<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Europeiske langsiktige investeringsfond

Daniel-Naesse1.jpg ‹ Tilbake til artikler

Daniel-Naesse1.jpgFinansdepartementet foreslår å gjennomføre en EØS-forordning i norsk rett som åpner for en forenklet finansiering av prosjekter, samtidig som du og jeg nyter godt av resultatene. Dette muliggjøres ved innføring av europeiske langsiktige investeringsfond.

ELTIF-forordningen
Finansdepartementet har sendt på høring forslag til gjennomføring av antatt EØS-forpliktelser som inneholder regler om langsiktige investeringsfond, ELTIF-forordningen (European Long Term Investment Funds). Denne type fond vil være en underkategori til direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond (AIFMD-direktivet). Forvaltere som har konsesjon til å forvalte alternative investeringsfond etter regler som gjennomfører AIFM-direktivet, kan iht. ELTIF-forordningen i tillegg søke Finanstilsynet om tillatelse til å forvalte ELTIFer.

I dette innlegget vil jeg kort skissere hovedtrekkene ved ELTIF-forordningen.

ELTIF skal representere en alternativ finansieringsmåte til bankfinansiering og annen finansieringsform. Forordningen legger opp til at fondene skal investere i prosjekter som har behov for langsiktig kapital, og skiller seg derfor fra de tradisjonelle finansielle instrument. Ved å ha alternativer til finansiering av prosjekter, antas det å ha en positiv effekt på det europeiske markedet i tilfeller hvor det oppstår finansielle kriser. Samtidig kan ELTIFer oppfylle investorene sitt behov for en jevn pengestrøm, selv om det tilfører fondet en lavere likviditet enn ved investering i verdipapirer.

Hva kan fondsfinansieres?
Det er meningen at midler i fondene skal bli brukt til å finansiere blant annet infrastruktur for energi, kommunikasjon og transport, anlegg til industri og service, samt immaterielle eiendeler som utdanning, forskning og utvikling.
Det er i all hovedsak allmennheten som nytter godt av finansieringene, da finansiering av viktige fundamenter i samfunnet gir en større felles avkastning.

Forordningen regulerer hvilke aktiva ELTIF-fondene kan investere i, og disse omtales som «investerbare aktiva», det vil si aktiva som ikke er lett omsettelige. Dette gjelder typisk aktiva som;

 • generelt er illikvide
 • krever forpliktelser over en viss periode og har en langvarig profil
 • ikke er overførbare og dermed ikke har tilgang til likvide midler i sekundærmarked
 • hvor det ofte kreves langvarig forpliktelser, som medfører salgsbegrensninger

Bakgrunnen for at det stilles krav til et langvarig investeringsperspektiv er at investeringen ikke vil føre til umiddelbar avkastning. Ettersom investeringene er illikvide er det også viktig at investorene er innforstått med risikoen knyttet til investeringene.

ELTIF-fondene kan også investere i infrastruktur, immateriell eiendom, maskiner og forskningsmiddel, fast eiendom og tilsvarende realaktiva, som har en verdi på minst 10 millioner euro og som generer økonomiske og sosiale fordeler. Forutsetningen er at realaktiva er egnet til å gi finansavkastning og bidrar til formålet om en bærekraftig økonomisk vekst.

Hvem er utsteder?
For å kunne opptre som utsteder stilles det visse krav til virksomheten:

 • Virksomheten kan ikke være finansiell
 • Virksomhet som enten ikke er opptatt til handel på et regulert marked eller multilateral handelsverdi, eller dersom virksomheten er opptatt til handel må den ha en markedsverdi på maksimalt 500 millioner euro
 • Virksomheten må være etablert i et EU-land eller i et tredjeland. Det stilles krav til at tredjelandet ikke er identifisert som et høyrisikoland, samt at det er inngått avtale med hjemlandet til forvalter av ELTIF og andre land hvor fondet skal markedsføres for å sikre at tredjelandet overholder OECDs og andre lands beskatningsavtaler
 • Finansiell virksomhet må investerer i ikke-finansiell virksomhet eller indirekte eiendeler med en verdi minst tilsvarende 10 millioner euro.

Markedsføring av fondene
Da ELTIF fond også retter seg mot ikke-profesjonelle investorer, foreligger det krav til og restriksjoner for markedsføringen av fondene. Eksempler er;

 • Det er utsteder som avgjør om fondet bør kunne markedsføres til ikke-profesjonelle investorer.
 • For å kunne markedsføre eller distribuere ELTIF til ikke-profesjonelle skal det i forkant vurderes internt, og det tas hensyn til fondets «levetid» og investeringsstrategi
 • Utsteder eller forvalter av ELTIF skal før markedsføring innhente all nødvendig informasjon som vil være av betydning for å vurdere om fondet er egnet til gruppen investorer. Overstiger investeringsperioden 10 år, skal den ikke-profesjonelle investor varsles skriftlig om at fondet hovedsakelig egner seg for profesjonelle aktører som er i stand til å opprettholde en så langsiktig og illikvid forpliktelse
 • Betingelsen for markedsføring av ELTIF til ikke-profesjonelle er at utsteder eller forvalter gir hensiktsmessig investeringsrådgivning

Betydning for dagens investeringsmarked
Den store forskjellen til de tradisjonelle finansielle instrumentene er at investorene kan investere i og forplikter seg til en langvarig fondsinvesteringen. Forordningen tilrettelegger også for at en slik investering kan skje innad i EU/EØS. Ved å investere i ELTIFer vil en ikke få umiddelbar avkastning, som kan være tilfelle ved tradisjonelle investeringer, men avkastningen vil på sikt være stabil og forutberegnelig. En slik investering vil kunne bidra til jevn avkastning for forsikringsselskaper, kommuner, pensjonsfond og andre som har langsiktige forpliktelser.

Finansdepartementet foreslår at forpliktelsene som tilsvarer ELTIF-forordningen gjennomføres som ny § 1-7 i lov 20.juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond. Forordningen innebærer en fullharmonisering av reglene for denne type fond i EU.

Høringsfrist er satt til 25. juli 2016. Trykk her for å lese hele høringsnotatet. 

Daniel Næsse

Daniel Næsse

PwC | Advokat | Partner | Leder finansjuridiske tjenester

Tlf: 97 17 57 17 E-post: daniel.naesse@pwc.com

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Bærekraftshensynet innføres i MiFID II og verdipapirhandelloven

Fellesnevneren for de introduserte endringene er at finansbransjen styres bort fra “soft law” og frivillighet, og mot “hard law” og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Retningslinjer fra ESMA og EBA - om egnethet inneholder konkrete anbefalinger knyttet til opplæring av styrets medlemmer

Har banker, kredittforetak og verdipapirforetak en policy, retningslinjer og program for opplæring på plass? ESMA (European Securities and ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SPAC - En raskere vei til børsnotering?

SPACs, Special Purpose Acquisition Companies, er blitt stadig mer populært både i USA og i EU. Dette har ført til økt behov for regulering, ...

Les artikkelen