<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Daniel Næsse

Hei, jeg heter Daniel Næsse og jeg er advokat i PwC. Jeg arbeider mye med de ulike regelverkene som gjelder for tjenester innenfor finanssektoren, for bank, forsikring og verdipapir og andre områder. Jeg leder også PwC sitt nordiske nettverk av advokater som arbeider innenfor dette området. Finansbransjen er i rask endring - på grunn av teknologi, andre bransjer, kundeadferd og regelverk. Jeg forsøker å holde meg oppdatert på utviklingen og er alltid interessert i å høre om nye ideer. Ta gjerne kontakt med meg.
daniel.naesse@pwc.com

Nye regler for lånebasert folkefinansiering ("crowdlending")

Av Daniel Næsse , 20. mai 2019

Finansdepartementet lanserte 26. april 2019 en høring regler til for folkefinansieringsplattformer. Bakgrunnen er et ønske om en sterkere forbrukerbeskyttelse ved slik låneformidling.

Samtidig fastsatte Finansdepartementet unntak fra konsesjonsplikt som gjelder den som yter lån gjennom folkefinansieringsplattformer, begrenset til kr 1 000 000 per år.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Bærekraft i finansbransjen - regelverk under arbeid i EU

Av Daniel Næsse , 10. mai 2019

Det pågår for tiden et omfattende og hurtiggående arbeid i EU med regelverk for å gjøre finansnæringen “grønnere”. Etter Paris-avtalen i 2015 ble det nedsatt en “high-level expert group” fra kommisjonen i 2016, som leverte sin rapport i januar 2018. Deretter lanserte EU-kommisjonen 8. mars 2018 en “Action Plan”  (Financing Sustainable Growth) for bærekraft i finansbransjen og bærekraftig finansiering. Forslagene ble videre fulgt opp allerede i mai 2018 med utarbeiding av tre ulike forslag til forordninger, samt i januar 2019 med to forordninger som gjør endringer i allerede eksisterende regelverk for verdipapirhandel og forsikringsformidling. Disse er så fulgt opp med anbefalinger fra ESMA (EU’s “Finanstilsyn” for verdipapirmarkedet) den 30. april 2019 for hvordan endringer i MiFID II skal gjøres.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans, bærekraft, EU

Dele artikkelen:

PSD2 i Norge fra 1. april 2019

Av Daniel Næsse , 18. februar 2019

EUs andre betalingstjenestedirektiv trådte i kraft i EU i februar 2018, men gjennomføres nå i Norge med virkning fra 1. april 2019. Dette innebærer endringer i finansforetaksloven og tilhørende forskrifter, og som åpner for nye typer konsesjoner og betalingstjenester.

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Midlertidig forskrift til gjennomføring av PSD 2 i Norge

Av Daniel Næsse , 23. august 2018

Daniel-Naesse1

Payment Services Directive 2 (PSD2) er starten på en ny fremtid for finansbransjen. Tiden der vi gjør alle våre finansielle transaksjoner via banken er forbi. PSD2 åpner opp for helt nye muligheter, og for noen vil det nye regelverket bety en helt ny business. Men hvordan skal man forstå hva regelverket tillater og ei, i lys av det siste høringsnotatet sluppet ifm Prop 110 L (2017-2018)? Og hva er forholdet mellom PSD2 og GDPR?

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

MiFID II innføres i Norge med 27 dagers varsel !

Av Daniel Næsse , 5. desember 2017

Les artikkel

Dele artikkelen:

Verdipapirlovutvalgets forslag til gjennomføring av MiFID II og MiFIR i Norge

Av Daniel Næsse , 9. mars 2017

MiFID II og MiFIR er nytt direktiv og forordning som regulerer markedet for finansielle instrumenter. Regelverket trer i kraft i EU 3. januar 2018. Endringene fra MiFID I vil stille en rekke nye krav til aktørene.

Les artikkel

Dele artikkelen:

PRIIPs forordning innføres i EU fra nyttår - innføring i Norge heller ikke langt unna?

Av Daniel Næsse , 9. juli 2016

PRIIPs forordningen innføres i EU fra nyttår - tidspunkt for innføring Norge avgjøres trolig i løpet av høsten 2016.
Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Utsettelsen av MiFID II og MiFIR er bekreftet!

Av Daniel Næsse , 24. juni 2016


Forslaget om utsatt ikrafttredelse er nå formelt vedtatt av Europaparlamentet og Rådet. Ny dato for ikrafttredelse er 3. januar 2018. Samtidig er nå de siste delene av gjennomføringsbestemmelsene til MIFID[1] II publisert. I Norge har verdipapirlovutvalget frist til 24. juni med levering av sin utredning knyttet til MiFID II og MiFIR[2].

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Norge tilslutter seg endelig EU-regelverk

Av Daniel Næsse , 24. mai 2016

Norge har i en årrekke vært på etterskudd med ratifisering av EUs finansregulatoriske rettsakter - men nå løsner det.

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Europeiske langsiktige investeringsfond

Av Daniel Næsse , 18. mai 2016

Finansdepartementet foreslår å gjennomføre en EØS-forordning i norsk rett som åpner for en forenklet finansiering av prosjekter, samtidig som du og jeg nyter godt av resultatene. Dette muliggjøres ved innføring av europeiske langsiktige investeringsfond.

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak

Dele artikkelen:

Følg bloggen