<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

En fryktløs jente

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg ‹ Tilbake til artikler

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg

En av verdens største forvaltere, State Street Global Advisors, markerte 8. mars i år ved å sette en fryktløs jente i front av den kjente oksen på Wall Street. Bildet av jenta spredte seg viralt tidligere i år. En viktig symbolsk handling med budskapet Kjenn verdien av kvinner i ledelse.Og det er med god grunn at forvalteren gjør nettopp dette, noe de selv også begrunner handlingen med. Fordi stadig flere studier viser at selskaper som har kvinner i ledelse og styre faktisk gjør det bedre.

State Street viser til studier som sier at selskaper med fokus på likestilling mellom kjønn har sterkere finansielle resultater og færre styringsrelaterte kontroverser som bestikkelser, korrupsjon, aksjonærkamper og svindel. En undersøkelse Dagens Næringsliv nylig har utført om de mest lønnsomme virksomhetene i landets fem største fylker viser at bedrifter eid og drevet av kvinner er overrepresentert i denne gruppen.

Så hvorfor er det slik? En studie fra The Conference Board fra januar 2017 forklarer dette ved at kvinner bringer inn andre perspektiver i styrerommet som sikrer en bærekraftig verdiskaping. Professor Morten Huse trekker i et intervju i Dagens Perspektiv frem et annet perspektiv, nemlig at kvinner har andre verdier enn menn og at kvinner som ledere vil ha en annen lederstil og legge vekt på harmoni, felleskap og den menneskelige siden. Menn vil i motsetning kjøre frem på beslutninger, være mer firkantet og lete etter tekniske løsninger. Han advarer samtidig om å generalisere fordi det alltid vil være store individuelle og kulturelle forskjeller. 

Men forventningen fra investoren State Street går ikke bare til styrerommet. De forventer at selskaper jobber for bedre balanse på styrenivå, men også i ledelsen og rekrutteringen internt. I første omgang vil investoren benytte dialog for å påvirke selskaper, men om nødvendig vil de også benytte sin aksjonærmakt ved å stemme mot styreledere som over tid ikke møter investorens forventinger. 

Så hva gjør norske investorer?

I Norge er vi verdensledende på likestilling, i alle fall om vi ser på likestilling i styrerommet. Loven har sørget for det. Men kan det hende at loven har gjort at norske investorer har mindre fokus på likestilling enn de burde? For hvilket fokus og forventinger har norske investorer? Og hva gjør en av verdens største eiere av selskaper, nemlig vårt eget oljefond?

Her er det dessverre lite å finne. En gjennomgang av investorenes omtale av styresammensetning, styrevalg, eierprinsipper og stemmegiving er sørgelig lesing. Rett og slett, ingenting. Om vi legger godviljen til så følger mange norske investorer Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) som nevner ordet mangfold en gang og at hensynet til en balansert kjønnsrepresentasjon bør iakttas i styresammensetningen.

Staten som eier er således et eksempel til etterfølgelse. De uttrykker et tydelig ansvar for likestilling som eier. Staten tilstreber en mest mulig lik representasjon mellom kvinner og menn ved styrevalg, og har en ambisjon om å øke andelen kvinnelige styreledere i selskaper med statlig eierandel. Videre har Staten en tydelig forventning til styrene om at Styret bør sørge for at selskapet har strategier og tiltak for å fremme likestilling og annet mangfold i virksomheten, herunder for hvordan den beste kompetansen kan benyttes i selskapet, inklusiv tilrettelegging for flere kvinnelig toppledere.

For etter hvert som studier dokumenterer at en bedre kjønnsbalanse i selskapers styre og ledelse gir finansielle resultater bør investorene komme på banen. Tema er også satt på agendaen gjennom FNs 17 bærekraftsmål, hvor mål nummer fem handler om likestillingen mellom kjønnene og det å styrke jenters og kvinners stilling. Derfor bør investorer, som del av sitt samfunns- og finansielle ansvar, systematisk arbeide for likestilling i styrerommet og tydelig signalisere forventninger om at selskaper fremmer likestilling og mangfold i virksomhet og ledelse.

Dette blogginnlegget er skrevet av Jeanett Bergan.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Bærekraft i årsrapporten - har du kontroll på kravene?

Nå blir kravene til å rapportere på bærekraft og samfunnsansvar strengere. Lite tyder på at norsk næringsliv er forberedt. For få uker ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Årets styrebok er klar - norske styrer må sette bærekraft på agendaen

Omfanget av styrearbeidet og måten et styre jobber er i endring. Utvikling i teknologi, cyber-trusler og nye forretningsmodeller gjør at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kan sterke resultattall gi sløv bedriftskultur? En røverhistorie fra Australia med relevans for Norge

  Finansiell suksess er en sentral målsetning i ethvert kommersielt selskap, og det å skape gode resultater er som regel øverst på agendaen ...

Les artikkelen