<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kan eier påvirke til økt likestilling i selskaper?

Av Jeanett Bergan , 26. mai 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Tidligere denne måneden blogget vi om State Street og En fryktløs jente med et budskap om å kjenne verdien av kvinnelig ledelse. Fordi stadig flere studier viser at selskaper som har mer mangfold og kvinner i ledelsen har bedre finansielle resultater og er involvert i færre kontroverser, som for eksempel korrupsjon. Staten som eier har satt temaet på agendaen og vi har undersøkt om dette gir en effekt.

For har det noen betydning om en eier uttrykker en tydelig forventning til likestilling og aktivt følger opp dette med selskapene? 

Staten skriver følgende: Styret bør sørge for at selskapet har strategier og tiltak for å fremme likestilling og annet mangfold i virksomheten, herunder for hvordan den beste kompetansen kan benyttes i selskapet, inklusiv tilrettelegging for flere kvinnelig toppledere.

Helt konkret har staten også gjennomført tiltak. De har tatt initiativ til dialog med styrene i de statskontrollerte selskapene, om arbeidet med likestilling og erfaringsutveksling mellom statlige selskaper. Videre rapporterer de om selskapenes arbeid med likestilling og hvordan de presterer på andel kvinner i styret og toppledelse.

Vår undersøkelse, omtalt på NRK idag, viser at dette gir resultater. Av de 106 selskaper vi har undersøkt [1] ser vi at:

  • De statlige selskapene har i snitt 33 prosent kvinner i toppledelse, mot 15 prosent i de andre selskapene.
  • Allmennaksjeselskapene (som jo har 40 prosent kvinneandel i styret) har litt lavere andel kvinner i ledelsen enn de resterende selskaper. ASA har 17 prosent, mot ikke ASA som har 18 prosent.
  • Selskapene som har best balanse i ledergruppen er Posten og Norsk Tipping med henholdsvis 56 og 50 prosent.
  • Andre selskaper i toppen med 40 prosent eller høyere andel kvinner i ledelsen er Nordic Choice Hotels, NSB og Norsk Hydro.
  • 28 av selskapene har ingen kvinner i ledergruppen.
  • 16 av selskapene har ingen kvinner i styret.

Vi oppfordrer norske eiere til å følge staten og State Street som eksempel og komme på banen. De bør tydelig forvente at selskaper og styrer tar likestilling på alvor og aktivt jobber frem kvinnelige ledere og da særlig toppledere. Næringslivet trenger flere kvinnelige toppledere og rollemodeller. Et tydelig signal og etterspørsel fra eierne tror vi gir det lille ekstra fokuset på tema som trengs for at selskaper skal lykkes i arbeidet med likestilling. For det å få flere kvinner i ledelsen krever et bevisst holdningssett, konkrete tiltak og målrettet jobbing. Det skjer ikke av seg selv, men når selskaper lykkes med bedre balanse vil det gagne både samfunnet og investorenes avkastning.

[1]  De 106 selskapene som er undersøkt er de 100 største (fra Kapitals liste over de 500 største) + hovedindeksen på Oslo Børs. Statlige selskaper er definert ved staten som største eier, men inkluderer ikke eierandeler via Statens Pensjonsfond

Interesseområder: Eierstyring og selskapsledelse

Dele artikkelen:

Jeanett Bergan

Jeanett Bergan
Jeg heter Jeanett Bergan og jobber som Direktør i PwC Risk Advisory Services. Jeg har nærmere 20 års erfaring fra arbeid med etikk, samfunnsansvar og bærekraft knyttet til selskaper og investeringer. Før jeg begynte i PwC våren 2017 ledet jeg KLPs arbeid med ansvarlige investeringer i 10 år. I årene før dette jobbet jeg som rådgiver på det samme fagområdet i KPMG og før det i Storebrand. Gjennom min karriere har jeg lært svært mye om verdens utfordringer. De er mange og komplekse. De kan ikke løses av individer, selskaper eller investorer alene, men alle kan gjøre noe. Det å ta ditt ansvar, det å sikre at din virksomhet ikke medvirker til kritikkverdige forhold, det å sikre at din kapital ikke finansierer uønsket virksomhet forventes og er et avgjørende bidrag. Samtidig ser vi i dag at nye generasjoner ikke bare forventer dette, men de ser aktivt etter slike virksomheter og verdsetter et slikt verdigrunnlag. Det gir store muligheter for selskaper som ser dette. Jeg brenner for dette samfunnsansvaret og arbeider for bærekraft både for enkeltindivider, selskaper, samfunnet og investorer. I mitt arbeid ønsker jeg å være en drivkraft for dette.
jeanett.bergan@pwc.com

Kommentere