<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik sikrer valgkomiteer kompetente og velfungerende styrer

Av Jeanett Bergan , 22. januar 2018

valgkomiteboken.jpg

Denne uken lanserer PwC Valgkomiteboken - en veileder til gode styrevalg. Et styre velges av eierne på generalforsamlingen. Valgene er en sentral eierbeslutning - en av de viktigste. Valgkomiteens arbeid som leder frem til valg av styret er avgjørende for styrets samlede kompetanse. PwCs nye veileder gir råd til årssyklus og beste praksis. 

I dag er det store variasjoner i hvor omfattende og systematisk valgkomiteer arbeider. Vår veileder gir innspill til hvordan en valgkomite kan jobbe slik at arbeidet leder frem til en gjennomtenkt og robust innstilling på styrekandidater til generalforsamlingen.

Lite regulering av valgkomiteen

Valgkomiteen er et ungt organ som inntil nylig ikke hadde noen forankring i foretaksretten. 1. januar 2017 kom det inn et lovkrav om valgkomite i forskrift om finansforetak og finanskonsern. Det er en interessant utvikling og antakelig vil organet bli regulert ytterligere i fremtiden.

Historisk har organet sitt opphav i britiske retningslinjer for god eierstyring og selskapsledelse, som del av kravene til børsnoterte virksomheter. Dette gjelder også i Norge, hvor Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) sin første anbefaling fra 2004 inkluderte anbefaling om valgkomite.

Norsk praksis for valgkomite skiller seg fra andre land og markeder særlig på ett område. I Norge er det anbefalt at flertallet av valgkomiteens medlemmer er uavhengig av styret og øvrig ledenede ansatte. Dette er i motsetning til andre markeder hvor valgkomiteen består av styremedlemmer, og dermed er et underutvalg til styret. Praksisen i Sverige ligner mest på Norge, men også her er styret formelt representert i valgkomiteen gjennom styreleder.

Veilederen har fokus på styrets kompetansebehov og valgkomiteens årssyklus

I tillegg til å redegjøre for formål og oppgaver for valgkomiteer, har vi tatt med innspill til hvordan valgkomiteens årshjul kan være. Vi har forsøkt å gi konkrete innspill til steg i prosessen, hva som bør gjøres når og hvordan komiteen bør jobbe. Veilederen inneholder også en forenklet versjon med noen viktige momenter som kan følges av eiere og styrer i mindre selskaper eller selskaper uten en valgkomite.

I vår veiledning retter vi også fokus på utviklingen i behovet for kompetanse i styrerommet. Et samfunn i stadig raskere endring, med et komplekst og tildels ukjent risikobilde gjør at behov for tilpasning og omstilling stadig er viktigere. Næringslivet skal bidra til løsninger for en bærekraftig fremtid. Det er økte forventninger til at selskaper skal ta samfunnsansvar. Viktige interessenter skal høres, omgivelsene og miljøet skal ivaretas.

Styrene som skal lede næringslivet gjennom usikre tider og opprørt farvann må besitte nødvendig kompetanse. Det er behov for større mangfold enn tidligere, ikke bare i forhold til likestilling, men også når det gjelder alder, bakgrunn, erfaring og kompetanse.

Takk for god hjelp!

Valgkomiteboken - En veileder til gode styrevalg

Interesseområder: Samfunnsansvar, Eierstyring og selskapsledelse

Dele artikkelen:

Jeanett Bergan

Jeanett Bergan
Jeg heter Jeanett Bergan og jobber som Direktør i PwC Risk Advisory Services. Jeg har nærmere 20 års erfaring fra arbeid med etikk, samfunnsansvar og bærekraft knyttet til selskaper og investeringer. Før jeg begynte i PwC våren 2017 ledet jeg KLPs arbeid med ansvarlige investeringer i 10 år. I årene før dette jobbet jeg som rådgiver på det samme fagområdet i KPMG og før det i Storebrand. Gjennom min karriere har jeg lært svært mye om verdens utfordringer. De er mange og komplekse. De kan ikke løses av individer, selskaper eller investorer alene, men alle kan gjøre noe. Det å ta ditt ansvar, det å sikre at din virksomhet ikke medvirker til kritikkverdige forhold, det å sikre at din kapital ikke finansierer uønsket virksomhet forventes og er et avgjørende bidrag. Samtidig ser vi i dag at nye generasjoner ikke bare forventer dette, men de ser aktivt etter slike virksomheter og verdsetter et slikt verdigrunnlag. Det gir store muligheter for selskaper som ser dette. Jeg brenner for dette samfunnsansvaret og arbeider for bærekraft både for enkeltindivider, selskaper, samfunnet og investorer. I mitt arbeid ønsker jeg å være en drivkraft for dette.
jeanett.bergan@pwc.com

Kommentere