<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PwCs rapport til Nærings- og fiskeridepartementet: Korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring

‹ Tilbake til artikler

PwC har levert en omfattende rapport til Nærings- og fiskeridepartementet om korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring. I tillegg til en sammenstilling av norsk, amerikansk og britisk korrupsjonslovgivning, oppstiller rapporten forslag til et helhetlig antikorrupsjonsprogram.

Vår rapport til departementet består av tre deler:

I rapportens Del I har PwC sammenstilt rettsreglene om korrupsjon etter norsk rett, United Kingdom Bribery Act (UKBA) og amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Utover en gjennomgang av hovedreglene og deres virkeområde, gis det en grundig redegjørelse for enkelte særlige risikoområder som:

  • Problematikk knyttet til datterselskaper, fusjoner, Joint Ventures og felleseide selskaper
  • Tilretteleggingsbetalinger
  • Kundepleie (gaver, representasjon og utgiftsdekning)

Rapportens del II oppstiller det PwC mener er et «Beste praksis antikorrupsjonsprogram», et helhetlig program for hva vi mener et selskap må ha på plass for ikke å bli rammet av foretaksansvar dersom en korrupsjonssak avdekkes. Formålet med programmet er å definere og veilede på hvilke elementer som er grunnleggende og sentrale for selskapene å vurdere, utforme, implementere og etterleve i sin virksomhet.

Programmet er basert på en sammenstilling av lovkrav, rettspraksis, juridisk teori og vår erfaring og kompetanse med tilsvarende problemstillinger for norske og internasjonale selskaper, statlige og private. Det fungerer således som en konkretisering og utdyping av det som følger av gjeldende rett, målt opp mot det PwC mener er terskelen for det potensielle straffeansvaret.

Del III av rapporten omhandler enkelte utvalgte emner knyttet til aksjeeiers rolle og særlige spørsmål knyttet til departmentets rolle som forvalter av statens eierskap.

Hele rapporten finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gjennomgang-avkorrupsjonsregelverkantikorrupsjonstiltakog-eierstyring/id2510463/ 

Marianne Støkken Pilgaard

Marianne Støkken Pilgaard

Jeg heter Marianne Støkken Pilgaard og jobber som advokat og gransker i PwCs Granskingsenhet og Advokatfirmaet PwC. Jeg er ansvarlig for mislighetsforebyggende tjenester og jobber i tillegg med gransking/faktaundersøkelser og relatert juridisk rådgivning. Jeg har mer enn 13 års erfaring med økonomisk kriminalitet og misligheter, i tillegg til 10 års regnskapserfaring. Før jeg startet i PwC i 2013 jobbet jeg i ØKOKRIM, politiet, KPMG AS og Riksrevisjonen.

Samfunnet aksepterer nå i mindre og mindre grad uetisk adferd og kostnaden for økonomisk kriminalitet øker, både finansielt og omdømmemessig. I tillegg kan selskapet risikere lange og ressurskrevende rettsprosesser, foretaksstraff og utestengelse fra offentlige anskaffelser. Jeg hjelper virksomheter med å håndtere deres risiko for misligheter før mislighetene oppstår. Sammen identifiserer vi truslene, reduserer risikoen og implementerer kontrolltiltak. Hvordan dette best gjøres for deg og din virksomhet, skal jeg snakke mer om i mine blogginnlegg. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Unngå feilansettelser med enkle grep

Feilansettelser kan være svært kostbart og ressurskrevende for bedriften. Derfor handler rekrutteringsprosesser ikke bare om å finne den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Har du kontroll på dine leverandører?

Leverandøroppfølging vies stadig større oppmerksomhet, både som følge av nye nasjonale lovkrav og økte forventninger i samfunnet generelt. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Når er din virksomhet trygg?

Når vil din virksomhet være trygg mot cyberhendelser? Mest sannsynlig aldri. Men med god koordinering mellom cybersikkerhet og ...

Les artikkelen