<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan sikre læring fra Covid-19

‹ Tilbake til artikler

Det er snart to år siden Covid-19 kom til Norge. Pandemien har gått fra å være en krise til å bli en ny normaltilstand. Den siste smittebølgen viser at den nye normalen har kommet for å bli. De fleste ledere har de siste årene måttet ta tunge avgjørelser som har påvirket både virksomheten, kollegaer, brukere og kunder. Når vi ser tilbake på disse avgjørelsene er det kanskje noe vi ville gjort annerledes, men hvordan lærer vi av det? Er det mulig å justere kursen for neste fase?

Behov for nye tilnærminger til beredskap

Covid-19 har vist at det er utfordringer knyttet til den tradisjonelle måten å tenke beredskap på. Dette har vært en langvarig krise - noe som har skapt behov for nye tilnærminger til beredskap både når det gjelder organisering og planverk. Neste krise vil imidlertid ikke nødvendigvis bli en pandemi - og spørsmålet er da hva vi har lært av Covid-19 som kan sette oss bedre i stand til også å håndtere andre typer kriser. Ved å tørre å stille spørsmål om egen håndtering, kan enhver virksomhet trekke lærdom av sine erfaringer og stille bedre forberedt til neste krise.

Bærekraftig krisehåndtering

Mange virksomheter har håndtert krisen på en god måte. Enkelte utfordringer ser vi imidlertid at går igjen flere steder. Mange har opplevd det som utfordrende å organisere krisehåndteringen på en bærekraftig måte over tid. Dette har ført til stor slitasje for enkeltmedarbeidere. Det har samtidig vært vanskelig å bestemme seg for når krisehåndteringen skal avvikles og beslutninger skal tilbakeføres til linja. For de ansatte har det enkelte steder vært vanskelig å forstå hvem som faktisk tar beslutninger, og situasjonen har blitt opplevd som uklar.

Styrer, ledere og medarbeidere med beredskapsansvar har de siste årene jobbet lange dager, helger og ferier for å sikre en trygg og forsvarlig arbeidsplass. Dette kan gjøre det vanskelig å få et nøytral overblikk over hva som har fungert bra - og hva som kan forbedres. PwC har bistått en rekke offentlige og private virksomheter i deres arbeid med å sikre læring av pandemien. Sammen med disse har vi blant annet gått gjennom temaer som:

  • Satte vi sammen en kriseorganisasjon som var tilpasset virksomheten og krisen? Var den robust nok over tid?
  • Har rolle- og ansvarsfordelingen vært tydelig nok?
  • Var beredskapsplanverket godt nok og ble det brukt? Er det behov for justeringer i planverket?
  • Hadde vi planlagt for kontinuitet i staben og produksjonen?
  • Hvordan jobbet vi med å informere om tiltak til medarbeidere og brukere/kunder?
  • Hva kan vi lære av denne krisen som kan hjelpe oss i neste krise?

Ønsker du og virksomheten din en gjennomgang av krisehåndteringen og sikre læring av denne? Ta kontakt med oss!

Oda Krogh Læret

Oda Krogh Læret

Jeg heter Oda Krogh Læret og er senior associate i avdelingen GRC & IA (Governance, Risk and Compliance & Internal Audit). Jeg brenner for å bidra til en effektiv offentlig sektor som kommer folket til gode, og har erfaring fra en rekke omfattende evalueringer innenfor offentlig sektor. Jeg er utdannet statsviter og har en bakgrunn som forvaltningsrevisor i Riksrevisjonen. I PwC jobber jeg med internrevisjon og evalueringer innenfor en rekke statlige sektorer, men har et særlig fokus på universitets- og høyskolesektoren. Temaer jeg ofte jobber med er beredskap, styring og kontroll. Gjennom min bakgrunn som både ekstern revisor og internrevisor har jeg erfaring med å evaluere og utrede ulike temaer fra et myndighetsperspektiv og et virksomhetsperspektiv. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Mats Ruge Holte

Mats Ruge Holte

Jeg heter Mats Ruge Holte og er direktør i PwCs Granskingsenhet. Jeg har over femten års erfaring innenfor sikkerhet og beredskap, bl.a. som leder av strategisk analyseenhet i Etterretningstjenesten, fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og siden 2012 som rådgiver i PwC med fagansvar på området. Jeg er utdannet statsviter og har i tillegg en mastergrad i internasjonal politikk. Jeg har bred kunnskap om internasjonale risikoforhold, bl.a. om Midtøsten og Nord-Afrika, og utvikler landrisiko- og korrupsjonsrisikovurderinger for norske bedrifter innenfor disse områdene. I tillegg jobber jeg med å bistå bedrifter i utviklingen av robuste systemer for håndtering av uønskede hendelser – både innenfor «safety» og «security». Dette arbeidet omfatter identifisering av risiko, etablering av tiltak for forebygging og håndtering, og systemer for kontroll og oppfølging. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Ikke ta den for god phish!

Are scammers getting smarter or are we too busy to see beyond their intentions? It is 2020 and you are well aware of phishing scams. You ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Tre måter Covid-19 vil påvirke selskapers verdikjeder inn i fremtiden

I 2019 importerte og eksporterte Norge varer for henholdsvis 756 og 904 milliarder kroner. EU-landene, Kina og USA er våre viktigste ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Komme styrket ut av krisen

Til styre og ledelse i alle virksomheter – her er tre stikkord dere bør tenke på når en krise treffer virksomheten: Mobilisere – komme ...

Les artikkelen