<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Norwegian investor tax reporting for funds - A significant change as from January 2017

Av Dag Saltnes , 10. januar 2017

The new rules concerning the tax treatment of Norwegian inverstors in investments funds have entered into force in 1. January to:

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Digitale økosystem, PSD II og ny personvernforordning

Av Lars Erik Fjørtoft , 3. januar 2017

2017 blir et utrolig spennende år for alle som er interessert i digitalisering og spesielt for oss med en særskilt interesse for betalingsområdet. 

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning, Digitalisering, IT-risiko og -kontroll, Informasjonssikkerhet, Delingsøkonomi

Dele artikkelen:

Høringsforslag om nye skatteregler for kapitalforsikring/fondskonto

Av Dag Saltnes , 28. oktober 2016

Finansdepartementet har sendt et forslag ut på høring om å endre skatteloven for kapitalforsikringer/fondskonto mv. med lavt forsikringselement. Departementet uttaler at “.. det som reelt sett er aksjeinvesteringer, bør skattlegges på en ensartet måte. Ulike skatteregler for investeringer som i realiteten er like, er lite hensiktsmessig og gjør regelverket mer komplisert for skattyter.” Blir forslaget vedtatt, vil det bli reduserte forskjeller på skattevirkningene av investeringer direkte og via kapitalforsikring. 

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

PRIIPs forordning innføres i EU fra nyttår - innføring i Norge heller ikke langt unna?

Av Daniel Næsse , 9. juli 2016

PRIIPs forordningen innføres i EU fra nyttår - tidspunkt for innføring Norge avgjøres trolig i løpet av høsten 2016.
Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Utsettelsen av MiFID II og MiFIR er bekreftet!

Av Daniel Næsse , 24. juni 2016


Forslaget om utsatt ikrafttredelse er nå formelt vedtatt av Europaparlamentet og Rådet. Ny dato for ikrafttredelse er 3. januar 2018. Samtidig er nå de siste delene av gjennomføringsbestemmelsene til MIFID[1] II publisert. I Norge har verdipapirlovutvalget frist til 24. juni med levering av sin utredning knyttet til MiFID II og MiFIR[2].

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet for registrerte AIF-forvaltere

Av Dag Saltnes , 2. juni 2016

Finanstilsynet har utgitt et rundskriv rettet mot de ca 70 registrerte AIF-forvalterne med presisering om hvilke begrensninger og plikter som gjelder for virksomheten og markedsføring av fondene. Bakgrunnen er at et gjennomført tematilsyn skal ha utløst et behov for å gi nærmere informasjon.

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Norge tilslutter seg endelig EU-regelverk

Av Daniel Næsse , 24. mai 2016

Norge har i en årrekke vært på etterskudd med ratifisering av EUs finansregulatoriske rettsakter - men nå løsner det.

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Europeiske langsiktige investeringsfond

Av Daniel Næsse , 18. mai 2016

Finansdepartementet foreslår å gjennomføre en EØS-forordning i norsk rett som åpner for en forenklet finansiering av prosjekter, samtidig som du og jeg nyter godt av resultatene. Dette muliggjøres ved innføring av europeiske langsiktige investeringsfond.

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak

Dele artikkelen:

Mindre justering i skattereglene for verdipapirfond

Av Bodil Marie Myklebust , 11. mai 2016

Med virkning for inntektsåret 2016 er det gitt nye skatteregler for verdipapirfond. I forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslås det to mindre justeringer i dette regelverket.

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak

Dele artikkelen:

Svenske fond har rett til bostedsbekreftelse

Av Kim Fosshaug , 11. mai 2016

Den 15. april avsa den Högsta forvaltningsdomstolen dom i sak vedrørende spørsmål om svenske verdipapirfond har rett på bostedbekreftelse. Etter rettens vurdering, kvalifiserer svenske fond fortsatt som en «person» etter de respektive skatteavtaler. Svenske fond har dermed rett til å få utstedt bostedsbekreftelse i henhold til skatteavtaler. 
Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak

Dele artikkelen:

Følg bloggen