<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik får du til klimasamarbeid – uten å bryte konkurranseloven

‹ Tilbake til artikler

Å etterleve stadig nye lover, retningslinjer og standarder er ressurskrevende for virksomheter uavhengig av størrelse. Enkelte virksomheter ønsker å samarbeide om bærekraft. Det er mulig, men du må passe på så du ikke bryter konkurranseloven.

I mange regelverk er det gitt særreguleringer for å ivareta miljøhensyn og andre bærekraftsmål. I konkurranseretten er det ikke slik. Samarbeid mellom konkurrenter som fører til mindre innovasjon og høyere priser står i fare for å bryte forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid. 

I dette blogginnlegget ønsker vi å gi noen tips om hvordan man kan sikre at konkurranseregelverket ikke blir brutt når man samarbeider med konkurrenter.

Mange bærekraftsamarbeid er uproblematiske

Til tross for strenge krav i konkurranselovgivningen, vil mange bærekraftsamarbeid mellom konkurrenter være uproblematiske. For eksempel vil samarbeid om standarder som muliggjør nye og forbedrede produkter eller markeder, eller forbedrede leveringsbetingelser, sjelden være ulovlige, forutsatt at konkurransen ikke begrenses mer enn nødvendig og forbrukerne sikres en rimelig andel av de fordeler som er oppnådd.

Bærekraftsamarbeid som gjelder for en hel bransje, for eksempel innen helse og sikkerhet eller tiltak mot barnearbeid eller korrupsjon, oppfyller ofte disse kriteriene. Slike samarbeid kan for eksempel dekke følgende behov:

  • Forståelse av hvordan man sikrer etterlevelse av arbeidsrettslige lover, helse- og sikkerhetsregelverk, og hvilken påvirkning det har på bransjen som helhet. 
  • Forståelse av HMS-krav og standarder i bransjen og hvordan de kan forbedres.
  • Redusere negative miljøpåvirkninger fra en spesifikk bransje og hvordan bransjen kollektivt kan forbedres.

Tre tips om hvordan du kan unngå konkurransebegrensende samarbeid

Konkurranseloven forbyr avtaler og samarbeid som har til formål eller virkning å begrense konkurranse. Tanken bak er at virksomheter som er usikre på konkurrentenes adferd vil strekke seg for å levere nye, billigere og bedre produkter av frykt for å tape konkurransen. Bedrifter som vet hva konkurrentene kommer til å gjøre vil ikke konkurrere like hardt. Selv om samarbeid kan være positivt, er det viktig at samarbeidet ikke dreier seg om å begrense utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi, er tilgjengelig for alle interesserte foretak og ikke tillater utveksling av forretningssensitiv informasjon eller virker som skalkeskjul for kartell.

Ikke bli med på samarbeid som begrenser utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi

Samarbeid som begrenser utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi kan være forbudt. Nylig grep EU-Kommisjonen inn mot et samarbeid mellom fem bilprodusenter som hadde utviklet ny teknologi for å rense nitrogenoksyd utslipp utover lovpålagte krav. Kommisjonen fant at samarbeidet var ulovlig fordi bilprodusentene hadde blitt enige om å utsette bruken av teknologien, og dermed fjernet usikkerhet som kunne gitt grunnlag for konkurranse om å levere mest mulig miljøvennlige biler. Samlet ble deltakerne i samarbeidet ilagt en bot på 875 millioner euro.

Sørg for at samarbeidet ikke stenger noen ute fra markedet

I noen tilfeller kan samarbeid føre til utestengning av markedsaktører i strid med konkurranselovgivningen. I 2010 mottok Konkurransetilsynet klage på en avtale som sikret returselskapet Elretur enerett på innsamling av utrangerte elektriske og elektroniske produkter - såkalt EE-avfall - fra Avfall Norge sine medlemmer. Klager Ragn-Sells påstod at avtalen, som ga Elretur enerett på mer enn halvparten av det innsamlede EE-avfallet i Norge, stengte konkurrerende returorganisasjoner ute fra markedet fordi det ble umulig for dem å oppfylle avfallsforskriftens krav til geografisk dekning i områder hvor medlemmenes produkter blir omsatt. Mens Konkurransetilsynet behandlet saken fikk Ragn-Sells tilgang til EE-avfall fra medlemmer av Avfall Norge. Saken ble derfor avsluttet uten at tilsynet tok stilling til om loven var brutt.

Ikke del konkurransesensitiv informasjon

Det å dele sensitiv informasjon med konkurrenter innebærer risiko for lovbrudd.

Å dele informasjon om fremtidige priser og produksjonskapasitet vil ofte være alvorlige brudd på forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid. I tillegg kan det også være forbudt å gi annen konkurransesensitiv informasjon til konkurrenter. Det finnes en rekke temaer som ikke bør diskuteres, inkludert:

  • Kostnadsinformasjon, inkludert leverandørpriser/kostnader;
  • Nye teknologiske løsninger og produktlanseringer;
  • Justeringer av vilkår i tilbudsprosesser;
  • Priser, gebyrer, rabatter, marginer;
  • Kommersielle vilkår, prisstrategier, volumer; og
  • Leveringskapasitet.

Den enkelte bedrift må selv ta ansvar

Samarbeid er uten tvil en viktig suksessfaktor for at bærekraftsinitiativ skal lykkes, men i mange tilfeller trengs også konkurranserettslig veiledning. Mange tror at brudd på konkurranseloven skyldes ond vilje. Mye taler for at bedrifter ofte ønsker å følge loven, men har lite kunnskap. Grensene for når et bærekraftsamarbeid er lovstridig vil i mange tilfeller være uklare, og Konkurransetilsynet gir ikke veiledning i konkrete saker. Den enkelte bedrift må derfor selv ta ansvar for å redusere risikoen for å bli involvert i lovbrudd.

Du bør ha en strategi for å unngå lovbrudd

For å unngå å bli involvert i overtredelser av konkurranseregelverket bør man ha en klar strategi - en såkalt compliancestrategi - for å skape økt bevissthet om konkurranseloven og hvordan man unngår overtredelser både blant ledelsen og ansatte.

En viktig suksessfaktor i en slik compliancestrategi er å ha på plass et helhetlig rammeverk for compliance. Dette vil hjelpe virksomheten med å forebygge, avdekke og følge opp potensielle regelbrudd, både når det gjelder konkurranselovgivning og andre regelverk. Like viktig er opplæring til ansatte som er tilpasset deres risikoprofil og ansvarsområde.

Lovbrudd kan gi tapt tillit

Dersom man skal hjelpe kundene i en mer bærekraftig retning må man ha tillit. Brudd på konkurranseloven medfører i mange tilfeller høye bøter og får ofte stor oppmerksomhet i media. Det er mange eksempler på at bedrifter som har overtrådt konkurranseloven har fått svekket omdømme, kundetap og mistillit blant forretningspartnere. 

Tapt tillit kan være vanskelig og i noen tilfeller umulig, å gjenopprette. Å utarbeide en strategi og lære opp ansatte for å unngå tillitstap, kan være en god investering for alle samarbeid mellom konkurrenter.

Even Tukun

Even Tukun

Even Tukun er advokat i Advokatfirmaet PwC hvor han hovedsakelig arbeider med konkurranserett og andre offentlige reguleringer. Han er utdannet jurist og siviløkonom. Før han begynte i Advokatfirmaet PwC arbeidet han 15 år med konkurranseregulering i Konkurransetilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Nora Hader

Nora Hader

Jeg heter Nora Hader og jobber som manager i PwC Gransking og Compliance. Jeg har en master i internasjonal selskapsstyring og har flere års erfaring med å jobbe med ansvarlig næringsliv og ESG fra både Storbritannia og Norge. Mine arbeidsområder er ESG, compliance og leverandørkontroll. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer eller om du har noen spørsmål.

Legg igjen en kommentar