<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Velkommen til Granskingsbloggen

‹ Tilbake til artikler

Granskninger har skapt overskrifter i media i en årrekke. Oftest gjennom en omtale av de saksforhold granskingen har vært med på å avdekke, men fra tid til annen omtales også granskingsprosessen i seg selv. De gangene selve granskingen har fått omtale, har det ikke sjelden vært i form av kritikk fremført av aktører berørt av granskingen, gjerne enkeltindivider som har hevdet seg utsatt for urett i granskingsprosessen. Men negativ omtale har også kommet på prinsipielt grunnlag fra samfunnsaktører som politi, påtalemyndighet og Datatilsynet, samt enkelte som uttaler seg bombastisk på et mer generelt og unyansert grunnlag. Noen har hevdet at private granskinger ødelegger bevis, mangler respekt for rettssikkerhetsgarantier og burde utelukkende vært utført av politi og påtalemyndighet.

I Norge har PwC levert granskings- og forebyggende tjenester i mange år. Som leder for denne virksomheten, og fordi PwC er en fremtredende leverandør av disse tjenestene i Norge og globalt, føler jeg et ansvar for å dele med interesserte hva disse tjenestene egentlig går ut på. På Granskingsbloggen skal vi ta opp fagrelaterte spørsmål og problemstillinger, men vi ønsker også å vise hva vi kan hjelpe virksomhetene med, hvilken verdi våre tjenester kan tilføre både offentlige og private organisasjoner så vel som samfunnet som sådan. Vi ønsker også å formidle hvilket betydelig ansvar som hviler på granskernes skuldre når de gjennomfører sine undersøkelser og gir sine råd.

Gransking skal ikke ødelegge bevis. Tvert imot er vi som granskere opptatt av å sikre bevisene på en riktig måte. Det krever særlig kompetanse, riktig metodikk og egnede verktøy. De som har antydet at gransking kun er for politiet har nok ikke fullt ut forstått hva granskingstjenester omfatter.  Selv om politiets etterforskning og private aktørers gransking har likhetstrekk i metode, er det vesentlige forskjeller i formål og konsekvens.

Våre granskingstjenester er etterspurt fordi virksomheter noen ganger åpenbart har behov for å gjennomføre undersøkelser uten at man skal måtte gå til anmeldelse, kanskje på sviktende grunnlag, hvilket heller ikke politi og påtalemyndighet vil være tjent med. Ikke sjelden dreier det seg også om undersøkelser som ikke nødvendigvis har et strafferettslig aspekt. Det kan for eksempel være spørsmål om en kontrakt er etterlevd eller om sivilrettslige bestemmelser er overholdt. Det vil si undersøkelser og vurderinger som kan ha betydelig verdi for virksomheten. Våre Corporate Intelligence- og Integrity Due Diligence-tjenester er etterspurt nettopp fordi man vil vite hvem man gjør forretninger med, for dermed å kunne redusere risiko og potensiell trussel mot virksomheten. Dette er et meget viktig tiltak i kampen mot blant annet korrupsjon og et bidrag til ansvarlige virksomheters ivaretagelse av sitt samfunnsansvar. Tilsvarende er våre tjenester innenfor Fraud Risk Management etterspurt fordi man vil redusere risikoen for å bli rammet av økonomisk kriminalitet. Jeg er trygg på at våre tjenester forhindrer økonomisk kriminalitet hver eneste dag. Denne bloggen vil også handle om det.

I PwC Gransking arbeider samfunnsengasjerte mennesker. Vi er kompetente. Vi har synspunkter. Denne bloggen vil gjenspeile nettopp det.

Velkommen!

Marianne Støkken Pilgaard

Marianne Støkken Pilgaard

Jeg heter Marianne Støkken Pilgaard og jobber som advokat og gransker i PwCs Granskingsenhet og Advokatfirmaet PwC. Jeg er ansvarlig for mislighetsforebyggende tjenester og jobber i tillegg med gransking/faktaundersøkelser og relatert juridisk rådgivning. Jeg har mer enn 13 års erfaring med økonomisk kriminalitet og misligheter, i tillegg til 10 års regnskapserfaring. Før jeg startet i PwC i 2013 jobbet jeg i ØKOKRIM, politiet, KPMG AS og Riksrevisjonen.

Samfunnet aksepterer nå i mindre og mindre grad uetisk adferd og kostnaden for økonomisk kriminalitet øker, både finansielt og omdømmemessig. I tillegg kan selskapet risikere lange og ressurskrevende rettsprosesser, foretaksstraff og utestengelse fra offentlige anskaffelser. Jeg hjelper virksomheter med å håndtere deres risiko for misligheter før mislighetene oppstår. Sammen identifiserer vi truslene, reduserer risikoen og implementerer kontrolltiltak. Hvordan dette best gjøres for deg og din virksomhet, skal jeg snakke mer om i mine blogginnlegg. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Korrupsjonsfaren øker - Hva gjør vi nå?

Økokrims trusselvurdering 2020 peker på økt risiko for korrupsjon i Norge. Hvordan bør norske selskaper ruste seg mot dette? Er det nok å ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Trump som brems i kampen mot korrupsjon?

Valget av Donald Trump som amerikansk president har her hjemme og internasjonalt ledet til mange debatter om konsekvensene av valget, det ...

Les artikkelen
Les artikkelen

En ISO-standard for antikorrupsjon - en velsignelse eller forbannelse?

Sist fredag publiserte International Organisation for Standardization (ISO) sin standard ISO 37001; Anti-bribery managements systems. ...

Les artikkelen