<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Årets styrebok er klar - norske styrer må sette bærekraft på agendaen

styre ‹ Tilbake til artikler

Omfanget av styrearbeidet og måten et styre jobber er i endring. Utvikling i teknologi, cyber-trusler og nye forretningsmodeller gjør at behovet for en bred forståelse av risiko, muligheter og fremtidsutsikter er større enn noen gang. Vi har samlet våre råd og anbefalinger til norske styrer i den ellevte utgaven av vår styrebok.

Norske virksomheter jobber bedre med bærekraft, men det er fortsatt langt igjen

De siste årene har krav og forventninger til foretakenes holdninger og tiltak innenfor bærekraft økt betydelig. Bevisstheten innenfor områder som miljø, samfunnsansvar og det å drive en bærekraftig virksomhet er vesentlig endret. Summen av rask endring, nye lover og et større fokus på det å bidra til et bærekraftig samfunn, stiller store krav til styre og ledelse.

Vi har analysert hvordan de 100 største virksomhetene i Norge rapporterer om bærekraft og ikke-finansielle forhold. Hovedkonklusjonen er at norske virksomheter stadig tar skritt mot å synliggjøre hvordan de jobber med bærekraft, men at det fortsatt er et godt stykke igjen. Eksempelvis har bare 40 av virksomhetene valgt å prioritere ett eller flere av FNs bærekraftsmål i sin eksterne rapportering. Vi vil derfor sterkt anbefale at temaet bærekraft settes tydeligere på agendaen i styrerommene.

Så hva bør styret gjøre

Tone fra toppen er kritisk i enhver endringsprosess. Styret må derfor stille gode spørsmål om strategi og bærekraft hvis ikke administrasjonen selv reiser temaet. Styret bør forvente at ledelsen som minimum har fokus på følgende:

  • Analysere hvilke bærekraftstemaer som er vesentlige. Det må gjøres en analyse av hvilke bærekraftstemaer som er vesentlig for virksomhetens verdiskaping og interessenter. One size does not fit anyone, derfor må virksomheten skreddersy sitt bærekraftsfokus ut fra hva som er viktig. Ledelsen må forstå hvordan selskapet kan bidra inn mot de globale målene for bærekraft. I tillegg må de forstå hva virksomhetens interessenter er opptatt av. Interessenter består av mer enn investorer - ansatte, myndigheter, leverandører og samfunnet rundt selskapet kan også ha viktige innspill virksomheten må hensynta.
  • Sikre strategisk sammenheng. Det blir stadig mer bevissthet rundt hvordan langsiktig verdiskaping henger sammen med ansvarlig drift og bærekraftige forretningsmodeller. Ved å integrere bærekraftsmålene i sin forretningsstrategi forsterker selskapene sin licence to operate og legge til rette for større og mer langsiktig verdiskaping for sine eiere og andre interessenter. Selskaper som ikke tar steget risikerer å skade sitt eget forretningsgrunnlag og gå glipp av fremtidige forretningsmuligheter. Virksomheter som åpent og tydelig kommuniserer deres purpose og hvordan de skaper verdi er bedre rustet til å tiltrekke seg talent, motivere ansatte og bygge lojalitet til merkevaren.
  • Sette tydelige mål og iverksette tiltak. Når bærekraft er en integrert del av virksomhetens strategi må ledelsen også omsette strategien til konkrete mål. Selskapene må også forstå status i dag på de ulike målene, og gjøre en GAP-analyse for å forstå hvor fokuset i arbeidet videre bør ligge. Basert på identifiserte gap må det defineres og iverksettes gode tiltak som bidrar til å nå virksomhetens mål.
  • Rapportere på måloppnåelse. Den interne og eksterne rapporteringen bør gi et helhetlig bilde av hvordan selskapet skaper verdier. En helhetlig historie fortelles når strategi, mål, risiko og prestasjoner er knyttet sammen. Den eksterne rapporteringen må inneholde informasjon om mål og det som har vært viktig for å nå de fastsatte målene (eller gjorde at de ikke ble nådd). Der det er langt mellom mål og måloppnåelse, bør det gis en forklaring.

I tillegg har styret en viktig oppgave i å sette forventninger og tone fra toppen, og bidra til å skape en kultur for bærekraft i virksomheten. Særlig bør styret forvente at ledelsen synliggjør prioriteringer innen bærekraft, både internt og eksternt, eksempelvis ved å tydelig vise om og hvordan forretningsvalg påvirkes av bærekraftshensyn.

Vi har samlet våre erfaringer og råd til deg som er styremedlem eller valgkomitemedlem i Styreboken 2019 og Valgkomiteboken. Her omtaler vi aktuelle temaer og deler råd rundt utførelse av styrets og valgkomiteens oppgaver. Og ønsker du en trykket utgave, så ta kontakt. 

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Jeg heter Eli Moe-Helgesen og jeg er partner i PwC og leder av Risk Advisory Services. Jeg er statsautorisert revisor, og har jobbet med temaer innen styring og kontroll i mer enn 25 år. Norsk næringsliv er i endring. Vi ser at der både privat og offentlig sektor for noen år siden kunne være uformelle og stole på at organisasjonen visste hvordan den skulle håndtere problemstillinger, må man i dag være mer forutsigbar og bedre kontrollert. Den gode nyheten er at alt tyder på at riktig mengde med risikostyring og interne kontroller skaper og sikrer verdier. For det skal ikke være for mye av det gode heller - for mye kontroll skaper byråkrati og ansvarsfraskrivelse. En viktig del av god virksomhetsstyring er å ha et strategisk fokus på samfunnsansvar og rollen man har utover å skape bunnlinje. Har du spørsmål om risikostyring, eierstyring, virksomhetsledelse og samfunnsansvar, ta gjerne kontakt.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Unngå feilansettelser med enkle grep

Feilansettelser kan være svært kostbart og ressurskrevende for bedriften. Derfor handler rekrutteringsprosesser ikke bare om å finne den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Når er din virksomhet trygg?

Når vil din virksomhet være trygg mot cyberhendelser? Mest sannsynlig aldri. Men med god koordinering mellom cybersikkerhet og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Return of training: læring og forbedring gjennom systematisk oppfølging

Verdien av kriseøvelser (Return of Training) blir størst med øvelser med godt læringsutbytte, og at det mellom øvelsene jobbes systematisk ...

Les artikkelen