<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vend innsiden ut! - Magi ved bedre selskapsrapportering

Hva_er_stake_bilde_Eli_ ‹ Tilbake til artikler

Hva_er_stake_bilde_Eli_

I dag er verdens økonomier, mennesker og informasjon uløselig knyttet sammen. Finansiell stabilitet og en bærekraftig utvikling er globale mål. Klodens bedrifter er en avgjørende del av dette økosystemet - gode investeringsbeslutninger, sunn bedriftsatferd og riktig informasjonsdeling er kritisk både for verdiskaping og renommé. Derfor holder det ikke lengre kun å rapportere tradisjonell, finansiell informasjon. Det må rapporteres bedre om ikke-finansielle forhold. Men hvordan gjør man det? Jeg har delt noen synspunkter i statens eierberetning for 2017.

Dagens selskapsrapportering er mangelfull

I dag er det betydelige mangler i virksomhetenes rapporter. De gjeldende rapporteringskravene for finansiell rapportering oppfattes som komplekse, samtidig som at kravene ikke er utarbeidet for å formidle et fullstendig bilde av virksomheten.

Både norske og internasjonale selskaper bøter på informasjonsgapet med tilleggsinformasjon, men det er fortsatt betydelige mangler i det som kommuniseres. Høsten 2017 gjennomførte vi en analyse av den ikke-finansielle informasjonen til Norges 100 største virksomheter. Analysen inkluderte både årsrapportene og annen offentlig informasjon. Hovedkonklusjonen er at norske virksomhetens eksterne rapportering på mange måter fremstår mer som et pliktløp enn åpen, relevant og godt strukturert informasjon som forteller det mest vesentlige om selskapet.

Egenskaper ved “god rapportering”

Men det finnes unntak, og rapporteringen til de som jobber best med rapportering har noen fellesnevnere:

  • Virksomheten informerer tydelig om sine mål. Målene dekker mer enn finansielle prestasjoner, eksempelvis knyttet til FNs bærekraftsmål.
  • Informasjonen tar utgangspunkt i risiko og vesentlighet – hva som er kritisk for virksomhetens måloppnåelse og hva deres interessenter er opptatt av. Vesentlig risiko for å ikke nå målene, risikotoleranse og tiltak for å håndtere ikke-ønsket risiko er belyst.
  • Det er en rød tråd fra strategi, mål og risiko til oppnådde finansielle og ikke-finansielle resultater.
  • Informasjon er ikke bare bakoverskuende, men vel så mye fremtidsrettet.
  • Informasjonen er fullstendig (gitt hva som er vesentlig), relevant, kort, sammenlignbar over tid og nøyaktig.
  • Det som deles er ekte og sann informasjon. 

Tre råd på veien

På tross av at det er krevende, er det like fullt mulig for komplekse virksomheter å rapportere godt. Basert på vår erfaring vil vi dele tre råd:

1. Kommuniser det vesentlige

Den eksterne rapporteringen må ta utgangspunkt i hva som må til for å forstå selskapets verdiskaping og hva som er vesentlig for virksomhetens interessenter. "One size does not fit anyone"; virksomheten må skreddersy sin rapportering ut fra hva som er kritisk for den enkelte. En viktig del av dette er å forstå hva virksomhetens interessenter er opptatt av. Interessentene består av mer enn investorer - ansatte, myndigheter, leverandører og samfunnet rundt selskapet er alle eksempler på interessenter. Og virksomhetens mål må (eller bør) må være mye mer enn finansielle.

2. Sikre sammenheng

Den eksterne rapporteringen skal gi et mest mulig helhetlig bilde av hvordan selskapet skaper verdier. En helhetlig historie fortelles når strategi, mål, risiko og prestasjoner er knyttet sammen. Temaer som bør omtales er typisk forretningsmodell, vesentlige eksterne forhold som påvirker virksomheten, strategier, strategisk risiko og målsettinger, og indikatorer som viser grad av måloppnåelse. Det innebærer at selskapet må etablere en ekte og dyp innsikt i hva som skaper verdier på kort og lang sikt for virksomheten.

3. Rapporter på måloppnåelse

Den eksterne rapporteringen må inneholde informasjon om måltall og det som har vært viktig for å nå de fastsatte målene (eller gjorde at de ikke ble nådd). Der det er langt mellom mål og måloppnåelse, bør det gis en forklaring.

Oppsummert betyr dette at du må vende mer av innsiden ut. Virksomheter må ikke være redde for å fortelle om hva de ikke har fått til, eller man ikke er i mål med. penhet bygger tillit. De eksterne interessentene er opptatt av hva som skjer på innsiden, hvordan selskapet jobber og om det faktisk måler og styrer bedriften etter mer enn bare finansielle prestasjoner.

Det magiske ved å rapportere åpent

Og det beste til sist. Virksomheter som de siste årene har rapportert eksternt på en slik måte som beskrevet over forteller om noe magisk. Mer fokus på vesentlighet, verdidrivere og risiko i ekstern rapportering ser ut til å skape bedre innsikt, mer styre- og ledelsesfokus og bedre beslutninger. Med andre ord driver transparens i ekstern rapportering selskapet i positiv retning. Hokus pokus!

 

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Jeg heter Eli Moe-Helgesen og jeg er partner i PwC og leder av Risk Advisory Services. Jeg er statsautorisert revisor, og har jobbet med temaer innen styring og kontroll i mer enn 25 år. Norsk næringsliv er i endring. Vi ser at der både privat og offentlig sektor for noen år siden kunne være uformelle og stole på at organisasjonen visste hvordan den skulle håndtere problemstillinger, må man i dag være mer forutsigbar og bedre kontrollert. Den gode nyheten er at alt tyder på at riktig mengde med risikostyring og interne kontroller skaper og sikrer verdier. For det skal ikke være for mye av det gode heller - for mye kontroll skaper byråkrati og ansvarsfraskrivelse. En viktig del av god virksomhetsstyring er å ha et strategisk fokus på samfunnsansvar og rollen man har utover å skape bunnlinje. Har du spørsmål om risikostyring, eierstyring, virksomhetsledelse og samfunnsansvar, ta gjerne kontakt.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Bærekraft i årsrapporten - har du kontroll på kravene?

Nå blir kravene til å rapportere på bærekraft og samfunnsansvar strengere. Lite tyder på at norsk næringsliv er forberedt. For få uker ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Årets styrebok er klar - norske styrer må sette bærekraft på agendaen

Omfanget av styrearbeidet og måten et styre jobber er i endring. Utvikling i teknologi, cyber-trusler og nye forretningsmodeller gjør at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kan sterke resultattall gi sløv bedriftskultur? En røverhistorie fra Australia med relevans for Norge

Finansiell suksess er en sentral målsetning i ethvert kommersielt selskap, og det å skape gode resultater er som regel øverst på agendaen ...

Les artikkelen