<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Strategi & kvalitet - revolusjon eller evolusjon?

Jan_blogginnlegg.jpg ‹ Tilbake til artikler

Jan_blogginnlegg.jpg

Ville du kjøpt legemidler av en produsent som ikke følger gjeldende lovverk? Ville du bestilt flyreise av et selskap som tar lett på kvalitet og sikkerhet? Ville du kjøpt abonnement på skytjenester hvis du var klar over at tjenesten er usikker? Som ansvarlig for anskaffelser i et selskap, ville du kjøpt inn produkter og tjenester av en leverandør med et frynsete renommé?

Gevinsten ligger i god styring og kontroll

Det opplagte svaret er “NEI”. Fordi kvalitet teller, og fordi orden i sysakene har en verdi. Det er med andre ord viktig for et selskap å ha god styring og kontroll for å håndtere risiko, og ikke minst er det viktig for å oppnå ønsket kvalitet i prosesser samt på produkter og tjenester.

Uavhengig av om kunden er et selskap eller deg som sluttbruker, er ofte kvalitet og renommé avgjørende faktorer ved en beslutning om kjøp. Kombinasjonen av disse faktorene sammen med krevende omgivelser og rammebetingelser for selskapet, gjør at det må bygges en direkte link mellom selskapsstrategi og kvalitet for å ivareta konkurransekraften.

Et krevende landskap

  • Marked: Dagens markedssituasjon foregår i stor grad på en global arena med forventninger om teknologiske endringer og økonomiske skift, hvilket igjen gjør selskap utsatt for potensielle svingninger i etterspørsel av produkter og tjenester. Uten høy kvalitet på produkter og tjenester svekkes konkurransekraften betraktelig.
  • Styring: Selskaper som skal lykkes er avhengige av evnen til å tilpasse seg en utfordrende framtid – men som også åpner for nye muligheter. Uten en god styringsmodell vil både private selskaper og offentlige institusjoner være eksponert for unødig høy risiko og potensielt kunne gå glipp av muligheter.
  • Risiko: Risikobildet til et selskap er aldri statisk, og hastigheten på endringer er høyere enn tidligere. For å bidra til en helhetlig styring av virksomheten må selskap evne å forstå risikobildet og utforske nye måter å håndtere ikke ønsket risiko.
  • Innovasjon: Kravene til omstilling og nyskaping er økende. Kunder ønsker stadig nye produkter og tjenester – gjerne spesialtilpasset eget behov. Det forventes at selskaper evner å utvikle strategi, forretning og tilvirkning for å utforme nye løsninger for utvikling av produkter og tjenester.
  • Drifts- og tilvirkningsprosesser: Selskaper som ønsker å imøtekomme endringer i markedssituasjon og kunne planlegge for framtiden, bør tilpasse drifts- og tilvirkningsprosesser slik at de er fleksible og samtidig robuste uten at det går på bekostning av kvalitet.

Høy kvalitet gjennom strategisk planlegging

Selskaper som evner å knytte sammen selskapsstrategi, strategisk planlegging, kvalitetsledelse og ressursallokering har størst forutsetning for å oppnå økt ytelse og kvalitet. Eksempelvis vil balansert målstyring og ledelsessystem for kvalitet være kompletterende og viktige verktøy for å oppnå ønsket kvalitet ved god styring og kontroll. Balansert målstyring kan identifisere interne prosesser, og i hvilken grad forbedringer kan bygge opp under selskapets strategiske suksess. Selskapet kan avgjøre hvorvidt prosessforbedring må til for å oppnå høyere kvalitet, kostnadsreduksjon eller tidseffektivitet. Et ledelsessystem for kvalitet vil fokusere på førstnevnte, men vil indirekte også kunne bidra til å oppnå positiv effekt på kostnad og tid.

Godt tilpassede styringssystem og ledelsessystem for kvalitet er nøkler for å kunne redusere nedsiderisiko og materialisere potensielle muligheter i jakten på økt kvalitet av produkter og tjenester.

Enkelt sagt er det god styring og kontroll av operasjonelle sammenkoblede prosesser på tvers av virksomheten som ligger til grunn for å kunne oppnå ønsket kvalitet. Svært mange av verdens største virksomheter, så vel som små bedrifter, har etablert et styringssystem og ledelsessystem for kvalitet for å ivareta nettopp dette. Konseptet bygger i stor grad på at kundens krav er det viktigste, og at det skal være et samspill for å oppnå gjensidig nytte. Det er en rekke faktorer som må ivaretas for at dette skal bli effektivt: strategisk retning og ledelse, systematisk og kontinuerlig prosessforbedring, eierskap og kultur, definerte krav for produkter og tjenester – for å nevne noen.

… og premien er: tid, kost og kvalitet

Gjennom prosjekter og dialog med aktører i ulike bransjer, opplever jeg at mange selskaper er dyktige til å kartlegge og evaluere interne prosesser, men ikke like mange evner å materialisere gevinst ved å lede et målrettet og strukturert kvalitetsarbeid.

  • Tid – gjør det riktig første gang.
  • Kostnad – tid er penger.
  • Kvalitet – (for)bli den foretrukne leverandør.

Da er jeg tilbake der jeg startet. Er det viktig for ditt selskap å levere produkter eller tjenester av høy kvalitet, opprettholde kundetilfredshet og lojalitet, samt ivareta selskapets rennommé?

Ta kontakt om du ønsker å diskutere temaet, eller hvordan dette kan konkretiseres og tilpasses for ditt selskap.

Jan Rindal

Jan Rindal

Mitt navn er Jan Rindal og jeg er senior manager i PwC Risk Advisory Services. Jeg er utdannet sivilingeniør og har mer enn 10 års erfaring som rådgiver og leder i linje. I PwC utfører jeg hovedsakelig rådgivning innen virksomhetsledelse inkludert internrevisjon, risikostyring og sustainability for flere av Norges største selskap. Dette omfatter utarbeidelse av det strategiske perspektivet og ned til styring og kontroll av prosesser. I tillegg fokuserer jeg på tjenesteutvikling på tvers av PwC og for Risk Advisory Services.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Har din virksomhet kontroll over bærekraftsrapporteringen? Og er det som rapporteres egentlig relevant og pålitelig?

Verdien av et selskap er i mindre grad definert av selskapets finansielle tall sammenlignet med tidligere. Aldri før har den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Verden går fremover - følger virksomhetenes internkontroll med?

PwC er i gang med en ny benchmarkundersøkelse hvor vi kartlegger norske selskapers modenhet innenfor internkontroll over finansiell ...

Les artikkelen
Les artikkelen

ERP in the sky - vellykket implementering av skybaserte løsninger

Det er ikke lenger kun er de største virksomhetene som implementerer ERP-løsninger. En rekke mindre og mellomstore foretak går fra ...

Les artikkelen