<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sikkerhet i en usikker verden

‹ Tilbake til artikler

Regjeringen la sist fredag frem en perspektivmelding om samfunnssikkerheten i Norge. Det er mye bra å si om meldingen «samfunnssikkerhet i en usikker verden». Samtidig kunne også noe vært tydeligere beskrevet.

Tålmodighet er en dyd

La meg imidlertid starte med de selvsikre ordene til vår tidligere statsminister og kloke landshøvding, Kåre Willoch. - "Jeg vet jeg får rett - det tar bare litt tid."

Som leder for det regjeringsoppnevnte Sårbarhetsutvalget påpekte Willoch at samfunnssikkerheten måtte styrkes. Svært mange av anbefalingene har senere blitt utkvittert, blant annet knyttet til sentral krisehåndtering og IKT-sikkerhet. Utvalget understreket også at militær beredskap og sivil samfunnssikkerhet i større grad burde ses under ett, noe det i dag er økt fokus på gjennom bl.a. totalforsvaret. Utviklingen har vist at samfunnssikkerheten er så utrolig viktig for den nasjonale sikkerheten, noe den nye samfunnssikkerhetsmeldingen understreker. Langtidsplanen for Forsvaret ble fremlagt samtidig som samfunnssikkerhetsmeldingen, og det er derfor også lov å håpe at det vil bli en god, helhetlig politisk behandling av disse to sakene som begge er så viktig for vår nasjonale trygghet i en usikker verden.

Mye å være stolt av, og mye å passe på også fremover

Den nye samfunnssikkerhetsmeldingen er god på å beskrive alt som er gjort de siste årene for å styrke samfunnssikkerheten. Det er det god grunn til. Meldingen beskriver også viktige trender og utfordringer i det internasjonale utfordringsbildet, både når det gjelder andre stater, sårbarhet forbundet med avhengighet av utenlandske leverandører og lange verdikjeder, digitale trusler og risiko for oppkjøp av norske interesser med tilhørende mulige negative effekter for sikkerheten vår på sikt. Den pågående, krevende håndteringen av Covid-19 vies selvfølgelig mye plass.

Det er ellers oppløftende at meldingen så sterkt vektlegger betydningen av forebyggende tiltak som en viktig resept mot bredden av farer vi står overfor - og ikke minst at den trekker frem innsats for å forebygge mot både naturfarer (som skred og flom), alvorlige smittsomme sykdommer, spionasje og cybertrusler. Det er lett å glemme i en verden sterkt preget av Covid-19 og forskjellige typer dataangrep: Vi er også sårbare for andre typer naturkatastrofer enn pandemier også.

Beredskap og bærekraft er to sider av samme sak

Klimapåkjenningene vil kreve mye fremover, og den jobben som gjøres for å trygge folk, infrastruktur og materielle verdier mot vær og vind er svært viktig. Innsatsen her er også en viktig del av arbeidet med å skape bærekraft i Norge – og i verden. En økt satsing på bærekraftige løsninger er til syvende og sist også en del av vår nasjonale sikkerhet.

Mange gode satsinger og viktige initiativer

Styrking av redningshelikopterberedskapen, ny brann- og redningsskole (etterlengtet sådan), utredning av ny elsikkerhetsforvaltning og styrket nødkommunikasjon og bredbåndkapasitet i nordområdene er tiltak mange har sett frem til. Det er vår vurdering at alle disse vil både løfte og effektivisere samfunnssikkerheten.

Kildekritikk inn i skolene løftes også frem og er interessant. Dessverre er dette viktigere enn noen gang, i en verden hvor desinformasjon bevisst brukes som verktøy for populistiske og polariserende krefter som igjen kan bryte ned tilliten oss mennesker imellom - en tillit som er viktig for både tryggheten og stabiliteten i samfunnet.

Hva savner vi?

Er det en ting som den pågående koronapandemien viser er helsetjenestens og kommunenes betydning for samfunnssikkerheten. Hvilke forutsetninger som bør være på plass for å sikre tilstrekkelig kraft – og bærekraft – i kommunenes helhetlige arbeid for trygge og robuste lokalsamfunn er det sikkert mange som ville sett belyst enda bedre i meldingen. Dette gjelder også for frivillighetens og næringslivets rolle innen samfunnssikkerheten. Stortingsmeldingen innholder en del fine ord om dette, men klarer i liten grad å vise hvordan man skal konkretisere ambisjoner til tiltak.

Meldingen kunne også fått frem enda bedre at digitalisering ikke bare medfører sårbarheter, men også er viktig for å styrke beredskapen. Det pågår veldig mye godt innovasjonsarbeid, og det går an å forene digitalisering og sikkerhet.

Det er åpenbart mer som kunne vært trukket frem innenfor viktige beredskapsområder som helseberedskap, kraftforsyning, vannforsyning, ekom, utdanning, finans, samferdsel og sikring av kritiske tjenester innen skatt og velferd - og mange andre samfunnsfunksjoner hvor det arbeides utrolig godt hver eneste dag for å sikre tjenester vi ofte tar for gitt. Her er meldingen snauere i omtalen, men beskriver med rette betydningen av dette. Et annet viktig perspektiv som kunne vært omtalt bredere er sammenhengen mellom økonomisk kriminalitet, tillit og samfunnssikkerhet.

Alt kan alltid bli bedre

Med motto om at «alt alltid kan bli bedre», er det lett å bli litt utålmodig. Men, du verden. Så mye som skjer på dette feltet! Så mye som er gjort. Så mye bra som flagges. Og så mange som arbeider med fornyelse og styrking av samfunnssikkerheten på tvers av sektorene. Det er grunn til å være imponert, og samtidig bidra til at vi alltid strekker oss mot å bli enda bedre.

Etterpåklokskap – på forhånd.

Hva tenker du? Hva er aller viktigst å ta tak i?

Mats Ruge Holte

Mats Ruge Holte

Jeg heter Mats Ruge Holte og er direktør i PwCs Granskingsenhet. Jeg har over femten års erfaring innenfor sikkerhet og beredskap, bl.a. som leder av strategisk analyseenhet i Etterretningstjenesten, fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og siden 2012 som rådgiver i PwC med fagansvar på området. Jeg er utdannet statsviter og har i tillegg en mastergrad i internasjonal politikk. Jeg har bred kunnskap om internasjonale risikoforhold, bl.a. om Midtøsten og Nord-Afrika, og utvikler landrisiko- og korrupsjonsrisikovurderinger for norske bedrifter innenfor disse områdene. I tillegg jobber jeg med å bistå bedrifter i utviklingen av robuste systemer for håndtering av uønskede hendelser – både innenfor «safety» og «security». Dette arbeidet omfatter identifisering av risiko, etablering av tiltak for forebygging og håndtering, og systemer for kontroll og oppfølging. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Arthur Gjengstø

Arthur Gjengstø

Arthur har 15 års ledererfaring innen samfunnssikkerhet og beredskap fra offentlig forvaltning, blant annet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges vassdrags- og energidirektorat og Justisdepartementet. Han har også vært sekretariatsleder for regjeringsoppnevnt utvalg innen samfunnssikkerhetsområdet. Arthur har siden 2015 arbeidet som rådgiver innen konsulentbransjen, og er direktør i PwCs Granskingsavdeling med ansvar innen forebyggende sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Arthur har erfaring med bistand til en rekke virksomheter innen offentlig, privat og frivillig sektor.

Legg igjen en kommentar