<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Integrert rapportering - bygg tillit og skap verdi gjennom årsrapporteringen

integrert rapportering ‹ Tilbake til artikler

En årsrapport skal gi et bilde på selskapets strategi, virksomhet og resultater. Integrert rapportering tar utgangspunkt i selskapets strategi og viser hvordan strategi er omsatt i konkrete mål, samt hvilke resultater selskapet har oppnådd på disse målene.

Integrert rapportering er «en reise» hvor man arbeider med kontinuerlig forbedring av sammenhengen mellom interne styringsprosesser og ekstern kommunikasjon. Integrert rapportering skaper verdi for selskapet på to måter:

 • Løfter årsrapporten som styringsverktøy og styrker interne prosesser:
  Integrert rapportering styrker selskapets arbeid med å tydeliggjøre og kommunisere selskapets strategi for verdiskaping. Dette forankrer selskapets visjon og verdier hos de ansatte og legger til rette for bedre samkjøring, styring og kontroll av selskapets ulike avdelinger.
 • Løfter årsrapporten som kommunikasjonsverktøy for eksterne interessenter: Integrert rapportering tydeliggjør sammenhengen mellom strategiske mål, aktiviteter selskapet gjennomfører og resultater for selskapets verdiskaping. Tydeligere selskapsrapportering signaliserer god selskapsstyring og kontroll for eksterne interessenter og skaper tillit hos investorer, kunder og samarbeidspartnere.

Et studie fra 2015, utført av handelsbanken Ocean Tomo, fant at bokført verdi av S&P 500 - en aksjeindeks som viser verdien til 500 av de største selskapene i USA - var under 20% av markedsverdien. Over 80% av markedsverdien er med andre ord en refleksjon av immaterielle eiendeler. Eiere og potensielle investorer etterspør derfor i økende grad rapportering om strategi og annen fremadskuende informasjon for å kunne forstå hvordan selskaper skal vil skape verdi i fremtiden.

Finansiell rapportering er historisk informasjon om selskapets resultater. Informasjon om bærekraft er fremadskuende informasjon som illustrerer i hvilken grad selskapet er forberedt på fremtiden. Bærekraftsrapportering skal blant annet vise investorer hvor forberedt selskapet er på ikke-finansiell risiko og muligheter: 

 • Rapportering om klimagassutslipp viser selskapets beredskap for omstilling til en lavkarbon-økonomi med krav om lavere utslipp og økte kostnader knyttet til utslipp i fremtiden. 
 • Rapportering om ansattes velvære indikerer selskapets evne til å rekruttere og utvikle ansatte i en verden med økende konkurranse om talenter. 
 • Rapportering om selskapets ressursforbruk viser selskapets risiko og muligheter i en verden med økende press på tilgangen til naturressurser.

Langsiktige investorer gir billigere tilgang til kapital; jo større samsvar det er mellom investor og selskapets oppfatning om hvordan man skal skape verdi i fremtiden, jo mer langsiktig vil investorer være. Integrert rapportering handler derfor om å vise investorer hvordan selskapet implementerer en strategi for fremtidig verdiskaping. Dette handler blant annet om å bygge og beskytte merkevare, tiltrekke seg og utvikle de beste talentene, svare på klimaendringene, redusere klimagassutslipp for å kunne være en del av en lavkarbon-økonomi, og effektivisere ressursforbruk.

Forskning verden over viser også at selskaper som er gode på bærekraftrapportering leverer finansielle resultater over gjennomsnittet i sin bransje. Vår egen analyse av årsrapporteringen til Norges 100 største selskap viser at det samme også gjelder i Norge. Det er vanskelig å påvise hva som kommer først i slike analyser, men det er en tydelig korrelasjon mellom god rapportering, god risikostyring og gode finansielle resultater. 

Korrelasjonen er intuitiv: 

 1. Ansvarlig og bærekraftig forretningsatferd styrker selskaper sin evne til å mitigere risikoer og trusler og gjøre utfordringene vi står ovenfor om til muligheter for verdiskapning for virksomheten og samfunnet.
 2. Bedre rapportering av sammenhengen mellom selskapets avgjørelser, strategier, resultat, risiko og muligheter skaper tillit til selskapets styre og ledelse. 
 3. Integrert og helhetlig rapportering er i seg selv et strategisk valg, både for å forbedre kontroll og styre internt, og for å forbedre relasjonene til eksterne interessenter. 
 4. Bedre kommunikasjon rundt de strategiske prioriteringene som legges til grunn for selskapets langsiktige perspektiv lar selskapet trekke til seg investorer med tilsvarende prioriteringer og verdier. 
 5. Likesinnede investorer er typisk langsiktige eiere, og kapital fra langsiktige eiere er billigere enn kortsiktig kapital. De beste i klassen skjønner dette og jobber aktivt for å tiltrekke seg eiere som støtter deres strategi, heller enn å legge en strategi som støtter deres eiere. 

Bedre og mer integrert selskapsrapportering, selskapsstyring og kontroll vil også skape stabilitet og vekst i økonomien. De selskapene som best evner å kommunisere sin verdiskapning for samfunnet kan posisjonere seg som hjørnesteiner i samfunnets framtid. Tillit basert på verdiskaping er en effektiv måte å forsterke selskapets “license to operate”, men kanskje viktigere er det en fantastisk strategi for å styrke en merkevare, skape “goodwill” og markedsverdi.

Magnus Young

Magnus Young

Jeg heter Magnus Young og jobber som Manager i PwC Risk Advisory Services innenfor området sustainability. Før jeg kom til PwC jobbet jeg sju år med bærekraft, due diligence og integrert rapportering på kryss og tvers av Asia, og var med på å skape verdens første regulerte markedsplass for sosiale entreprenører. Jeg er spesielt interessert i sammenhengen mellom samfunnsansvar og langsiktig verdiskaping og ønsker å være en pådriver for bedre styringsinformasjon og integrert resultatsrapportering.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Er næringslivet klart for grønn kapitalisme?

Nylig samlet toppledere seg i Davos for å diskutere en mer bærekraftig og inkluderende kapitalisme. Mye tyder på at de fortsatt ikke er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bærekraft i årsrapporten - har du kontroll på kravene?

Nå blir kravene til å rapportere på bærekraft og samfunnsansvar strengere. Lite tyder på at norsk næringsliv er forberedt. For få uker ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Årets styrebok er klar - norske styrer må sette bærekraft på agendaen

Omfanget av styrearbeidet og måten et styre jobber er i endring. Utvikling i teknologi, cyber-trusler og nye forretningsmodeller gjør at ...

Les artikkelen