<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Iran - muligheter og utfordringer

‹ Tilbake til artikler

 

Iran, Midtøstens største marked, er i ferd med å åpnes etter en periode med internasjonale sanksjoner. Dette vil kunne føre til en normalisering av handelsforbindelsene. Forretningsmulighetene for norske bedrifter vil være store. Onsdag 30. mars 2016 samlet PwC et internasjonalt sammensatt panel for å diskutere muligheter, risiko og usikkerhet i Iran.

Iran har vært underlagt sanksjoner siden 1995 og har siden 2005 vært lukket for internasjonal handel som følge av landets atomprogram. De siste årene har imidlertid Iran, ledet an av landets president Hassan Rouhani, endret politikk. International Atomic Energy Agency ("IAEA") bekreftet i februar at Iran har oppfylt sine forpliktelser etter atomavtalen “Joint Comprehensive Plan of Action” (JCPOA). Dette har ført til en påfølgende reetablering av handelsforbindelser.

Investeringsbehov - Iran har som målsetting å modernisere industrien og fornye en infrastruktur som har vært skadelidende både som følge av de omfattende handelsrestriksjonene, og også som følge av flere år med krig og uro. 4. juli 2015 skrev president Rouhani et åpent brev til landets første-visepresident og ba om en omfattende restrukturering av Irans økonomi. Internasjonale analyser viser at Iran kan stå overfor et investeringsbehov på opp mot 1 billion dollar. Behovene er store bl.a. innenfor følgende sektorer:

  • Olje og gass: Iran har verdens største gassresserver og de 4. største oljereservene i verden. Videre har myndighetene identifisert 49 prioriterte prosjekter med et investeringsbehov på 400 milliarder dollar. Ytterligere behov kan forventes.
  • Industri: Irans industri inkluderer hele spekteret av produkter og drar nytte av lave råvarepriser og gunstig valuta. Innnfor petrokjemisk industri eksporteres kun 14% av dagens produksjon, og bare på dette feltet har myndighetene signalisert et investeringsbehov i størrelsesorden 70 milliarder dollar.
  • Infrastruktur: Det er igangsatt over 800 infrastrukturprosjekt i Iran den siste tiden, bl.a. knyttet til kraftutbygging og utbedring av drikkevann. De igangsatte prosjektene har medført investeringer for over 50 milliarder dollar. Det er behov for store investeringer knyttet til vann, avløp, telekom, transport (tog og vei) osv.

De potensielle oppsidene er store, men etablering og forretningsdrift i Iran innebærer også stor risiko og usikkerhet:

Sanksjoner - Selv om en stor del av de internasjonale sanksjonene er opphevet gjelder dette ikke alle. Både FN, EU og USA har lister med selskaper og personer det ikke er tillatt å handle med, og det er blant annet ikke tillatt å levere varer eller tjenester til den iranske våpenindustrien eller atomprogrammet. Videre har USA mer omfattende sanksjoner og har ikke opphevet handelsforbudet for amerikanske personer og selskaper. Dette er viktig å være oppmerksom på for norske selskaper med relasjoner til USA, da brudd på de amerikanske sanksjonene kan føre til utestengelse fra det amerikanske markedet.

Transparens -  Det iranske markedet er i liten grad gjennomsiktig samtidig som de gjeldende sanksjonslistene er langt fra oppdatert. De iranske myndighetene har omfattende eierinteresser i det private markedet i landet - dette har økt de siste årene. Det er en reell mulighet for at selskapet man ønsker å samarbeide med kontrolleres av eksempelvis den iranske revolusjonsgarden selv om selskapet ikke fremkommer på noen sanksjonslister.

Forretningsklima - Persere er et tradisjonsrikt forretningsfolk, men deres forretningskultur kan være annerledes enn den vi er vant med. Forhandlinger er indirekte, tidkrevende og baseres i stor grad på personlige relasjoner og tillit. Avtaler anses ikke som forpliktende hvis de ikke er personlige og innebærer respekt og engasjement. Det foretrekkes derfor direkte forhandlinger som har et langt tidsperspektiv. Kunnskap om slike lokale forhold og forretningsskikker øker sannsynligheten for å lande avtaler med iranske selskaper.

Korrupsjon - Iran er et samfunn preget av høy grad av korrupsjon og er rangert som nr. 130 av 168 land på Transparency International sin korrupsjonsindeks for 2015. Dette skyldes blant annet at landet i liten grad er gjennomsiktig - noe som også betyr at det er krevende å sikre seg mot korrupsjon. Denne utfordringen forsterkes ytterligere av et sendrektig byråkrati og kontrollorganer, hvor korrupsjon kan være utbredt.

Finanstransaksjoner - Gjeldende sanksjonsregime og håndhevingen av dette har gjort det tilnærmelsesvis umulig å foreta direkte banktransaksjoner til Iran. Det kan derfor være vanskelig å få betaling for produkter og tjenester. Lite transparente transaksjoner for å omgå dette styrker risikoen for å kunne bli involvert i korrupsjon eller rett og slett bli lurt.

Forretningsetablering i Iran er forbundet med store muligheter, men også med stor risiko. Skal man lykkes i en etablering er man avhengig av kompetanse både om lokale forhold og sine lokale forretningsforbindelser, informasjon det kan være krevende å fremskaffe. Kunnskap om politikk, økonomi, sosiale forhold, teknologi og juridiske forhold er en forutsetning for å lykkes.

PwC har et bredt fagnettverk med kunnskap om alle sider ved det iranske samfunn. PwC vil kunne bistå med risikoforebyggende tiltak dersom ditt selskap vurderer å etablere seg i Iran, eller allerede er etablert i Iran.  

Mats Ruge Holte

Mats Ruge Holte

Jeg heter Mats Ruge Holte og er direktør i PwCs Granskingsenhet. Jeg har over femten års erfaring innenfor sikkerhet og beredskap, bl.a. som leder av strategisk analyseenhet i Etterretningstjenesten, fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og siden 2012 som rådgiver i PwC med fagansvar på området. Jeg er utdannet statsviter og har i tillegg en mastergrad i internasjonal politikk. Jeg har bred kunnskap om internasjonale risikoforhold, bl.a. om Midtøsten og Nord-Afrika, og utvikler landrisiko- og korrupsjonsrisikovurderinger for norske bedrifter innenfor disse områdene. I tillegg jobber jeg med å bistå bedrifter i utviklingen av robuste systemer for håndtering av uønskede hendelser – både innenfor «safety» og «security». Dette arbeidet omfatter identifisering av risiko, etablering av tiltak for forebygging og håndtering, og systemer for kontroll og oppfølging. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Bygg tillit med “Zero Trust” som sikkerhetsstrategi

Om du har hørt mye om det som kalles Zero Trust i det siste så er du ikke den eneste. I juli i år lanserte det britiske National Cyber ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Sikkerhetsloven to år senere – hva har vi lært?

Arthur, Mats og Maren deler erfaringer og læringspunkter knyttet til sikkerhetsloven Økt digitalisering fører til større angrepsflater og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Tåler virksomheten en sikkerhetshendelse nå?

Covid-19-pandemien er den mest alvorlige krisen som har rammet verdenssamfunnet siden andre verdenskrig, og den er først og fremst en krise ...

Les artikkelen