<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kan du stole på at regnskapet er riktig? ....Svaret ligger i internkontrollen

‹ Tilbake til artikler

For å ta riktige beslutninger og bygge tillit mot investorer og marked må du kunne stole på at du har et riktig regnskap. God internkontroll er en forutsetning for å sikre pålitelig finansiell rapportering og en effektiv regnskapsavslutnings-prosess. Men hvordan kan du vite om virksomheten har et system for internkontroll som på en tilstrekkelig og effektiv måte håndterer alle vesentlige risikoer for feil i regnskapet? Etter min erfaring er fravær av identifiserte feil i regnskapet en tvilsom indikator, men som likevel altfor ofte brukes som et argument for at internkontrollen over den finansielle rapporteringen må være velfungerende. Tvert imot er det gjerne fravær av kontroller som fanger opp feil, som er årsaksforklaringen. Og da er det i tilfellet bare et spørsmål om tid før noe går galt.

Det finnes en rekke lovkrav til ulike typer private og offentlige virksomheter, anbefalinger til god eierstyring og selskapsledelse, og ikke minst god praksis internkontrollrammeverk, herunder COSO. Men hvordan omsetter man alt dette til praksis? Og hvordan kan man vite at det man gjør er godt nok og at man får god verdi for pengene man investerer i internkontroll?

Mange har sikkert hørt begrepet «tonen fra toppen» og hvor viktig dette er for god styring og kontroll. For meg handler ikke tonen fra toppen bare om at ledelsen kommuniserer godt rundt viktigheten av internkontroll. Ledelsen må også demonstrere dette gjennom å etterspørre informasjon om, og stille spørsmål rundt, status på risikobildet, kontrollsystemet og hvordan internkontrollen fungerer i praksis. Ledelsen bør kunne gjøre seg opp en egen mening om virksomhetens internkontroll er betryggende og sørge for at nødvendige forbedringstiltak blir iverksatt.

En smart dame sa til meg for ikke lenge siden at det kan være vanskelig å vurdere om man har et godt system, når man ikke vet hvordan «godt» ser ut. Nettopp dette er en utbredt utfordring, etter vår erfaring, og våre kunder stiller oss ofte spørsmål som:

  • Hvor bør vi legge ambisjonsnivået for vår internkontroll over finansiell rapportering, og hvor mye innsats vil dette erfaringsvis kreve?
  • Hvor mange kontrollaktiviteter har andre sammenlignbare virksomheter?
  • Hvordan følger andre virksomheter opp etterlevelse av internkontroll i praksis?
  • Hva er vanlige internkontrollutfordringer og -svakheter hos andre virksomheter?

Et effektivt internkontrollsystem skal være tilpasset virksomhetens kompleksitet og egenart, og den skal være rettet mot virksomhetens mål for internkontrollen. Det er likevel en rekke god praksis elementer i et godt internkontrollsystem, som er gyldige uavhengig av kompleksitet, bransje, størrelse m.m. Vi finner en rekke fellestrekk på tvers av våre kunder som man kan dra læring av.

Hvordan har de presumptivt beste i landet innrettet sin internkontroll?

For å svare på dette, utførte vi i år en benchmarkanalyse av 26 store norske virksomheter, de fleste av disse børsnoterte. Analysen presenterer og diskuterer summen av svarene og evaluerer disse opp mot god praksis der dette er relevant. Benchmarkrapporten ble nettopp publisert på PwCs hjemmesider.

Kort oppsummert viser benchmarkanalysen at det er en stor spredning i modenhetsnivået blant respondentene. Selv om vi fant flere eksempler på ledende praksis, kan vi konkludere med at de fleste vil ha mye å hente på å heve nivået på sin internkontroll ett eller flere hakk. Interessant nok, ser vi at flere av respondentene innledningsvis vurderer at de har en relativt moden internkontroll, mens analysens mer detaljerte spørsmål avdekker at dette ikke nødvendigvis er tilfellet i virkeligheten. Har man her visst hvordan moden internkontroll skal se ut?

Det som kjennetegner de beste virksomhetene er at de:

  • benytter anerkjent rammeverk for internkontroll og har en årlig internkontrollprosess med tydelig definerte roller og ansvar
  • jevnlig utfører og oppdaterer “top-down” risikovurderinger, som de bruker til å utforme kontroller og internkontrollaktiviteter
  • har dokumentert og iverksatt et fullstendig system av kontroller, som til sammen dekker alle vesentlige risikoer for feil i regnskapet
  • overvåker at de mest kritiske kontrollene fungerer i virkeligheten ved å ta i bruk ulike metoder tilpasset behov og risiko
  • benytter teknologistøtte for å øke kvaliteten og effektiviteten i internkontrollarbeidet.

Jeg kommer til å skrive en serie med blogginnlegg utover vinteren om hovedtemaer innenfor internkontroll. Disse vil gå nærmere inn på hvordan man kan forsikre seg om at man har god internkontroll og vil knytte seg opp mot de mer detaljerte funnene i vår benchmarkanalyse.

Fortsettelse følger!

PS: Vi vil kontinuerlig utvide vår database ved å benchmarke nye virksomheter. Ta gjerne kontakt med undertegnede om du ønsker å benchmarke din virksomhet. I løpet av vinteren/våren 2017, vil vi også ha et web-basert verktøy, der du selv kan gå inn og svare på spørsmål og få en rask overordnet analyse direkte tilbake. Alle som blir med i benchmarkanalysen får tilbud om en gjennomgang av egne svar sett opp mot øvrige svar sammen med våre konsulenter.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Har din virksomhet kontroll over bærekraftsrapporteringen? Og er det som rapporteres egentlig relevant og pålitelig?

Verdien av et selskap er i mindre grad definert av selskapets finansielle tall sammenlignet med tidligere. Aldri før har den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Verden går fremover - følger virksomhetenes internkontroll med?

PwC er i gang med en ny benchmarkundersøkelse hvor vi kartlegger norske selskapers modenhet innenfor internkontroll over finansiell ...

Les artikkelen
Les artikkelen

ERP in the sky - vellykket implementering av skybaserte løsninger

Det er ikke lenger kun er de største virksomhetene som implementerer ERP-løsninger. En rekke mindre og mellomstore foretak går fra ...

Les artikkelen