<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye takter fra amerikanske justismyndigheter i korrupsjonskampen

‹ Tilbake til artikler

På det årlige antikorrupsjonsseminaret til American Conference Institute i vinter, fikk vi høre hvilke tanker og planer amerikanske antikorrupsjonsmyndigheter har for den fremtidige korrupsjonskampen. Uttalelsene de kom med, bærer bud om en kursjustering.

Over lengre tid har vi, etter mitt syn, sett en viss forskjell i prioriteringene til norske og amerikanske myndigheter i kampen mot korrupsjon. Mens amerikanske justismyndigheter lenge har vært kjent for å gå etter virksomhetene i kampen mot økonomisk kriminalitet og korrupsjon, har Norge, med ØKOKRIM i spissen, først og fremst etterforsket og fått domfelt individene. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg noe, for i senere år ser vi at ØKOKRIM (og politiet for øvrig) stadig oftere, også i korrupsjonssakene, retter mer og grovere skyts mot virksomhetene som har vært involvert.

Hva er årsaken til at norske politimyndigheter har gjennomført denne kursjusteringen?

ØKOKRIM har som målsetting å verne viktige verdier gjennom å skape allmennprevensjon. ØKOKRIM må derfor mene at det å forfølge selskaper bidrar vel så mye til å skape allmennprevensjon som å forfølge enkeltindivider. I mitt hode fremstår det logisk. Gjennom å forfølge virksomhetene som sådan, skapes større oppmerksomhet rundt de økonomiske straffesakene, ikke minst i de ledende organer, slik som styrene. Større oppmerksomhet hos styrer og ledende personer, bidrar ventelig i sin tur til større fokus på tiltak for å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Og vipps ­ så har man skapt allmennprevensjon!

Derfor er det veldig interessant å høre at de amerikanske myndighetene nå ønsker å satse mer intensivt i å forfølge enkeltpersoner – de går altså motsatt vei av det vi tilsynelatende gjør i Norge. Disse synspunktene er endog formalisert gjennom det så kalte Yates­memoet, som Justisdepartementet sendte ut til blant annet «all United States Attorneys» for noen måneder siden. I dette dokumentet, som har fått navnet sitt fra utgiveren, assisterende riksadvokat Yates, listes seks tiltak som skal bidra til å styrke bekjempelsen av næringslivskriminalitet (corporate fraud). Disse punktene retter seg, direkte eller indirekte, nettopp mot økt fokus på forfølging av individer. Det heter uttrykkelig at både strafferettslig og sivilrettslig etterforskning må fokusere på individene som har begått handlingene og at departementet ikke vil la være å forfølge individer, selv om de bare har utvist uaktsomhet. Det understrekes også at selskaper som etterforskes må inngi “fullstendige” opplysninger om enkeltindividers misligheter, dersom selskapet skal kunne oppnå noen strafferabatt. I tillegg nedlegges det forbud mot at påtalemyndigheten inngår avtale med selskaper med straffritak for enkeltindivider uten at det er innhentet skriftlig samtykke fra høyere påtalemyndighet. Alle disse tiltakene illustrerer en betydelig kursendring fra amerikanske justismyndigheter.

Selv om det nå ser ut til at amerikanske og norske politimyndigheter med dette går i hver sin retning når det gjelder fokus i forfølgningen av økonomisk kriminalitet og korrupsjon, er neppe forskjellene så store. Hos begge lands myndigheter er det nok i stor grad snakk om en «Ole­ Brumm»-­holdning: ja takk, begge deler!

Gunnar Holm Ringen

Gunnar Holm Ringen

Jeg heter Gunnar Holm Ringen og er partner i PwCs Granskingsenhet og i Advokatfirmaet PwC. Jeg har femten års erfaring fra arbeid mot økonomisk kriminalitet, bl.a. som leder av øko-team i politidistrikt, førstestatsadvokat i ØKOKRIM og siden 2008 som gransker i PwC.

Jeg har ledet etterforskningen av og iretteført en rekke økonomiske straffesaker, blant annet Sponsor Service-saken. I PwC har jeg gjennomført en rekke granskinger i privat næringsliv, offentlige etater og frivillige organisasjoner. Jeg jobber også mye med mislighetsforebyggende tiltak og antikorrupsjon, og har hatt ansvar for gjennomføring av en rekke prosjekter innen disse områdene. Jeg er utdannet jurist, økonom og har en master i regnskap og revisjon.

Her på @stake gleder jeg meg over å dele min erfaring med deg. Hvis det er noe du vil vite mer om eller noe jeg kan hjelpe deg med er det bare å ta kontakt.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Har du kontroll på dine leverandører?

Leverandøroppfølging vies stadig større oppmerksomhet, både som følge av nye nasjonale lovkrav og økte forventninger i samfunnet generelt. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Sikkerhetsloven to år senere – hva har vi lært?

Arthur, Mats og Maren deler erfaringer og læringspunkter knyttet til sikkerhetsloven Økt digitalisering fører til større angrepsflater og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nytt varslingsdirektiv - endringer i sikte?

Norge har over tid ligget langt fremme hva gjelder tilrettelegging for varsling om kritikkverdige forhold. Det samme har ikke nødvendigvis ...

Les artikkelen