<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PwC Global CEO Survey 2018 - den bekymrede optimisten

Finans compliance ‹ Tilbake til artikler

Finans compliance

I PwCs årlige CEO-undersøkelse for 2018 deltok nær 1300 toppledere fra 85 land. Fokuset har vært på hva topplederne ser på som de største truslene mot selskapets vekst samt muligheter for fremtiden.

Verden er preget av geopolitisk usikkerhet, terrorisme og cybertrusler. Den raske utviklingen av teknologi og digitalisering fortsetter og dette stiller krav til ny kompetanse blant fremtidige og nåværende arbeidstakere. Samtidig kan digitalisering medføre arbeidsledighet som i tider med politisk ustabilitet kan medføre sosial uro.

Årets undersøkelse viser at det er stor optimisme blant topplederne med tanke på vekst de neste 12 månedene. Hele 57 prosent tror at den globale økonomiske veksten vil forbedre seg i 2018. Det er det høyeste nivået vi har sett på over 10 år.

De viktigste funnene fra undersøkelsen er:

 • Tidenes optimisme til vekst blant verdens toppledere.
 • Nesten 50% mener den globale veksten og velstandsøkningen kun er til fordel for noen få og ikke for alle. Global vekst og velstand er for ujevnt fordelt
  • Toppsjefer mener fordelene ved globalisering i for liten grad blir rettferdig distribuert og fordelt. De er delt om hvorvidt fremtidig økonomisk vekst vil være til nytte for de mange eller de få.
 • Fellesskapsløsninger under press - mer alenegang og nasjonalisme
  • Globalt forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er basert på fri strøm av informasjon, penger og talent. Økt grensekontroll og nasjonalisme vil svekke internasjonalt samarbeid og den globale innovasjonskraften.
 • Populisme og høyrevridning er det nordiske ledere frykter mest.
 • Halvparten av verdens toppledere har liten innsikt og kunnskap om hvordan AI (Artificial Intelligence) vil påvirke deres selskap.

Lederne er i år i større grad urolig for trusler som geopolitisk usikkerhet, terror, cyber og automatisering av arbeidsoppgaver. De viktigste observasjonene fra toppledernes “fryktliste” er:

 • Terror har den største økningen fra i fjor, fra 12. til 2. plass.
 • Cybertrusler som i fjor var på 10. plass har hoppet opp til 4. plass.
 • Geopolitisk usikkerhet er fortsatt høyt oppe, fra 5. til 3. plass.
 • Overregulering er i år som i fjor, den største bekymring for topplederne.

Som nevnt viser undersøkelsen bekymring for økende økonomisk gap i samfunnet. Nesten 40% av topplederne tror ikke globaliseringen har bidratt til å minske forskjellene mellom fattig og rik. Hvilken rolle kan disse lederne ta for bidra til å redusere dette gapet? PwC ser følgende fire tilnærminger:

 • Fastsette et klart formål eller visjon for selskapet utover de rent finansielle
  • Gjennom verdibasert ledelse sørge for å oppnå resultater som ivaretar samfunnets interesser.
 • Utvide selskapets aktiviteter og rapportering utover tradisjonelle finansielle forhold
  • Bidrag til samfunnet
  • Etterlevelse av selskapets verdier
  • Innovasjonsgrad
  • Talentutvikling
  • Kundetilfredshet etc.

Her må det utvikles parametere for å kunne fastsette og rapportere på måloppnåelse. I tillegg må man vurdere om disse målene bør inngå i selskapets rapportering.

 • Bidra til å skape et bærekraftig teknologisk samfunn, der man både utnytter nye teknologiske muligheter og samtidig tar vare på arbeidstakerne.
 • Sørge for kompetanseutvikling i eget selskap for å møte fremtidens behov, samt kommunisere forventede behov til utdanningsinstitusjonene.

Vi håper at ovennevnte observasjoner kan bidra til refleksjoner om egen virksomhet. Vil du vite mer - ta gjerne kontakt.

Undersøkelsen er tilgjengelig her.

Maiken Kristiansen

Maiken Kristiansen

Jeg heter Maiken Kristiansen, og jobber som Associate i PwC Risk Advisory Services. Jeg er utdannet Siviløkonom fra BI, med spesialisering i Finans. Jobbhverdagen min går hovedsakelig ut på å være rådgiver for ulike kunder innenfor risikostyring og internkontroll, samt internrevisjon av kunder innenfor finanssektoren. Jeg har stor interesse for finanssektoren, spesielt tilknyttet nye regulatoriske krav og ny teknologi som både utfordrer og gir muligheter til sektoren som helhet.

Petra Liset

Petra Liset

Jeg heter Petra Liset og jobber som rådgiver og partner i Risk Advisory Services. Mitt arbeidsfelt er virksomhetsstyring, internkontroll og internrevisjon. Jeg har mer enn 29 års erfaring fra rådgivning og revisjon og har gjennom denne perioden sett en stor utvikling fra uformelle styringsstrukturer med mindre grad av systematisk oppfølging frem til dagens krav og forventninger til god virksomhetsstyring og internkontroll. Hvis du har synspunkter, kommentarer eller spørsmål til noe jeg har skrevet eller du har spørsmål om virksomhetsstyring, internkontroll og/eller internrevisjon må du gjerne ta kontakt.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Har din virksomhet kontroll over bærekraftsrapporteringen? Og er det som rapporteres egentlig relevant og pålitelig?

Verdien av et selskap er i mindre grad definert av selskapets finansielle tall sammenlignet med tidligere. Aldri før har den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Motstridende plikter - Tar du samfunnsansvaret når du avvikler et kundeforhold?

Aktører som er pålagt å etterleve hvitvaskingsregelverket har flere lovverk å forholde seg til. Vi erfarer at mange finner det krevende å ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Safety 1 eller Safety 2? Eller ja takk begge deler?

Det pågår en diskusjon i det internasjonale safety-miljøet om et påstått paradigmeskifte innen sikkerhetsteori. Ordskiftet drives fremover ...

Les artikkelen