<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fremtiden er grønn, også for finansnæringen!

Innlegg Julie_ESG.jpg ‹ Tilbake til artikler

Innlegg Julie_ESG.jpg

FNs bærekraftsmål og COP21 (klimaavtalen fra Paris) er to viktige og nødvendige internasjonale avtaler Norge har signert. Samtidig øker arbeidsledighet, investorenes nedskrivninger og risikoen for ytterligere tap i fossile næringer. Altså handler en grønn økonomi i Norge ikke bare om å redusere negativ klimapåvirkning, men også om å redusere risiko og skape nye arbeidsplasser. Næringslivet spiller en viktig rolle for at Norge skal klare overgangen til en grønn økonomi, og finansnæringen kan være en aktør som bidrar til at næringslivet gjennomfører nødvendig endringer. Myndighetene spiller også en viktig rolle i arbeidet med å oppnå dette, men aktørene må løse utfordringene sammen.

Mange har de siste årene tatt til orde for at finansnæringen må spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Men hvilken rolle kommer næringen til å spille? Hvilken samfunnsnytte skaper en grønnere finansnæring? Og hvilke muligheter skapes for næringen gjennom overgangen til en grønn økonomi?

PwC har på bestilling fra Finansforbundet skrevet en rapport som kartlegger vekstmuligheter på veien mot en grønnere økonomi. Våre undersøkelser viser konturene av en grønnere og mer ansvarlig finansnæring, men samtidig at den norske finansnæringen har en vei å gå for å ta igjen internasjonale aktører og ta en mer aktiv rolle. Om finansnæringen nå kjenner sin besøkelsestid og setter dette på agendaen, så mener vi at næringen vil kunne spille en viktig rolle i omstillingen til en grønnere økonomi. Dette ved å utgjøre et sentralt verktøy for å legge til rette for vekstmuligheter gjennom bedre, grønne finansprodukter, og ved å sikre kapital til ny teknologi, nye markeder og bærekraftige løsninger.

På veien mot en grønn økonomi vil det nødvendigvis være både utfordringer og muligheter for bransjen. En av de største utfordringene slik vi ser det, er manglende kunnskap og holdninger i bransjen til ESG tematikk (Environmen­tal, Social og Governance). For at finansnæringen i større grad skal evne å se mulighetene som ligger i en grønn økonomi, og ikke fokusere på ESG som en etterlevelsesøvelse, trenger næringen langsiktig tankegang og økt kompetanse på tvers av organisasjonen.

Næringen står i tillegg selv foran betydelige endringer. Finansbransjens tradisjonelle verdikjeder er satt under press. Ny teknologi og infrastruktur som kan endre bransjens spilleregler introduseres, og vi ser konturen av helt nye aktører og verdikjeder. Dette kan føre til at sentrale produkter som utlån, finansiering, betaling, verdipapirhandel og forsikring endres vesentlig. Dette er en krevende omstilling for bransjen som må håndteres parallelt med overgangen til en grønnere og mer ansvarlig finansnæring.

Vi mener likevel at flere grønne produkter, lavere risiko gjennom økt forståelse av selskaps langsiktige verdiskaping og nye marke­der som følge av eksempelvis klima­endringene, kan føre til økt verdiskaping i næringen. Sammenheng med økt verdiskaping vil være essensielt. Uten at endringene skaper avkastning, vil næringen verken ønske eller ha mulighet til å ta risiko.

Finansnæringen kan ikke bære hele den omstillingen alene, og vi har i rapporten pekt på noen punkter hvor en samhandling med myndighetene anses både fornuftig og nødvendig. Vi mener myndighetene bør øke rapporterings­krav knyttet til samfunnsansvar til å inkludere redegjørelse av muligheter og risikoer tilknyttet virksomheters relevante ESG-faktorer, og at informasjonen som rapporteres bør verifiseres for å sikre pålitelig­het. I tillegg anser vi at staten bør tilpasse og koordinere mandatene til Argentum, Innovasjon Norge, Investnor og Fornybar AS slik at de samlet bidrar med tilstrekkelig kapital til investeringer i miljø- og klimate­knologi.

Skal verden nå vedtatte klimamål må næringslivet bidra og privat kapital er essensielt for å oppnå dette. Om myndighetene legger til rette for en grønn økonomi, mener vi at privat kapital raskere vil allokeres til dette skiftet. Her kan finansnæringen velge å ta en rolle der de kun gjør et minimum av hva myndighetene bestemmer, men vi mener derimot at næringen, for sin egen del, er tjent med å gå lengre enn kravene. Kunder krever stadig mer ansvarlighet fra sine leverandører, og følger ikke bransjen med vil kundene velge andre aktører som møter disse kravene. Det handler om å tjene penger og skape verdi over tid, samtidig som at det finnes ressurser å skape verdier av også for fremtidige generasjoner.

I et grønt kappløp er den største avgjørel­sen ikke å gjøre noe.

Magnus Gravem

Magnus Gravem

Jeg heter Magnus Gravem og jobber i PwC Risk Advisory Services, hovedsakelig som rådgiver innen bærekraft (sustainability eller samfunnsansvar). Dette er et område som stadig har blitt viktigere de siste årene – og som vil fortsette å være i fokus blant norske og internasjonale virksomheter i tiden fremover. Et selskap som ikke opptrer ansvarlig og bærekraftig vil ikke maksimere finansiell verdiskaping over tid. Før jeg begynte i PwC høsten 2013 har jeg jobbet mye internasjonalt, spesielt i Midtøsten. Jeg har også jobbet i kraftbransjen for Norske selskap, samt jobbet opp mot EU i Brussel. I PwC har jeg jobbet med mange av Norges største selskaper, og jobber blant annet med strategi, målstyring, rapportering og verifisering innen bærekraft på et generelt plan, men også med bærekraftskriterier i biodrivstoff og flytende biobrensel, EU ETS og ansvarlige investeringer på et mer konkret plan. I prosjektene jeg jobber med er jeg veldig opptatt av at endringer som skjer skal skape merverdi, samt at bærekraft skal være en del av selskapets verdiskaping, og ikke en del ved siden av denne. Først når et selskap lykkes med dette er et selskap virkelig bærekraftig i mine øyne.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Er næringslivet klart for grønn kapitalisme?

Nylig samlet toppledere seg i Davos for å diskutere en mer bærekraftig og inkluderende kapitalisme. Mye tyder på at de fortsatt ikke er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nytt statsbudsjett er lik økte klimagassutslipp

Regjeringen skyter seg selv i foten når de fjerner dagens ordning for veiavgift - et insentiv som så langt har gjort det lett å velge grønt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bærekraft i årsrapporten - har du kontroll på kravene?

Nå blir kravene til å rapportere på bærekraft og samfunnsansvar strengere. Lite tyder på at norsk næringsliv er forberedt. For få uker ...

Les artikkelen