<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brobyggeren Børsen - en pådriver mot grønnere økonomi

magnus_blogginnlegg_-1.jpg ‹ Tilbake til artikler

magnus_blogginnlegg_-1.jpg

Oslo Børs og Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer ga forrige uke ut en veiledning ment som et verktøy for best mulig rapportering om samfunnsansvar. Investorer har behov for annerledes informasjon enn hva et typisk selskap tradisjonelt rapporterer, og veiledningen tar mål av seg til å hjelpe selskapene å lukke dette gapet. Det er virkelig positivt at en institusjon som Børsen nå tar på seg en rolle som en driver mot en grønn økonomi.

 

OsloBrs.png 

Veiledningen beskriver fire hovedsteg i rapporteringskjeden:

  • Vesentlighetsanalyse
  • Implementering av bedre virksomhetsstyring
  • Presentasjon og kommunikasjon
  • Oppdatering.

Jeg mener at særlig vesentlighetsanalysen er en viktig del av en slik prosess. I en slik analyse er målet å spisse selskapets fokus gjennom å identifisere og prioritere hva som er relevante temaer. De temaene som bør prioriteres er de som er viktige for forretningsstrategien, og samtidig vesentlige for selskapets interessenter. Forskning på området viser at selskap som fokuserer på vesentlighet skaper høyere finansiell verdi, noe blant annet Susanne Gløersen har skrevet om tidligere. Jevnlig oppdatering av vesentlighetsvurderinger er viktig for å sikre relevans også i påfølgende år. 

Når et selskap har identifisert de aller viktigste områdene innen samfunnsansvar må virksomheten integrere disse temaene i sin virksomhetsstyring gjennom å fokusere, måle og rapportere om temaene. Og det er det virkelig behov for.

Da vi utarbeidet rapporten PwC Samfunnsansvar 100 fant vi at Norges største selskap er mye bedre på å rapportere at samfunnsansvar er viktig, enn å fortelle hva dette betyr i praksis. Implementering av viktige samfunnsansvarstemaer er selvsagt helt essensielt for å lykkes i arbeidet med samfunnsansvar. Et viktig element flere selskap bør fokusere på, er å måle virksomhetens prestasjoner med KPIer som inkluderer samfunnsansvarstemaer.

Presentasjon av selskapets arbeid med samfunnsansvar bør skje i samsvar med annen rapportering selskapet gjør. Min vurdering er at integrert rapportering - å integrere finansiell og ikke-finansiell - ofte er den beste måten å synliggjøre hvordan virksomheter skaper verdier for eiere og samfunnet. Det finnes også andre gode metoder å rapportere på, det viktige er det at selskapet rapporterer fullstendig, åpent, nøyaktig, forståelig. Selskapet bør rapportere data periodevis (årlig eller oftere) som enkelt kan sammenlignes med tidligere perioder. Ideelt sett bør viktige måltall kunne sammenlignes med tilsvarende data fra andre selskap. Gjennom slik rapportering vil selskapene bedre dekke investors og andre viktige interessenters informasjonsbehov.

Veilederen er et virkelig flott initiativ fra Børsen. Ved å være tydelige på hvordan samfunnsansvarsrapportering kan standardiseres, kan selskapene bedre dekke investorenes behov. Gjennom dette vil investor bedre gjøres i stand til å gjøre helhetlige og gode vurderinger som også inkluderer miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av et selskaps virksomhet.

Broen som foreslås bygget mellom fjelltoppene - “selskapene” og “investorer”- som dekker dalen “informasjon” er kanskje bare et første steg. Men jeg tror det er et steg i retning av et forbedret samfunnsansvarsfokus i norske selskap, og kanskje også et steg i retning av en mer grønn finansnæring? Det trenger vi.

Veiledningen fra Oslo Børs:

Magnus Gravem

Magnus Gravem

Jeg heter Magnus Gravem og jobber i PwC Risk Advisory Services, hovedsakelig som rådgiver innen bærekraft (sustainability eller samfunnsansvar). Dette er et område som stadig har blitt viktigere de siste årene – og som vil fortsette å være i fokus blant norske og internasjonale virksomheter i tiden fremover. Et selskap som ikke opptrer ansvarlig og bærekraftig vil ikke maksimere finansiell verdiskaping over tid. Før jeg begynte i PwC høsten 2013 har jeg jobbet mye internasjonalt, spesielt i Midtøsten. Jeg har også jobbet i kraftbransjen for Norske selskap, samt jobbet opp mot EU i Brussel. I PwC har jeg jobbet med mange av Norges største selskaper, og jobber blant annet med strategi, målstyring, rapportering og verifisering innen bærekraft på et generelt plan, men også med bærekraftskriterier i biodrivstoff og flytende biobrensel, EU ETS og ansvarlige investeringer på et mer konkret plan. I prosjektene jeg jobber med er jeg veldig opptatt av at endringer som skjer skal skape merverdi, samt at bærekraft skal være en del av selskapets verdiskaping, og ikke en del ved siden av denne. Først når et selskap lykkes med dette er et selskap virkelig bærekraftig i mine øyne.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Nytt statsbudsjett er lik økte klimagassutslipp

Regjeringen skyter seg selv i foten når de fjerner dagens ordning for veiavgift - et insentiv som så langt har gjort det lett å velge grønt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

TCFD - klimarapportering som et verktøy for finansiell bærekraft

Mark Carney, styreleder for Financial Stability Board (FSB) og sentralbanksjef i Storbritannia forstår at miljøansvar er en viktig del av ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bærekraft er god butikk - så hvorfor er ikke norske selskaper gode på bærekraftsmålene?

FN definerte i 2015 bærekraftsmålene - 17 mål som beskriver vår globale arbeidsplan for bærekraftig utvikling. En PwC-studie av 470 ...

Les artikkelen