renteinntekter, beskattes med 25 % (2016) (tilsvarende fradrag for tap).

Personlige investorer

For personlige investorer, vil den delen som anses som aksjeutbytte og aksjegevinst beskattes med 28,75 % (2016) (tilsvarende fradrag for tap). Den andelen som anses som renteinntekter, beskattes med 25 % (2016) (tilsvarende fradrag for tap).

Nye rapporteringskrav og behov

For å oppnå korrekt beskatning av norske investorer, må verdipapirfond, både norske og utenlandske, gjøre en årlig beregning av de underliggende investeringene i fondet. De nye reglene medfører nye rapporteringskrav og behov. Dersom tilstrekkelig dokumentasjon ikke blir gitt til norske skattemyndigheter, enten av fondet eller av investoren selv, vil utdelinger og gevinster fullt ut beskattes som renteinntekter/fradrag for tap etter reglene for rentepapirer.

De nye reglene medfører dermed en betydelig endring både for norske verdipapirfond og for norske investorer i norske og utenlandske verdipapirfond. Dette gjelder både i forhold til beskatningen og skatterapporteringen. Investorer bør gjøre en vurdering av fondet de investerer i og simulere de skattemessige konsekvensene.

En mer grundig omtale av de nye reglene finner du i vårt Nyhetsbrev.

Bodil Marie Myklebust

Bodil Marie Myklebust

Mitt navn er Bodil Marie Myklebust og jeg er advokat i PwC der jeg har vært ansatt siden 2007. Hovedsaklig jobber jeg med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning og øvrige forretningsjuridiske problemstillinger. Jeg er en del av PwC sin gruppe innenfor finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjettet for 2023

Det er ingen store overraskelser på skatte- og avgiftsområdet i revidert Nasjonalbudsjett for 2023. Dette er i tråd med praksis de siste ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Verdipapirfond - beskatning av fond og investor

Både profesjonelle og private foretar investeringer og sparing i både norske og internasjonale verdipapirfond. I den forbindelse oppstår ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansdepartementet foreslår skattefritak ved visse fusjoner og konverteringer

De foreslåtte reglene vil bidra til at hensiktsmessige omorganiseringer samt konvertering av fisjons- og fusjonsfordringer kan gjennomføres ...

Les artikkelen